Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)?


Verantwoord en betrokken

Wat is MVO?

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is helemaal van deze tijd. Er is zelfs een aparte organisatie voor opgericht: MVO Nederland. De definitie op hun website luidt: "MVO is een integrale visie op de gehele bedrijfsvoering".

Dit wordt uitgewerkt in een drietal uitgangspunten:

1.   De onderneming creëert waarde op zowel economisch, als ecologisch en sociaal terrein.

2.   In alle bedrijfsprocessen is MVO inbegrepen. De belangen van de verschillende belanghebbenden worden nauwgezet in alle beslissingen meegewogen. Aangezien elke organisatie uniek is, zullen de MVO-activiteiten ook van bedrijf tot bedrijf verschillen.

3.   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is geen doel op zich. Het is een proces, dat vorm krijgt in de methodes die de organisatie hanteert.
Wat is MBO?

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) is "het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de samenleving".

Ondernemen is in dit verband meer dan financiële winst behalen. Natuurlijk is winst in harde valuta noodzakelijk voor het ondernemen en de ondernemer, maar dat is niet langer het hoofddoel.

MBO levert de onderneming ook een imago van (persoonlijke) betrokkenheid op, netwerk en kennis worden uitgebreid en nieuwe markten komen in beeld. Het leidt binnen de onderneming tot betere samenwerking, inspiratie en ontwikkeling van (ongekende en onbekende) talenten.

Investeringen van maatschappelijk betrokken ondernemingen worden gekenmerkt door de 5 M's:

 • Mensen:    vrijwilligerswerk,
 • Munten:     donaties en sponsoring, 
 • Middelen:   materialen, kennis en ruimte, 
 • Media:       aandacht creëren van/via (sociale) media, 
 • Massa:      aandacht trekken van overheid, landelijke pers en grote fondsen.

Stappenplan MVO

MVO Nederland heeft een stappenplan ontwikkeld voor de weg naar implementatie. 

Missie en visie

De eerste stap is het bepalen van de missie en visie. Zonder een helder omlijnd doel is het immers lastig zoeken naar de juiste weg. Hierbij is het van belang, dat alle belanghebbenden - alle stakeholders - meedenken. Binnen deze stap worden 5 fasen onderscheiden:

 • Vorm als ondernemer je eigen visie; 
 • Breng de visie van de stakeholders in kaart; 
 • Beschrijf de voorlopige missie en visie; 
 • Toets de voorlopige versie; 
 • Stel de definitieve missie en visie vast.

MVO-plan

Als tweede stap wordt het MVO-plan opgesteld. De missie en visie moeten in praktijk gebracht worden, anders blijft het hele verhaal in de theorie hangen. Ook deze stap kent weer 5 fasen:

 • Breng de MVO-thema's in kaart; 
 • Stel vast welke KPI's - Key Performance Indicators - worden gehanteerd; 
 • Doe een nulmeting; 
 • Leg de MVO-doelstellingen vast; 
 • Stel het actieplan op.

Uitvoering (de MVO werkgroep)

Als het plan is vastgesteld, wordt het tijd voor de uitvoering. De 5 fasen van deze derde stap zijn:

 • Stel de MVO-werkgroep samen (waarin zoveel mogelijk stakeholders vertegenwoordigd zijn); 
 • Zorg voor draagvlak binnen de organisatie; 
 • Creëer de voorwaarden voor werknemers om aan de slag te gaan; 
 • Voer MVO in alle bedrijfsprocessen in; 
 • Verzorg en beheer de communicatie.

Verbeteren

Al doende leert men, ook in het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Meten is weten, daarom is evaluatie - net als in elk ander bedrijfsproces - van wezenlijk belang. De 5 fasen van deze vierde stap zijn dan ook:

 • Meten; 
 • Evalueren; 
 • Rapporteren en communiceren; 
 • Inventariseren van verwachtingen, prognoses; 
 • Aanpassen van het MVO-plan.


Tot slot: de MVO organisatie

Deze blog over MVO is gebaseerd op de website van MVO Nederland. Ook de afbeeldingen zijn afkomstig van die website. 

Nodig vriend uit

Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors?

Meld je dan hier aan…

Meer blogs over Marketing & ondernemen

Een aantal andere blogs van mijn hand over het ondernemen zijn te vinden in de Collectie Ondernemen.