Stigmatisering van mensen met hiv is slecht voor uw gezondheid en de mijne.


Stigmatisering en vooroordelen over hiv zijn slecht voor uw gezondheid en portemonnee. Vooroordelen zijn niet alleen slecht voor mensen met hiv, maar maken tevens de kans groter dat je vroeger of later hiv oploopt. Een realistische blik is op hiv anno 2015 is hoogstnoodzakelijk.


Dinsdag 1 december is het Wereldaidsdag en staat de strijd tegen aids en hiv een dag lang extra in de belangstelling. Het aantal nieuw geregistreerde gevallen van hiv in Europa is hoger dan ooit. Ook in Nederland Ook in Nederland werden vorig jaar meer dan 1100 nieuwe gevallen van hiv geregistreerd. Allereerst kan ik uit eigen ervaring vertellen dat deze mensen er een probleem bij hebben. Bovendien zijn de financiële gevolgen voor de samenleving aanzienlijk. Hiv-remmers zijn duur en mensen met hiv moeten meer dan anderen een beroep doen op zorg – multimorbiditeit (het vóórkomen van meer dan één aandoening bij een persoon) is binnen deze populatie een steeds groter wordend probleem. Het aantal nieuwe hiv-infecties moet dus omlaag. Stigmatisering van mensen met hiv is één van de belangrijkste factoren die de hoge incidentie van hiv in stand houdt.


Neuken zonder condoom met hiv volkomen veilig

De huidige generatie hiv-remmers zorgt ervoor dat mensen met hiv in Nederland vrijwel net zo oud kunnen worden als ieder ander. Wel is van belang dat mensen met hiv zo snel mogelijk na hun infectie worden behandeld. Vroegtijdige behandeling voorkomt gezondheidsschade maakt overdracht van hiv door via seksueel contact onmogelijk. Hiv-medicatie anno 2015 reduceert de viral load (de hoeveelheid virus in iemands bloed) namelijk tot onmeetbaar lage waarden. Het virus blijft - bijvoorbeeld in reservoirs in de lymfeklieren - in het lichaam aanwezig, maar kan niet meer worden teruggevonden in het sperma of bloed. En waar geen hiv is, kan ook geen hiv worden overgedragen. Seks met mij is net zo veilig als pootje baden in de Waddenzee – en aangenamer bovendien.


Behandeling van hiv voorkomt nieuwe infecties en dus is 'Treatment as Prevention' (TasP) één van de belangrijkste manieren om het aantal nieuwe infecties omlaag te brengen. Zeker onder mannen die seks hebben met mannen wordt hiv voornamelijk overgedragen door mannen die hun hiv-status niet kennen. Zij laten zich niet testen op hiv, ondanks de enorme voordelen van zo'n test voor hun eigen gezondheid en die van anderen. Naast onwetendheid, speelt het hiv-stigma hierin een grote rol.Image titleMensen met hiv zijn vies
Het ontstaan van de stigmatisering van hiv laat zich eenvoudig verklaren: Freddy Mercury, René Klijn en de reclamecampagne van Benetton hebben diepe sporen nagelaten in ons collectieve geheugen. Hiv wordt daardoor, volkomen ten onrechte, geassocieerd met Kaposi en een langzame pijnlijke dood. Ten tweede worden mensen die in de deze tijd hiv oplopen, in de media te vaak weggezet als dom, onvoorzichtig en zelfs roekeloos en onverschillig. Je bent een rund als je met onveilige seks stunt. Zelfs een opiniebepalende homoseksuele man als Paul de Leeuw kan weinig begrip op brengen voor mensen die heden ten dage hiv oplopen door een onveilige sekscontact. Een derde probleem is dat hiv wordt gezien als iets smerigs. In hetzelfde fragment heeft de Leeuw het over 'schoon' waar hij hiv-negatief bedoelt. Datingsites staan vol met teksten als 'ik ben clean en verwacht van jou hetzelfde' waarmee impliciet wordt gesteld dat mensen met hiv vies zouden zijn. Dit soort uitspraken en zinsneden bevestigen het vooroordeel over mensen met hiv.

Tot slot wordt hiv gerelateerd aan seks en in het bijzonder aan homoseksualiteit.


Paul de Leeuw

Het hiv-stigma is onmiskenbaar aanwezig, veelkoppig en volstrekt niet gebaseerd op feiten. Stigmatisering van mensen met hiv komt tot uiting in discriminatie in de privésfeer en op de werkvloer; door sociale uitsluiting van seropositieven en niet zelden in verbaal en/of fysiek geweld. Dit is allereerst een serieuze last voor de groep mensen met hiv. Stigmatisering tast het zelfbeeld aan en houdt bovendien verband met misbruik van alcohol & drugs; depressies en angststoornissen. Maar dat is niet helaas niet het hele verhaal.

In dit rapport van de WHO wordt voor de zoveelste keer vastgesteld dat stigmatisering de kans verlaagt dat men zich laat testen. Het stigma op hiv staat bovendien vroegtijdige behandeling in de weg doordat mensen met hiv liever niet bij het virus stilstaan Dit komt enerzijds doordat mensen niet geconfronteerd willen worden met negatieve reacties uit hun omgeving. Anderzijds speelt ook 'zelfstigmatisering' een rol: de negatieve vooroordelen en onjuiste veronderstellingen over (mensen met) hiv worden geïnternaliseerd, juist door de groep mensen die vermoeden hiv te hebben en derhalve liefst vandaag nog getest zou moeten worden. Kortom: je bedenkt je wel drie keer alvorens je te laten testen op een virus dat geassocieerd wordt met drugsgebruik; ongebreidelde onveilige seks, roekeloosheid, prostitutie en andere zaken die negatief worden beoordeeld door het leeuwendeel van onze samenleving.


Stigmatisering van mensen met hiv is dus slecht voor het welbevinden van mijzelf en andere mensen met hiv. Daarnaast vormt het hiv-stigma ook een gevaar voor de gezondheid van alle anderen: mensen die zich niet laten testen, kunnen ook niet worden behandeld. En onbehandeld blijven mensen met hiv infectieus voor en hebben daardoor onbedoeld een substantieel aandeel in de verdere verspreiding van het virus. Reductie van het stigma dat mensen met hiv aankleeft, leidt tot meer testen, vroegtijdiger behandeling en daarmee tot vermindering van het aantal nieuwe gevallen van hiv.


Het glossy magazine 'Hello Gorgeous' is samen met de Hiv Vereniging Nederland een campagne gestart die laat zien hoe leven met hiv vandaag de dag eruit ziet. Dergelijk campagnes zijn bijzonder belangrijk. De enige manier om het stigmatisering van hiv een halt toe te roepen, is het ware gezicht van hiv laten zien. Petje af dus, voor degenen die een bijdrage hebben geleverd aan deze campagne en de moed hebben om uit de kast te komen als iemand met hiv. Samen met alle andere mensen die open zijn over hun hiv, leveren zij een wezenlijke bijdrage aan beteugeling van het hiv-stigma. En daarmee aan mijn gezondheid en die van u. De campagne 'Hiv uit de kast' is broodnodig en kan levens redden. Uw leven, om maar eens wat te noemen.