Help, een kind?!


Een aankondiging aan de vaders en moeders in de gemeenschap van Jezus Christus.

In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea, naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette, een afstammeling van David. Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: ‘Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.’ Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.’

Maria vroeg aan de engel: ‘Hoe zal dat gebeuren? Ik heb immers nog nooit gemeenschap met een man gehad.’ De engel antwoordde: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Luister, ook je familielid Elisabet is zwanger van een zoon, ondanks haar hoge leeftijd. Ze is nu, ook al hield men haar voor onvruchtbaar, in de zesde maand van haar zwangerschap, want voor God is niets onmogelijk.’ Maria zei: ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ Daarna liet de engel haar weer alleen. Lucas 1: 26-28

Eerder schreef ik al de twee stukken: Als je een gezin wilt, maakt het niet uit hoe het ontstaat & Ik schrijf u vaders: leer te dansen! Beide stukken gaan over het gezin, hoe dat ook ontstaan is en hoe de geboorte ervan ook gegaan is, een gezin is dynamisch. Bij de geboorte van kind, veranderd er iets aan de samenstelling van de liefde van de man en vrouw voor elkaar. Hun aandacht moet verdeeld worden, in de liefde voor elkaar en het nieuw geboren kind.

Vandaag wil ik een vergelijk maken tussen de aankondiging van de geboorte van Christus, door de maagd Maria en de gemeenschap van Jezus Christus (de kerk/gemeente/huisgroepen). Een aankondiging van de geboorte van een kind!

Natuurlijk: het is een mank vergelijk, want mogen wij immers een vergelijking maken tussen Christus geboren op aarde en de gemeente? De aankondiging van Jezus Christus zijn geboorte, door de maagd Maria en de gemeente van Christus hier op aarde?

Maar we kunnen een aantal lessen hieruit trekken:

1) Hoe bereidwillig zijn we te luisteren;

2) Hoe bereidwillig zijn we om datgene te doen wat Hij ons opdraagt;

3) Zijn we nog in (blijde) verwachting;

Natuurlijk, Maria schrok bij het horen van de Woorden van God. Het was ook niet niks natuurlijk. Een jonge vrouw, uitgehuwelijkt aan een man, maagd, ongetrouwd en dan zwanger raken. Wat moeten de mensen wel niet zeggen? Hoe gaan de mensen reageren? En hoe zal Jozef reageren? Misschien heeft Maria wel gedacht: ‘waar is hier de nooduitgang’?

Of zoals Jezus later zou bidden: ‘Vader, als het mogelijk is, wilt U mij dan deze beker over laten slaan’? Hij bad dat in Gethsemane, vlak voordat Hij gearresteerd zou worden en voor de lijdensweg en de kruisiging die Hij MOEST ondergaan.

Maar nee, die nooduitgang die was er niet, dank God! Maria was uitverkoren om dit Kind te ontvangen, groot te brengen hier op aarde. No matter what! Er was geen andere weg, geen plan B. Het was Gods soevereine beslissing dat Maria de ‘draagmoeder’ zou zijn van dit Kind, die de wereld kwam redden, de weg moest open maken naar de Vader.

Maria moest aanhoren en aan haar de zware taak om om te gaan met Josef zijn moeite en frustraties. We lezen zelfs dat Josef in eerste instantie ‘bereid was’ om Maria maar te ‘dumpen’, een andere weg te gaan, de relatie te verbreken! Enfin, u kunt dat zelf wel lezen als u bereid bent verder te lezen in de Bijbel, dan de tekst die ik hierboven heb aangehaald.

Maar diezelfde engel, die staat voor de poort van de gemeenschap. Diezelfde engel staat komt vandaag met een mededeling aan de gemeenschap van Jezus Christus: ‘Jullie zullen zwanger worden en jullie zullen zonen (& dochters) van God ontvangen! Bereid je voor om in ‘blijde verwachting te zijn/te raken’!

De Bijbel zegt dat de oogst groot is, maar arbeiders te weinig. Bid daarom de Heer van de oogst dat Hij arbeiders zend!

Maria was een arbeidster in Gods akker, een instrument om het Kind te baren en op te voeden in de dienst van God. Ook de gemeente heeft die opdracht. In Mattheüs 28 lezen wij dat wij ALLEN de zendingsopdracht hebben ontvangen van Godswege. Dat wij uit moeten gaan in de wereld om de mensen het goede nieuws te verkondigen. De engel Gabriël deed dit: hij verkondigde dat een Kind geboren moest worden. Zo hebben wij de opdracht als Gabriël om aan te kondigen dat Christus geboren is.

Maar: als gemeente moeten we dan bereidwillig zijn om die kinderen te ontvangen, op te laten groeien in de ‘vreze des Heren’. Niet te zijn als Jozef in eerste instantie en ‘ijsberen op de weg te zien’ die er zullen zijn, maar die we mogen overwinnen omdat Christus gekomen is. Het heeft geen enkele nu voor de evangelist om het Woord van God te verkondigen, het heeft geen enkel nut dat Gabriël Maria aankondigde dat Jezus door haar geboren zou worden, als ‘het vat Maria’ niet bereidwillig was om dit Kind met open armen te ontvangen!

Zijn we als gemeente, als gemeenschap van Jezus Christus, verzuild in de zondag samenkomsten of is er ruimte voor nieuwe kinderen? Kinderen, waarvan de Here zelf heeft aangekondigd dat zij zullen komen?! De oogst is groot, maar arbeiders te weinig zegt de Bijbel. Al zou er maar één arbeider zijn in de gemeente, genaamd ‘Maria’, dan kan God zijn plan uitvoeren, dan kan Christus geboren worden in de gemeente en kan het Kind opgevoed en groot gebracht worden in de gemeenschap.

Zij wij nog in blijde verwachting? Of is ons gezin ‘groot genoeg’? Staan wij met open armen, net als de vader, te wachten op de verloren zoon, of zijn de gelederen gesloten en het gezin ‘volbracht’?

Laten we uitzien naar de komst van de kinderen Gods, die op het punt staan om te komen en laten we in blijde verwachting zijn, klaar en bereid om de kinderen Gods te ontvangen en te verwelkomen!

De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig, wie kan Hij zenden? Zend mij, o Here! Laat mij zijn als Maria, bereid om uw vrucht te dragen, groot te brengen en op aarde te plaatsen. Vrucht van Uw vrucht.