×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Is Jezus Heer? Geef jij God de leiding over je leven?

Is Jezus Heer? Geef jij God de leiding over je leven?


Jezus Christus wil de Heer van het leven van christenen zijn. Maar wat houdt dat nu eigenlijk in? Wat is het concrete effect daarvan, ook voor niet-christenen....? Behalve verhalende tekst bevat deze blog ook een gedicht, dat in feite de aanleiding vormt.

Vraag of essentie?

Veel gelovigen erkennen dat Jezus hun Redder, hun Messias, hun Christus is. Op dat punt is er onder hen in het algemeen weinig onenigheid. Dit ondanks het feit dat er ook daarbij al verschillen zijn in de zienswijze. Want wat houdt dat nu eigenlijk in? Waarvan is men gered? Was het nu echt nodig dat Jezus aan het kruis stierf? Wie is Jezus nu eigenlijk: God of mens? Dit zijn zomaar een paar vragen die een rol kunnen spelen.

Maar dan komen we op een nog diepgaander aspect. Want Jezus wil niet alleen onze Redder zijn, maar ook onze Heer. En dat gaat in tegen alles wat – voor velen onder ons in elk geval – de mens aan zelfrespect en eigenwaarde meent te hebben. Jezus wil bijvoorbeeld de autoriteit over ons leven hebben en daar wil de gemiddelde westerse mens dus echt niet aan.

Dat brengt mij op de vragende stelling “Jezus is Heer! Nou, en…?”. Wat is het effect op ons leven wanneer we Jezus inderdaad als Heer erkennen? Hebben we dan helemaal niets meer in te brengen? Doet het er dan nog iets toe welke beslissingen wij verder in het leven maken? Ik geloof dat het inderdaad heel belangrijk – ja, zelfs essentieel – is dat onze handel en wandel met onze woorden en gedachten in overeenstemming zijn. Al is het alleen al om daarmee Gods Naam te verheerlijken en Zijn aanwezigheid in ons leven aan de mensen om ons heen te tonen.

Gedicht: Jezus is Heer! Nou en…?

Een aantal jaren geleden heb ik een gedicht geschreven met de titel "Jezus is Heer! Nou en...?". Vanzelfsprekend wil ik dat hieronder graag delen.

Maakt het iets uit of je zegt dat hij Heer is?
Maakt het iets uit of Hij jou nu regeert?
Maakt het iets uit of je denkt dat Hij meer is,
meer dan wat jou tot nu toe is geleerd?

Jezus is Heer, zeg jij; wat wil dat zeggen?
Jezus is Heer, zeg jij; hoe zie ik dat dan?
Jezus is Heer, zeg jij; maar als ik weerleggen
kan dat dat zo is, zeg mij: wie is Hij dan?

Denk jij nou echt dat hij jou heeft geschapen?
Denk jij nou echt dat Hij jou heeft gered?
Denk jij nou echt dat jij rustig kunt slapen;
slapen met Hem heel de nacht naast jouw bed?

Hij – die Heer Jezus – heeft voor mij zo’n waarde!
Hij – die Heer Jezus – bepaalt wie ik ben!
Hij – die Heer Jezus – kwam voor mij op aarde;
aardde in mij, waardoor Hij mij zo kent!

Wie zou ik zijn zonder Jezus als Here?
Wie zou ik zijn met dat “Here, nou en…”?
Wie zou ik zijn als Hij mij niet zou leren;
leren dat ik leef, als ik Hem maar erken?

De vraag: Nou, en...?

Iedere gelovige krijgt hoe dan ook op een dag de vraag te beantwoorden wat zijn of haar geloof voor hem of haar betekent. Hoe breng jij je geloof in praktijk? Wat zien de mensen om je heen ervan in jouw leven? Want dat is immers wat zij van God opmerken. Dat is hun referentiepunt voor wat het (christelijk) geloof inhoudt. En daarom is het belangrijk om je daarvan bewust te zijn als je meent door Jezus gered te zijn.

De vragen van ongelovigen kunnen diep in ons binnenste doordringen. We kunnen er soms zelfs wakker van liggen. Nogmaals, het gaat ten diepste om de vraag wat jij met jouw geloof doet. Wat jouw persoonlijke relatie met God al dan niet inhoudt. En dat heeft effect op de levens van anderen. Niet alleen in de tijd die iedereen hier op aarde doorbrengt. Nee, ook de plaats waar hun ziel de eeuwigheid daarna doorbrengt wordt mede bepaald door de invloed van het geloof in het leven van de gelovige. Krijgt Jezus werkelijk de kans om Zichzelf in en door het leven van de christen heen te openbaren? Is Hij werkelijk Heer, of zijn dat slechts woorden?

De essentie: Jezus is Heer!

Voor mezelf weet ik dat ik als kind in principe al aan Jezus de ruimte heb gegeven om mijn Heer te zijn. Echter, de menselijke neiging tot eigenzinnigheid en zelfzuchtigheid heeft feitelijk nog vele jaren meegespeeld. Maar er is ook op dit punt een verandering, een verdieping. Ik onderken nu beter wanneer de aanval komt en juist ook vragen als in de eerste drie coupletten van het gedicht gaan opspelen. En dan is het – vind ik – belangrijk terug te gaan naar de bron.


Dan geef ik God opnieuw de sleutels van mijn hart in handen en laat Jezus opnieuw weten dat Hij mijn Heer is. En ik probeer om dit op allerlei manieren ook in mijn leven te laten doorsijpelen. Daarbij vertrouw ik erop dat God met Zijn Geest in de harten van de mensen om mij heen zal werken. Ik weet dat mijn rol daarin altijd beperkt zal zijn. Mijn aandeel is niet meer – maar ook niet minder – dan het ruimte bieden aan God om mijn leven te beïnvloeden en te leiden. De eventuele vruchten verwacht ik van Hem.

Alle lof, eer en glorie komt dan ook toe aan mijn Redder en Heer, Jezus Christus, de Zoon van de Levende God! Amen.

Meer christelijke gedichten…

Een aantal andere gedichten van mijn hand over het christelijk geloof, verwerkt in blogs op Yoors, zijn:

·         Alleen Jezus’ offer

·         Bekering brengt iets teweeg

·         Een lammetje ging dwalen

·         Groeien

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors? 

Meld je dan hier aan…


De prachtige kopfoto is op de Hoge Veluwe gemaakt door Jolanda Vlastuin.
Mieke Van Liefde
Ik voel mij enorm gesteund door God, Jezus, Christus, De Heilige Geest sinds ik mijn geloof terug gevonden heb. Al mooie verhalen gehoord van mensen die Jezus gezien hebben. Ik laat God niet bewust mijn leven leiden, maar eigenlijk weten we heel goed dat hij ons leid en begeleid. Als we de verkeerde richting op gaan, zal hij toch ingrijpen denk ik.
20-09-2017 21:41
20-09-2017 21:41 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Mooi antwoord, Mieke! Thx!
21-09-2017 11:05
21-09-2017 11:05 • Reageer
The Original Enrique
Tja, ik strijd er nog mee en twijfel ontzettend. Dan zijn er mensen die zeggen: "Dat is goed, dan denk je er tenminste over na". Ja, maar als je dan niet verder komt...?
11-09-2017 11:54
11-09-2017 11:54 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Een eerlijk antwoord, Enrique. Inderdaad is strijden goed. In zekere zin dan. Maar ik snap ook wel dat je soms wat Licht in de tunnel wilt zien. Als je echt met hart en ziel voor God, voor Jezus kiest, dan geloof ik dat die twijfel ten diepste niet nodig is. Wel op details misschien, maar niet in de kern. Maar ja, ieder mens heeft zijn/haar eigen weg met God te gaan. Daar kan niemand iets aan afdoen. Sterkte in elk geval. En: houd vol!
11-09-2017 17:22
11-09-2017 17:22 • 1 reactie • Reageer
Christi
Ik word getriggerd door de laatste zin in je blog: 'De eventuele vruchten verwacht ik van Hem.' Dat roept bij mij de vraag op wát je dan verwacht? Zit God niet in jeZelf en ben je niet zelf verantwoordelijk voor wat je doet en van de vruchten daarvan? Ik zie Jezus in een ander licht, nl. als groot healer en als 'verlicht' persoon. In mijn ogen zijn wij allemaal kinderen van (het) god(delijke), wij ontspringen allemaal aan dezelfde bron, en we zijn zelf verantwoordelijk voor onze daden en de gevolgen daarvan. En wat noem je een 'ongelovige', wat is dat in jouw ogen?
10-09-2017 18:53
10-09-2017 18:53 • 1 reactie • Reageer
Flying Eagle
Ik geloof als christen in God, zoals Hij Zichzelf openbaart in de Bijbel en in het leven van Jezus Christus. Op dat punt hebben wij dus sowieso verschillende visies. Ik geloof in een persoonlijke relatie, die de mens met God kan hebben. Waarbij de mens een vrije wil heeft, die door God tot het uiterste wordt gerespecteerd. Vandaar ook de vraag: 'Jezus is Heer! Nou en...?'. Merkt je omgeving er bijvoorbeeld iets van dat je christen bent. (ALS je dat bent, uiteraard...). Op dat punt ligt dus ook de scheidslijn tussen (in mijn ogen) gelovigen en ongelovigen. Een terminologie, die misschien niet helemaal helder is in dit geval. Met 'de vruchten' bedoel ik datgene wat er uit de relatie van het individu met God - met Jezus Christus - tevoorschijn komt. En dan kun je denken aan de houding en de persoonlijke ervaring(en), maar ook nieuwe gelovigen. Tot zover deze reactie. Ik hoop dat het een beetje verhelderend is.
10-09-2017 19:15
10-09-2017 19:15 • 1 reactie • Reageer