×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
Prediking en oproep in de kerk


In april begon ik aan dit drieluik over de kerk als Bijbelse instelling. Daarin begon ik met de vraag Waarom gaan we naar de kerk?. Ik vervolgde met het begin van de opbouw van de kerkdienst (over Lofprijzing). Een paar weken later, in het tweede deel, kwamen de paragrafen 3. Gebed en 4. Offergaven aan de orde.

Nu volgt het derde en laatste deel. Hierin bespreek ik de onderdelen 5. Prediking en 6. Oproep.

5. Prediking

Prediking – onderricht in Gods Woord – is van essentieel belang in het christenleven. We kunnen als mens immers nooit op alle terreinen de wil van God volledig onderkennen. We hebben richting en leiding nodig.

Een prediker is een verkondiger van de waarheid. Een heraut, die op overtuigende wijze een bemoedigende boodschap brengt. De boodschap van de kracht van Jezus Christus om gevangenen vrij te zetten, zieken te genezen en mensen weer hoop te geven.

Paulus schrijft daarover in 1 Korintiërs 1:23-24: “doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot, voor heidenen een dwaasheid, maar voor hen, die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, (prediken wij) Christus, de kracht Gods en de wijsheid Gods.

Jezus Christus preekte ZelfEen van de krachtigste preken ooit is de Bergrede, een preek van Jezus Christus Zelf! Hij zet daarmee de toon voor de nieuwe verhoudingen. In de gemeente die na Zijn opstanding – met Pinksteren – ontstaat is een aanwezigheid van God die er voorheen nooit was. De Heilige Geest is toen immers uitgestort. God Zelf is rechtstreeks betrokken in de prediking, zeker als de prediker een wedergeboren christen is. Daar mogen we van uitgaan.

Daarom is discussie tijdens de dienst, tijdens de prediking, niet gepast. Als God de voorganger autoriteit geeft om in wijsheid Zijn Woord te verkondigen, wie is dan de gelovige om de Heilige Geest te belemmeren in Zijn werk door die woorden heen? 

Hoe vaak horen we niet van mensen dat ze het idee hadden dat de preek “speciaal voor hen geschreven was”?! Dat kan alleen als de Heilige Geest de ruimte krijgt om te bewegen en niet wordt belemmerd door ter plekke te gaan filosoferen over wat God met een tekst bedoeld zou hebben.

Jezus leerde de mensen – zoals het in Marcus 1:22 staat - “als gezaghebbende, en niet als de schriftgeleerden”. Dat is dus een heel verschil tussen de leraars van het Oude en die van het Nieuwe Verbond.

En dat was ook een opvallend aspect in de eerste preek van Petrus, een ongeletterde visser die na zijn eerste preek 3000 mensen tot bekering ziet komen. “Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd. En zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschiedden door de apostelen. En allen, die tot het geloof gekomen en bijeen vergaderd waren, hadden alles gemeenschappelijk” (Handelingen 2:41-44).

6. Oproep

Een kans om God te ontmoeten

In sommige kerken wordt de kerkdienst afgesloten met de oproep. En dat is niet zomaar een ritueel. In de loop van de dienst kunnen harten van mensen geraakt worden. Dat is in elk geval wel de bedoeling. Maar daar moet het niet bij blijven. Er moet ruimte zijn om op die aanraking – in welke vorm die ook plaatsvond – te reageren.

Een reactie op de oproep is een openlijke belijdenis. Je maakt van harte een beslissing om Gods wil voor je leven te gaan doen en veranderd te worden door Zijn Geest. Dat kan een beslissing zijn om voor het eerst God in je leven te vragen – tot bekering te komen – of om anders te gaan leven op grond van de woorden uit de preek.

De Heilige Geest

De opwekking op de Pinksterdag kwam niet zomaar. Het was een bewuste keuze van de mensen om te reageren op wat ze gehoord en gezien hadden.

Toen zij dit hoorden, werden zij diep in hun hart getroffen, en zij zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave des heiligen Geestes ontvangen. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, ertoe roepen zal” (Handelingen 2: 37-39).

De schaamte voorbij

Toen Adam en Eva in zonde vielen, verloren ze hun waardigheid en zelfvertrouwen. “Toen zij het geluid van de HERE God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de HERE God tussen het geboomte in de hof” (Genesis 3:8).

Uit schaamte verborgen Adam en Eva zich voor God. En die schaamte achtervolgt sindsdien de hele mensheid. Maar door het sterven en de opstanding van Jezus Christus is vergeving van onze zonden mogelijk. Met Hem kom je de schaamte voorbij.

God brengt herstel in mensenlevens. Hij herstelt de waardigheid en verandert levens. Hij maakt je tot een nieuw mens, als je reageert op wat God tijdens de kerkdienst tot je hart heeft gesproken. 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Een aantal andere blogs van mijn hand over het christelijk geloof zijn:

·         Ambtenaar in functie en de orde van dienst

·         Bekering brengt iets teweeg

·         Er zijn verschillende christelijke stromingen

·         Gebed en offergaven in de kerk als Bijbelse instelling (deel 2)

·         Waarom de kerk wèl Bijbels is (deel 1)

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts