×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors
De lijdensweg en het Kruis


Het is midden in de nacht, om precies te zijn 2.41 uur. Ik moet uitkijken dat ik niet wil gaan afraffelen, maar ook in alle open en eerlijkheid deze notitie schrijven, omdat ik de gedachte heb gekregen dat mijn vorige (http://krachtvoorherstel.nl/weblog/het-dna-van-christus/geen-kruisiging-zonder-gethsemane/) niet klaar is. Heb je hem (nog) niet gelezen, neem even tijd om dat wel te doen! Ik waarschuw: ja hij is pittig, ja mensen kunnen gechoqueerd raken erdoor. Het is iets wat ik niet (vaak) hoor in de gemeenten van Christus en dien gekruisigd, hier op aarde. Neem even de tijd…

Eerst even dit:

Nu ben ik aan de beurt om te antwoorden en te laten horen wat ik ervan vind. Ik heb argumenten in overvloed en die moet ik kwijt; zoals nieuwe zakken barsten door gistende wijn, zo zal ik losbarsten, want het gist in mijn binnenste. Ik moet spreken, dat zal me opluchten. Ik moet mijn mening naar voren brengen. Ik zal niemand naar de ogen zien en niemand naar de mond praten. Van vleierij wil ik niets weten; God zou me onmiddellijk straffen.’ Job 32:17-22 (GNB)

U ziet dat ik de laatste regel vet heb gemaakt. Bewust. Ik zal niemand naar de ogen zien en niemand naar de mond praten. Van vleierij wil ik niets weten (…). Deze blog zal, in navolging van mijn eerdere notities/blogs, geen blog worden die u gewend bent. Schreef ik voorheen veelal ‘oppervlakkig’, zodat een ieder dit kon begrijpen, de laatste blogs gaan veel verder dan dat. Ik weet zeker dat mijn laatste blog/notitie, alleen begrepen kan worden als jij in jou Gethsemane bent geweest!

Hoe dan ook, in mijn laatste notitie/blog, heb ik je meegenomen naar een stukje paradijs op aarde. De angst, de onrust die bij Jezus heerste. Het enige moment waarop ik heb kunnen zien dat Hij openlijk twijfelde aan de wil van de Vader en het oneens was met de aanstaande lijdensweg en de kruisiging op Golgotha. Van Hem staat geschreven:

Jezus dan antwoordde en zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo. Want de Vader heeft de Zoon lief en toont Hem al wat Hij zelf doet, en Hij zal Hem grotere werken tonen dan deze, opdat gij u verwondert. Want gelijk de Vader de doden opwekt en doet leven, zo doet ook de Zoon leven, wie Hij wil. Want ook de Vader oordeelt niemand, maar heeft het gehele oordeel aan de Zoon gegeven, opdat allen de Zoon eren gelijk zij de Vader eren. Wie de Zoon niet eert, eert ook de Vader niet, die Hem gezonden heeft. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu, dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die haar horen, zullen leven. Want gelijk de Vader leven heeft in Zichzelf, heeft Hij ook de Zoon gegeven, leven te hebben in Zichzelf. En Hij heeft Hem macht gegeven om gericht te houden, omdat Hij de Zoon des mensen is. Verwondert u hierover niet, want de ure komt, dat allen, die in de graven zijn, naar zijn stem zullen horen, en zij zullen uitgaan, wie het goede gedaan hebben, tot de opstanding ten leven, wie het kwade bedreven hebben, tot de opstanding ten oordeel. Ik kan van Mijzelf niets doen; gelijk Ik hoor, oordeel Ik, en mijn oordeel is rechtvaardig, want Ik zoek niet mijn wil, doch de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. Indien Ik getuig van Mijzelf, is mijn getuigenis niet waar; een ander is het, die van Mij getuigt, en Ik weet, dat het getuigenis, dat Hij van Mij aflegt, waar is. Gij hebt tot Johannes gezonden en hij heeft van de waarheid getuigd; maar Ik behoef het getuigenis van een mens niet, doch Ik zeg dit, opdat gij behouden wordt. Hij was de brandende en schijnende lamp en gij hebt u een tijdlang in zijn licht willen verheugen. Maar Ik heb een getuigenis, gewichtiger dan dat van Johannes; want de werken, die Mij de Vader gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken, die Ik doe, getuigen van Mij, dat de Vader Mij gezonden heeft. En de Vader, die Mij gezonden heeft, die heeft van Mij getuigenis gegeven. Gij hebt nooit zijn stem gehoord of zijn gedaante gezien, en zijn woord hebt gij niet blijvend in u, want die Hij gezonden heeft, gelooft gij niet. Gij onderzoekt de Schriften, want gij meent daarin eeuwig leven te hebben, en deze zijn het, welke van Mij getuigen, en toch wilt gij niet tot Mij komen om leven te hebben. Eer van mensen behoef Ik niet, maar Ik ken u: gij hebt de liefde Gods niet in uzelf. Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders en gij neemt Mij niet aan; indien een ander komt in zijn eigen naam, die zult gij aannemen. Hoe kunt gij tot geloof komen, gij, die eer van elkander behoeft en de eer, die van de enige God komt, niet zoekt? Denkt niet, dat Ik u zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Mozes, op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Mozes geloofdet, zoudt gij ook Mij geloven, want hij heeft van Mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven? ~Johannes 5:19-47

Ik wil alleen even dit aanhalen in het gehele getuigenis van Jezus, dat Hij zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de Zoon kan niets doen van Zichzelf, of Hij moet het de Vader zien doen; want wat deze doet, dat doet ook de Zoon evenzo.

In Gethsemane hebben we echter kunnen lezen dat Hij tot drie maal bid:

Mijn Vader, indien deze beker niet kan voorbijgaan, tenzij dan dat Ik die drinke, uw wil geschiede!

Dit is de enige keer in het leven van de Here Jezus, zover ik mijn Bijbel ken en de stem van God hierin heb mogen leren verstaan, dat Hij aan de Vader vraagt om die beker aan Hem voorbij te laten gaan. Maar, ik merk ook op dat Hij zich, na de derde keer dit gevraagd te hebben, Hij zich verzoend heeft met het besluit van God om dit te doen.

Zonder Gethsemane geen kruisiging!

Maar ook: zonder Gethsemane geen LIJDENSWEG!

En helaas hebben wij, als mens zijn daar ook mee te maken. Wij allen die hier op aarde rondwandelen hebben te maken met een meer of mindere vorm van lijden. Maar de uitkomst is geheel aan jou!

De regisseur:

Ken je dat lied nog, Opwekking 599? Als je in een pinkstergemeente thuis hoort, je bent eens op Opwekking of EO jongeren dag geweest, of waar dan ook waar Opwekkingsliederen worden gezongen, dan heb je het vast gehoord (en meegezongen):

Nog voordat je bestond kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment en telde elke traan.

Omdat Hij van je hield gaf hij zijn eigen Zoon.

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.

 

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.

Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.

Omdat Hij van je houdt gaf hij zijn eigen Zoon.

En nu is alles klaar wanneer jij komt.

 

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

 

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan

Ook niets wat jij ooit deed veranderd daar iets aan

Omdat Hij van je houdt gaf Hij Zijn Eigen Zoon

En nu is alles klaar wanneer jij komt

 

Kom tot de Vader

Kom zoals je bent

Heel je hart, al je pijn

Is bij Hem bekend

De liefde die Hij geeft

De woorden die Hij spreekt

Daarmee is alles klaar wanneer jij komt (2x)

 

De liefde die Hij geeft

De woorden die Hij spreekt

Hij wacht alleen nog maar totdat je komt (2x)

Wil je het luisteren, luister dan een via deze link:

Lukas 15:18-24:

Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tot hem zeggen: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten; stel mij gelijk met een uwer dagloners. En hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. En hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zeide tot zijn slaven: Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren.

Herken je iets van de weg die Jezus is gegaan? De angst, de nood, de pijn? Het had een filmscript kunnen zijn en de Regisseur heeft het script bepaald!

God heeft dat script geschreven en NIEMAND anders! Daar waar de verloren zoon doorheen moest gaan, het geweldige ontvangst van de vrienden, toen hij feesten en partijen gaf, met het geld van zijn vader. De afwijzing, nadat het geld op was, de pijn en het verdriet toen hij, uit pure wanhoop ‘moest vreten wat de varkens vraten’. Herken je het? En de keuze die hij maakte? Is dat ook jou keuze? Het script zegt dat hij terug ging naar de Vader en zich verzoende met Zijn liefdevolle ontferming. Ja er staat zelfs geschreven:

Brengt vlug het beste kleed hier en trekt het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En haalt het gemeste kalf en slacht het, en laten wij een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden, hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen feest te vieren.

Jezus werd op gelijke wijze bespot, de lijdensweg na Gethsemane, de roddels, de klappen die Hij kreeg. De kruisiging, de toeschouwers, zelfs bij naam werden zij genoemd:

En daar waren vele vrouwen, die uit de verte toeschouwden, welke Jezus gevolgd waren uit Galilea, om Hem te dienen. Tot dezen behoorden Maria van Magdala, en Maria, de moeder van Jakobus en Jozef, en de moeder der zonen van Zebedeüs. ~Mattheüs 27:55-56.

Het staat allemaal in het Script wat de regisseur geschreven heeft. Hij bepaalde de weg, Hij bepaalde de toeschouwers. Hij bepaalde de spot en de aanklacht, Hij bepaalde het script van het Kruis en er was niemand die daar iets tegen kon doen.

En weet u… Het bracht ons de vrijheid van God om terug te keren tot God!

Maar, er is nog iets….

Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder sterk geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden, en Hij is verhoord uit zijn angst, en zo heeft Hij, hoewel Hij de Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen Hij heeft geleden, en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden, door God aangesproken als hogepriester naar de ordening van Melchisedek. ~Hebreeën 5:7-10

Dit gaat over Gethsemane, dit gaat over de lijdensweg, dit gaat over het kruis van Golgotha. Boven alles laat ons dit iets heel belangrijks zien over het gehoorzaam zijn aan God de Vader. Ook Jezus moest, hoewel hij alles deed wat Hij de Vader zag doen, zoals we eerder hebben gelezen, moest Hij hier leren om volledig gehoorzaam te zijn aan de Vader, om ook dat laatste stukje, de dood, te overwinnen!

Het staat allemaal in het script, de Bijbel en het was al voorzegt in het Oude Testament (of verbond). God is de regisseur van dit alles en het is aan jou om te bepalen of je het leven ontvangt na de kruisiging, of de dood!

Twee moordenaars aan het kruis. Zullen zij ontkent hebben? Zullen zij anderen de schuld hebben gegeven van de misdaden die zij begaan hebben? Zelfs Christus werd nog gelasterd aan het kruis. Maar de andere moordenaar was wijs en verstandig: hoewel hij de doodstraf terecht onderging, was zijn dood, zijn kruisiging niet zomaar een kruisiging. Nee, daar aan het kruis ontmoette Hij de Here Jezus. Daar was zijn plaats van Gethsemane! Hij had kunnen vragen aan Jezus of Hij die beker van hem wilde overnemen (en in zekere zin doet Jezus dat ook!), maar hij deed het niet. Hij onderging de kruisiging met de woorden: 

Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons! Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.

~Lukas 23:39-43

Voorbij het kruis ligt het Leven!

Lieve broeders en zusters, als u gelasterd word, omwille van het Evangelie van Christus, kunt u uiteraard, net als Jezus in Gethsemane vragen of die beker van u afgenomen word. Als u te lijden heeft in het leven, op welke manier dan ook, is het tevergeefs? Of aanvaard u het script dat God geschreven heeft voor uw leven en gaat u de lijdensweg vol vertrouwen tegemoet, ondanks de pijn, de bespotting, de afwijzing, de verwerping, omdat daar, voorbij het kruis, het leven voor u klaar ligt?

Dat leven begint hier, vandaag en nu!

2 Korinthiërs 5:17-19 (NBG):

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God, die door Christus ons met Zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoenende was, door hun hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat Hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd.

En de NBV zegt het net even iets mooier en duidelijker:

Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de prediking van de verzoening toevertrouwd. Want God heeft in Christus de wereld met zich verzoend door de zonden van de mensen niet in rekening te brengen, en ons heeft hij deze boodschap van verzoening toevertrouwd.

Bent u één geworden met het lijden van Christus in uw eigen lijden en heeft u net als Christus geleerd om gehoorzaam te zijn aan de Regisseur van het script, zodat u het Leven kunt ontvangen? Heeft u, net als de Heer van het Leven, de weg gelopen, de strijd gestreden en de overwinning behaald? Of is uw lijden slechts het lijden van deze wereld, zonder dat het u de overwinning geeft?

Want de verzoening in Gethsemane met de Vader en hetgeen aan het kruis is gegaan, dat zal u nooit meer kunnen raken,. U heeft hiervoor het Leven ontvangen in het hier en nu. Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen.

Nadat Jezus opstond uit het graf, nadat Hij gekruisigd was en volledig gehoorzaam was geweest aan God de Vader, ging Hij geen verhaal halen bij mensen. Hij was gekruisigd door de mensen, maar het was God die het script geschreven heeft! De Tempel was afgebroken, maar na drie dagen is Hij opgestaan uit de dood. Hij sprak er zelfs niet meer over. Het oude was en is verledentijd! Sta jij voor het nieuwe? Heb je de overwinning behaald?

Het kruis voorbij betekend een nieuw leven!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente posts