Thuisonderwijs - Dalton


#Thuisonderwijs - Er zijn verschillende methodes om #onderwijs te geven aan kinderen, ook in het huisonderwijs. Het is dus zeker wel belangrijk om te weten welke er zijn en wat deze precies inhouden. Ik ga de verschillende methodes stapsgewijs met jullie overlopen, gespreid over een aantal artikelen. Meer links over thuisonderwijs vind je onderaan deze pagina. In deze blog ga ik wat dieper ingaan op de onderwijsmethode Dalton.

Helen Parkhurst

Wanneer we over de #Dalton methode, of de Dalton school spreken, dan is Helen Parkhurst een naam die niet mag ontbreken. Deze dame werd vermoedelijk geboren op 8 maart 1886 in Durand, Wisconsin. De geboorteakte ging echter verloren en dus is het een beetje gissen geblazen naar haar echte geboortedatum. In het archief van Durand is er wel een 'uncertified copy' te vinden, waarop de geboortedatum 8 maart 1886 vermeld staat. Na het behalen van de bevoegdheid om les te geven, mag ze op haar 18 de, lesgeven op een plattelandsschool in Waterville. Ze is de enige leerkracht en krijgt 45 leerlingen tussen 6 en 16 jaar onder haar hoede. In het begin voert ze een individuele benadering in, waarbij de leerlingen werken aan taken, zelf keuzes maken en samenwerken met elkaar en met de leerkracht. 

Enkele jaren later begint ze haar ideeën over een modernisering van het onderwijs uit te werken, wanneer ze tewerkgesteld is in een school in Tacoma. In haar visie moet de klas een sociaal laboratorium zijn waar de leerlingen al experimenterend leren, waar wordt samengewerkt en waar de oudere leerlingen de jongeren lesgeven. In 1912 keert ze uiteindelijk terug naar Wisconsin om les te geven aan het Wisconsin Central State Teachers College.

In 1914 besluit Helen Parkhurst naar Rome te vertrekken om daar een training bij Maria Montessori te volgen. Montessori is ook een onderwijsmethode, die ik in een volgende blog dieper zal ontleden. Tot 1918 is Helen Parkhurst de belangrijkste vertegenwoordiger van Montessori in de Verenigde Staten. Daarna maakt ze zich echter gedeeltelijk los van Montessori en richt ze een eigen school op in New York.

Ze beperkt zich op dat punt niet enkel meer tot 'gewone' kinderen, maar richt al snel daarna ook The Berkshire Cripple School op, in Massachusetts. Dat is een school voor lichamelijk gehandicapte jongens. In 1920 wordt ze door haar vriendin Mrs. W. Murray Crane, bestuurslid en een belangrijke donateur van de school, gevraagd om haar methode ook in te voeren in de Hogeschool voor jongens en meisjes in het stadje Dalton. Het Dalton onderwijs was geboren.

Dalton

Het Dalton onderwijs spitst zich toe op 5 belangrijke uitgangspunten:

  1. Vrijheid en verantwoordelijkheid
  2. Samenwerken
  3. Effectiviteit
  4. Zelfstandigheid
  5. Reflectie

1. Vrijheid en verantwoordelijkheid

De Dalton onderwijsmethode vindt het belangrijk dat kinderen een bepaalde vrijheid krijgen om zelf keuzes te maken. Dat betekent concreet dat ze zelf hun werk mogen plannen, organiseren en maken. Uiteraard wel binnen de grenzen van de gekende leerstof en tijdslimiet. Het idee hierachter is dat de kinderen op die manier een actieve leerhouding gaan ontwikkelen. Dit betekent natuurlijk niet dat alles zomaar kan en mag. De leerkracht begeleidt dit proces en vervult een rol als coach. Zelfkennis speelt een grote rol bij Dalton.

2. Samenwerken

Een ander uitgangspunt bij de Dalton onderwijsmethode is samenwerken. Dat betekent dat er van elkaar geleerd wordt: de leerkracht leert van het kind en het kind leert van de leerkracht. Leerkracht en kind moeten dus samenwerken, waardoor kinderen leren om met iemand om te gaan en om iemand te helpen. Door deze manier van werken, leert een kind:

  • dat iedereen anders is
  • dat men respect moet hebben voor elkaar
  • op een juiste manier omgaan met anderen
  • omgaan met teleurstellingen
  • dat samenwerken meer resultaat geeft

3. Effectiviteit

Dalton onderwijs richt zich op het effectief inzetten van tijd, mensen en middelen. Geen frontaal onderwijs, waar leerlingen de hele dag moeten stilzitten en luisteren. Kinderen krijgen taken maar zijn zelf verantwoordelijk voor de planning en het uitvoeren, op hun eigen manier. Hierdoor leren kinderen zelfredzame en sociaal verantwoordelijke mensen te zijn, wat hen voorbereidt op het leven. Hierdoor worden kinderen jonge ondernemers, waardoor de leeropbrengst groter is.

4. Zelfstandigheid

Dalton onderwijs leert kinderen om zelfstandig te leren en te werken en hulp te vragen als dat nodig is. Dit is goed om probleemoplossend te leren denken. Ze mogen zelf beslissingen nemen maar leren dat elke beslissing ook een gevolg met zich meebrengt. Het Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele- en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. Een leerling wordt uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.

5. Reflectie

Nadenken over je eigen werk en gedrag is een belangrijk onderdeel van het leven en ook bij de visie van Dalton onderwijs. Kinderen plannen vooraf hun werk, rekening houdend met de moeilijkheidsgraad en de tijd die het werk in beslag zal nemen. Achteraf evalueren ze hun werk. Dit kunnen ze doen aan de hand van een gesprek of een evaluatieblad. Zo ontdekken ze zelf wat werkt en wat niet. Ze denken na over hoe ze volgende keer hun werkwijze kunnen bijsturen. Op die manier wordt hun kritisch denken gestimuleerd.

Dalton in thuisonderwijs

Bij Daltononderwijs wordt er gewerkt aan dezelfde eindtermen als in een traditionele school. De kinderen worden dus net zoals in iedere andere traditionele school verwacht om aan het einde van ieder schooljaar dezelfde leerstof te beheersen en er gelden dezelfde eindtermen en objectieve einddoelen. De onderwijsmethode Dalton gebruiken bij het geven van huisonderwijs is enkel gunstig wanneer je een kind hebt dat goed zelfstandig kan werken.