×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Heeft de Bijbel iets te zeggen over engelen?

Heeft de Bijbel iets te zeggen over engelen?


Mensen geloven van alles over engelen. Veel mensen denken dat ze een beschermengel bij zich hebben die op hun schouder zit, om maar een voorbeeld te noemen.

Het is interessant wat de Bijbel hierover te zeggen heeft. Zijn er alleen goede engelen of zijn er ook slechte engelen? Wij geloven dat er zowel goede als slechte engelen bestaan. De slechte engelen worden demonen genoemd. De goede engelen heiligen.

Engelen zijn boodschappers van God


Engelen zijn boodschappers van God voor de mensen. Dit kunnen we afleiden aan de Griekse en Hebreeuwse betekenis. Het woord ‘engel’ komt van het Griekse ‘angelos’ wat de vertaling is van het Hebreeuwse ‘malach’. De betekenis van beide woorden is hetzelfde, namelijk boodschapper.

Het begrip 'engel' duidt geen goddelijk wezen aan, wat terecht is. Zo wordt de auteur van het laatste boek van het Oude Testament 'Maleachi' - 'mijn bode' - genoemd en worden de voorgangers van de zeven gemeenten in het boek Openbaring - het laatste boek van de Bijbel - ‘aggeloo’ genoemd.

Gevallen engelen

Er zijn twee “soorten” engelen: heilige engelen - de boodschappers van God - en gevallen engelen. Deze laatste zijn de boodschappers van de satan, de duivel. Deze wordt ook wel ‘de god van deze wereld genoemd’. Let wel: god staat hier terecht met een kleine ‘g’ geschreven.

De satan is echter wel de belangrijkste gevallen engel. Hij werd voorheen Lucifer genoemd. Hij wilde zich gelijk stellen aan God. Dit kunnen we lezen in Jesaja 14: “Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken! En gij overlegdet nog wel: Ik zal ten hemel opstijgen, boven de sterren Gods mijn troon oprichten en zetelen op de berg der samenkomst ver in het noorden; ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

Integendeel, in het dodenrijk wordt gij neergeworpen, in het diepste der groeve. Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven; die de wereld tot een woestijn maakte en haar steden afbrak; die zijn gevangenen niet naar huis liet keren?”

Hieronder kunt u het verschil lezen met hoe de engelen van God gebruikt worden. Dit is op een veel en veel positievere manier dan hoe de duivel en zijn demonen te werk gaan, die mensen letterlijk ‘naar beneden’ willen halen. Hierin zien we het verschil tussen God en de duivel.

Engelen mogen niet aanbeden worden 

Romeinen 1:25 is hier duidelijk over. De gevallen engelen hadden immers de waarheid Gods vervangen door de leugen. Ze hebben het schepsel (ook de engelen dus) vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. 

Hoe weten we nu dat engelen geschapen zijn en niet zelf de Scheppers zijn. Dat leren we uit Nehemia 9: 

“Gij toch zijt alleen de HERE, Gij hebt de hemel, de hemel der hemelen en al zijn heer gemaakt, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is; ja, Gij geeft hun allen het leven, en het heer des hemels buigt zich voor U neder”.

Ook in Kolossenzen 2 lezen we dat we engelen niet mogen aanbidden en vereren: 

“Laat niemand u de prijs doen missen door gewilde nederigheid en engelenverering”.

De verblijfplaats van engelen

Veel mensen schijnen te denken dat er beschermengelen op hun schouder zitten. De Bijbel leert ons echter dat de verblijfplaats van de engelen de hemel is en dat er maar weinig mensen zijn die ze gezien hebben.

Dit kunnen we onder andere opmaken uit Genesis 28: “Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte, en zie, engelen Gods klommen daarlangs op en daalden daarlangs neder”. Verschillende andere Bijbelteksten onderstrepen dit en bevestigen zo Genesis 28, zoals onderstaande twee teksten.

·         Mattheus 22:30b: “zij zijn als engelen in de hemel”.

·         Johannes 1:52: “en Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg ulieden, gij zult de hemel open zien en de engelen Gods opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen”

Niet alle engelen zijn nog in de hemel

We kunnen uit Lucas 1: 5-6 opmaken, dat niet alle engelen meer in de hemel zijn. “Gij hebt het immers alles eens voor goed vernomen – dat de Here een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar een andermaal hen, die niet tot geloof gekomen waren, verdelgd heeft; en dat Hij engelen, die aan hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten, voor het oordeel van de grote dag met eeuwige banden onder donkerheid heeft bewaard gehouden.”

Besef van goed en kwaad

Engelen hebben een besef van goed en kwaad en hebben emoties: “Alzo is er, zeg Ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar, die zich bekeert”. Dus als u de engelen blij wilt maken, moet u tot berouw en bekering komen en Jezus Christus aannemen als uw Heer en Verlosser.

Dat engelen ook in staat zijn tot het doen van slechte dingen, kunnen we wel opmaken uit de tekst in Lucas, zoals die hierboven beschreven staat. 

Dit zijn dus de demonen, die mensen lastig vallen en waar we terdege rekening mee moeten houden.

Getuigenissen van ervaringen met engelen

God gebruikt engelen vaak om mensen te helpen in situaties van nood. Verschillende mensen hebben dit letterlijk ervaren. In het artikel “Een ongeluk zit in een klein hoekje” kunt u het verhaal van Hans lezen, die ook een bijzondere ervaring op dat gebied heeft gehad. Ook hij voelde letterlijk een hand, die hem op een andere plaats neerlegde waardoor hij een zwaar verkeersongeluk overleefde.

Een aantal jaren geleden kwam ik in contact met een man die mij vertelde over een bijzondere ervaring. Hij woonde in een flat en was zo depressief dat hij zelfmoord wilde plegen door van het balkon van zijn flat te springen. Hij vertelde dat hij bezig was dit uit te voeren, toen hij een hand voelde die hem beetpakte en hem op de bank in de woonkamer neerzette. Hij was door die gebeurtenis overtuigd van het bestaan van God en het verlangen om zelfmoord te plegen was wel verdwenen.

Wij dienen een groot en machtig God. Alleen Hij is het waard aanbeden te worden in Geest en in Waarheid.

Gastauteur: Rachel

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs over het christelijk geloof zijn:

·         Bekering brengt iets teweeg

·         De theepot draaide rond over de tafel

·         Loop serieus en volhardend op de wolken

·         Zwemmen in gehoorzaamheid aan God

Christelijke gedichten…

Een aantal gedichten van mijn hand over het christelijk geloof, verwerkt in blogs op Yoors, zijn:

·         De reden van Pasen: Alleen Jezus’ offer

·         Heftig!

·         Jij voelt je bedrogen

·         Vader, vergeef het hun

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties