Zuringspanner is een kleurrijke nachtvlinder


Deze prachtige vlinder kent maar een bescheiden afmeting, waarbij moet worden aangetekend dat de vroege exemplaren uit de eerste generatie, aanmerkelijk kleiner zijn dan de vlinders uit de twee zomergeneraties. We spreken over een vlindertje met de Vvl ( voorvleugel lengte ) van 9 - 14 mm.  Een heel klein vlindertje dus. Ze is overdag bij mooi zonnig weer vaak overal op de hoge zandgronden en in de duinen aanwezig. Het mannetje heeft gevederde antennen, terwijl het vrouwtje draadvormige antennen heeft.  Dit prachtige vlindertje heeft de neiging vaak vlak over de grond te vliegen.  Ze komen met name voor op schraal terrein met grassen en zuringsoorten.  De waardplanten zijn dan ook de schapenzuring en de veldzuring.  Deze vlinder treft men vooral in de duinen,  op droge heidevlakten, zanderige weidevlakten, soms in wegbermen met een schrale grasstructuur, en vooral ook langs spoorbermen aan.  Het soort biotoop is enigszins op de foto's waarneembaar.  Ze zijn vanaf eind april tot eind september in drie generaties in de Benelux aanwezig.   Ook u kunt als oplettende natuurwandelaar, vast en zeker wel  een keer deze prachtige kleine vlinder aantreffen, in een der door mij beschreven soorten terrein.

In dit fotoblog gebruikte foto's zijn eigen foto's. Gebruik door derden, voor welk doeleind dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar/fotograaf niet toegestaan.