Meest gestemde posts
#jezus leeft
21Apr2019
aanslag sri lanka 2019
Huizen van Zegen

Het is paaszondag, traditie getrouw zeggen wij, als gelovigen tegen elkaar: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Drie dagen heeft Hij in het graf gelegen en vandaag, vandaag vieren wij geen feest… We leven Paaszondag 2019. Dood en verderf is er gezaaid in Sri Lanka. In diverse kerken en hotels zijn aanslagen gepleegd door een groep extremistische moslims. Op een ‘moderne manier’ hebben ze het leven van velen genomen (in de berichten wordt nu gesproken van 185 doden en vele gewonden!), Jezus doorboord door de nagels, mensen in Sri Lanka, op wrede wijze door kogels! Maakt het verschil, de manier waarop? Het is moord, het is doodslag, onschuldig. Twee duizend jaar geleden en nu weer. Wat bezield de mens dat hij mag nemen wat van God is, mag beschikken over leven en dood van zo velen? Onze gedachten en medeleven gaan naar de gewonden, de overledenen en de nabestaanden van de slachtoffers in Sri Lanka, maar ook onze gedachten naar, hoe tegenstrijdig ook: de opstanding en het leven! Jezus, gestorven voor velen. Slachtoffers en doden in Sri Lanka, waarom? Wraakzucht? Of jihad? Afkeuring treft ons deel alsmede ons medeleven. Maar ook: wat is dit voor religieuze waanzin van de moslims (wereldwijd!) die in deze tijd als idioten tekeer gaan en denken het gelijk en hun (af-)god aan hun zijde te hebben? Het is waanzin! Afkeuring, woede, het overmand onze gedachten en dat moet het ook. We moeten opstaan tegen onrecht, ongeacht welke religie hier achter schuil gaat. We moeten nadenken hoe wij, in ons eigen land, met elkaar willen omgaan. We moeten nadenken of er wel een plaats is voor een religie van waanzin, van dood en verderf. We moeten nadenken of we haatpredikers (van welke vorm dan ook), nog wel een podium mogen aanbieden. We moeten elkaar tot verantwoording roepen, we moeten naast elkaar gaan staan, de moslim en de christen, die dit zo verafschuwen. Om te zeggen en te laten zien: dit mag niet, dit kan niet! En ja: de moslim! Ze kunnen zich niet verstoppen achter de #nietmijngeloof of #nietmijnislam. Het is gebeurd wegens de overtuiging op grond van diezelfde islam en dus is het jouw islam (die mede aangevallen en geweld aangedaan wordt!). We mogen en kunnen ons niet langer verstoppen, dit moet stoppen!

#leugens van satan
27Jul2019
Geloof de leugens van de duivel niet!
Flying Eagle

Satan, de duivel, is realiteit; ook al wil hij ons anders doen geloven. Hij is een leugenaar en mensenmoordenaar van de beginne, zegt de Bijbel. Bovendien heeft hij al zo'n 6000 jaar ervaring met het bespelen, bewerken en manipuleren van mensen. We hoeven niet bang voor hem te zijn, want christenen zijn meer dan overwinnaar in Christus Jezus. Het is wel van belang meer over hem te weten te komen en te beseffen hoe hij mensen bewerkt. Dit doet hij vooral in hun denkwereld. Vandaar deze blog. Kom tot berouw en bekering voor het te laat is. Jezus Christus kan elk moment terugkomen. De vele leugens van de Satan Ja, de duivel - een andere naam voor satan – bestaat wel degelijk en is een grote leugenaar, al geloven veel mensen niet in hem en zijn demonen. Deze mensen vertonen struisvogelgedrag: het klinkt heel eng, dus zal het vast niet waar zijn. Dat is net zoiets als de hel. Er is geen hel en iedereen gaat naar de hemel. God is immers liefde?! Ik ben een goed mens; ik heb nooit iemand verkracht of vermoord; ik ben altijd trouw aan mijn partner en kijk eens naar die pedofiel of die man die zijn hele gezin uitgemoord heeft? Die verdient het om naar de hel te gaan, maar ik niet.  Ja, mensen vergelijken zichzelf maar wat graag aan anderen, die “erger zijn” dan zij zelf. Ze denken dat ze door goed gedrag te vertonen naar de hemel mogen. Dat is een mooie gedachte, maar ingefluisterd door de duivel. Hoeveel goede werken moet je dan doen om de hemel je thuis te maken: 1000, 10.000, 100.000? Moet je misschien je hele leven goede werken blijven doen? Dan nog volstaat het niet, omdat God heeft besloten dat mensen alleen door zich te bekeren van zonde in de hemel kunnen komen. Al ben je nog zo beschaafd, je moet Jezus Christus aannemen als je Heer en Verlosser. Simpel omdat Hij in jouw plaats aan het kruis stierf en zo jouw zonden wil dragen in Zijn onnoemelijke genade.  Wat zegt Gods Woord over zonde? De Bijbel leert ons dat mensen die een ander met lust aankijken al vreemd zijn gegaan in hun gedachten. Als je iemand haat, staat dat gelijk aan moord. Wijs je Jezus Christus af – iets wat heel veel mensen doen – heb je het eerste van de tien geboden al overtreden. Dus ook als je iemand haat en/of niet vergevingsgezind bent, overtreed je dit gebod. De apostel Paulus waarschuwt ons stevig in Galaten 5: “Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn: hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, veten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, partijschappen,  nijd, dronkenschap, brasserijen en dergelijke, waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven. Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Tegen zodanige mensen is de wet niet. Want wie Christus Jezus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd.” Satan brengt het mooier dan het is Wat dit met de duivel te maken heeft? Dit: hij werkt boze praktijken uit in ons hart. Fluistert links en rechts wat negatieve woorden in over andere mensen, bewerkt ons hart zodat we jaloers worden. Hij praat zodanig op ons in dat er veel slechte gedachten in ons naar boven komen en wij denken dat dit terecht is, omdat ons onrecht is aangedaan. Denk niet dat jou dat niet overkomt en dat die leugenaar - want dat betekend zijn naam - niet bestaat, maar waarschijnlijk herken je hem niet. Dat zegt niet iets over jou, maar over zijn werkwijze. Hij doet zich voor als een engel des lichts. Hij brengt dingen op een manier die mooi lijken, maar daarna komt de ellende.  Jij denkt dat die alternatieve therapieën of geneeswijzen waar jij mee bezig bent, allemaal prachtig zijn en dat mensen genezen van ziekte door die praktijken heen. Misschien ben je helderziende of paranormaal begaafd en ben je daar trots op of dankbaar voor.  De andere kant is dat dit alles door God verboden wordt en dat de gevolgen dramatisch kunnen zijn. Wij kwamen via een christelijke website in contact met een man, die zich na zijn bekering vanwege allerlei teleurstellingen van God afwendde. Hij begon zich bezig te houden met oosterse geneeswijzen en werd zelfs paranormaal begaafd. Kort nadat hij daarmee aan de slag ging, kreeg hij zeer zware geestelijke en lichamelijke problemen. Hij legt zelf de link tussen deze oosterse geneeswijzen en zijn problemen. Ondertussen is de duivel zich kapot aan het lachen. Hij vindt het geweldig als mensen lichamelijk en geestelijk kapot gaan. De duivel haat ons De duivel vindt het prachtig als mensen elkaar haten en er niet over piekeren anderen te vergeven. Laat staan als ze niet van plan zijn om ooit tot bekering te komen en vergeving te vragen van hun eigen zonden aan de God van hemel en aarde, onze Schepper. Satan weet heel goed hoe reëel de hemel en de hel zijn en dat alleen mensen die oprecht vergeving van zonde hebben gevraagd naar de hemel gaan. Hij weet dat hij weinig tijd meer heeft, omdat Jezus elk moment terug kan komen om de christenen op te nemen en probeert nog zoveel mogelijk mensen te misleiden en bij God weg te trekken. Hij wil immers dat alle mensen verloren gaan naar de hel. Gebed verandert levens Ondertussen lacht de duivel zich rot. Hij vind het prachtig als mensen elkaar haten en er niet over piekeren anderen te vergeven. Laat staan als ze niet van plan zijn om ooit tot bekering te komen en vergeving te vragen van hun zonden aan de God van hemel en aarde, onze Schepper. Satan weet hoe reëel de hemel en de hel zijn en dat alleen mensen die oprecht vergeving van zonde hebben gevraagd naar de hemel gaan.  God is bovennatuurlijk, Hij is heilig en perfect. Er kan geen zonde bij Hem in de buurt zijn. Het offer dat Hij vraagt van ons is slechts klein. Een oprecht gebed van hooguit een minuut verandert levens en zet mensen vrij van hun zonden. De hemelpoort gaat open voor mensen die God oprecht en met heel hun hart zoeken.  Daarom zal de duivel alles doen om te voorkomen dat mensen naar de hemel gaan. Hij is een mensenmoordenaar vanaf het begin. Ooit was hij een engel en bij God, maar hij wilde gelijk zijn aan God en is door God uit de hemel gegooid. Hij heeft een derde van de engelenmacht met zich meegenomen.  Demonen Dit zijn demonen die bezit kunnen nemen van mensen, waardoor ze allerlei vreemde dingen gaan doen. In Lucas 8 vinden we een heel mooi verhaal over het uitdrijven van demonen: “Toen hij (dat is Jezus) aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven.  Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered.” Duidelijk toch? Jezus doet wonderen en tekenen in mensenlevens en kan ons bevrijden van de gevolgen van de aanvallen van de duivel. De tien geboden (Exodus 20:1-17) Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de HERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie Zijn Naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Bent u in staat zich aan al deze geboden te houden? Volgens de Bijbel kan dat niet, want geen mens is zonder zonde. Jezus Christus bracht juist daarom het ultieme offer: Zijn dood aan het kruis en Zijn opstanding uit de dood. Noodzaak van vergeving Veel mensen hebben grote moeite met de noodzaak van vergeving. Ze hebben niet alleen moeite met het vergeven van anderen, maar ook van zichzelf. Vergeving is echter noodzakelijk voor lichamelijke en/of geestelijke genezing. Mensen hebben misschien verschrikkelijke dingen tot hen gedaan. Misschien zijn ze overtreden, misschien zijn er verkeerde woorden tot hen gesproken, misschien was er mishandeling in het spel, of zijn ze door iemand aangereden die dronken was en voor het leven gehandicapt… Het zou kunnen zijn dat iemand in hun directe omgeving waar ze veel van houden iets is overkomen of aangedaan, waardoor ze haat en bitterheid ontwikkelen tegen de persoon die hun geliefde iets heeft aangedaan. Het resultaat is echter hetzelfde. Ze zijn vol van bitterheid en worden er vaak letterlijk ziek van.  Veel ziekten zijn geschakeld aan bepaalde zonden zoals geen vergevingsgezindheid. Als mensen willen genezen, zullen ze moeten beginnen met vergeving. Het is goed om bij gebed voor de zieken - als mensen niet direct genezen - te vragen of hij of zij iemand moet vergeven. Vaak is dat inderdaad het geval en treedt genezing op nadat die persoon zichzelf of de ander vergeven heeft en dit heeft uitgesproken in gebed tot God. Vergeving vasthouden Het is wel belangrijk die vergeving vast te houden. Sommige mensen bidden in de kerk een gebed van vergeving, gaan vervolgens de kerk uit en zijn dan alweer vergeten dat ze iemand vergeven hebben. Wedergeboren Christenen zouden anders moeten reageren. Jezus heeft hen immers vergeven van hun zonde en ongerechtigheden, waarvoor Hij aan een verschrikkelijk kruis gestorven is en waar Zijn kostbare bloed voor gevloeid heeft.  Wat wij behoren te doen, is oprecht te bidden voor de mensen die ons iets hebben aangedaan. En dan niet van: “God, laat die persoon naar de hel gaan”, maar: “Heer, ik vergeef die persoon, wilt U hem/haar aanraken en zegenen? Wilt U Zichzelf openbaren aan hem/haar en een verlangen in het hart planten om tot berouw en bekering te komen?” Dat is het gebed dat ik bid als ik mijn vader tegenkom. Hij wil mij niet meer zien en ziet mij niet meer als zijn dochter, omdat ik christen ben geworden. Ik werk in de wijk waar hij woont en het raakt me nog altijd als ik hem tegenkom. De afwijzing doet pijn, maar ik weiger haat en bitterheid in mijn hart toe te laten naar hem toe. Ik bid dat Hij God zal leren kennen als een liefhebbende God, Die antwoord heeft op al onze vragen en ons wil helpen en bemoedigen. Gastauteur: Rachel   Meer informatie lezen over het christelijk geloof? Deze blog is geschreven door gastauteur Rachel. Een aantal andere blogs van onze hand over het christelijk geloof zijn te vinden in de Collecties Christelijk Geloof en De Bijbel Uitgelicht. Wil je ook meeschrijven, maar ben je nog geen lid van Yoors? Meld je dan hier aan… Inloggen