×

Yoors


Inloggen
×

YoorsDe weg die Jezus ging: Via Dolorosa

De weg die Jezus ging: Via Dolorosa


Is het mogelijk om drie verschillende Bijbelteksten ‘samen te binden’; ieder afzonderlijk, maar toch een eenheid te laten vormen? Ja, ik geloof van wel. Ik geloof namelijk dat de gehele Bijbel bestaat uit afzonderlijke teksten, maar dat deze afzonderlijke teksten samen één geheel vormen.

Ik wil dan ook met u drie afzonderlijke teksten bekijken en samen binden, als het ware met elkaar laten versmelten:

Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is (dat Hij Gods Zoon en onze Redder is) is een kind van God. En ieder die van de Vader houdt, houdt ook van Diens kinderen. 2 Hieruit volgt dus dat wij, als wij God liefhebben en doen wat Hij zegt, ook Zijn kinderen liefhebben. 3 Want God liefhebben, is doen wat Hij zegt. En dat is helemaal niet zo moeilijk. 4 Elk kind van God kan Hem gehoorzamen en de verleidingen van de wereld overwinnen door op Hem te vertrouwen en door het geloof in Jezus Christus. 5 Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de verleidingen van de wereld weerstaan. ~1 Johannes 5:1-5

Onthoud dit: Als je er bij de mensen openlijk voor uitkomt dat jij en Ik vrienden zijn, zal Ik je aan de engelen van God voorstellen als mijn vriend. 9 Maar als je voor de mensen doet of je niets met Mij te maken hebt, zal Ik voor de engelen van God doen of Ik niets met jou te maken heb. 10 Wie kwaadspreekt over Mij, zal daarvoor nog vergeving kunnen krijgen. Maar voor wie de Heilige Geest willens en wetens belastert, is vergeving uitgesloten. 11 Als jullie moeten terechtstaan in de synagogen en voor de autoriteiten, maak je dan niet ongerust over wat je moet zeggen om je te verdedigen. 12 De Heilige Geest zal je op dat moment de juiste woorden geven."~Lukas 12:8-12

Wie schuilt bij de Allerhoogste God, kan rustig slapen, want de Almachtige werpt Zijn schaduw over hem. 2 Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: U bent mijn toevlucht; bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.~Psalm 91:1-2

Hoewel ik van de laatste tekst slechts vers 1 en 2 met u deel, wil ik u aanbevelen om de gehele Psalm eens rustig door te lezen en te overdenken!

Drie afzonderlijke Bijbelteksten, twee gegeven door individuele personen en één die sterk in mijn eigen hart is gedaald, in de afgelopen drie dagen.

Ik ga even wat losse teksten bij elkaar zetten, namelijk het punt wat ik wil aanhalen vandaag:

Onthoudt dit:

Als je er bij mensen openlijk voor uitkomt dat jij en ik vrienden zijn, zal Ik je aan de engelen van God voorstellen als mijn vriend. Maar als je voor de mensen doet of je niets met Mij te maken hebt, zal Ik voor de engelen van God doen of Ik niets met jou te maken heb. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is (dat Hij Gods Zoon en onze Redder is) is een kind van God. Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de verleidingen van de wereld weerstaan. Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: U bent mijn toevlucht; bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U. ~Lucas 12:8-9; 1 Johannes 5:1 & 5; Psalm 91:2

Lieve mensen, ik sta vandaag met opgeheven handen voor de troon van God. Van Hem is mijn heil, Hij is mijn toevlucht. Ik kan niet anders!

Ik vertel vandaag geen sprookjes, ik ga niet om de hete brij heen. Ik wil voor de waarheid gaan. Er is me, in de kerken/gemeenten waar wij kwamen, al genoeg onzin verteld. Er wordt een Evangelie verkondigd die niet het Evangelie van Christus en dien gekruisigd is. Er wordt verteld dat God wil dat we voorspoedig zijn, God wil dat we volkomen genezen zijn. God wil… En vult u het zelf maar verder in.

Is dat het beeld dat u vandaag de dag heeft van het Evangelie van Christus? Is dat de verwachting waarmee u vandaag bent gekomen, dit verhaal leest? Dan heb ik een heel vervelende boodschap voor u vandaag: Dit is niet de plaats voor u om te zijn, tenzij u werkelijk wilt veranderen naar het beeld van God in al Zijn facetten!

De weg die Jezus ging was niet de weg van ‘rozengeur en maneschijn!’ De weg die Jezus ging was de weg van de Via Dolorosa: " Weg van verdriet ", " Weg van Smarten ", " Weg van het Lijden " of kortweg " Pijnlijke Weg". Het is de weg in het Oude Jeruzalem, de weg die Jezus aflegde naar Zijn kruisiging. Een weg van slechts 600 meter. De weg die nu “gevierd word” door pelgrims wereldwijd.

We lezen Johannes 19:1-22:

19  1 Pilatus nam Jezus mee en liet Hem geselen. 2 De soldaten maakten een krans van doornige takken en zetten die op Zijn hoofd. Daarna deden zij Hem een rode mantel om en zeiden spottend: 3 "Dag, Jodenkoning!" Daarbij sloegen zij Hem in het gezicht. 4 Pilatus ging weer naar de Joden toe en zei tegen hen: "Hier is Hij weer. Begrijp mij goed: Volgens mij heeft Hij niets ernstigs gedaan." 

5 Jezus kwam achter hem aan naar buiten, met de doornenkroon op Zijn hoofd en de rode mantel om. "Kijk nu eens naar deze Man", zei Pilatus. 6 Zodra de leidende priesters en de bewakers Jezus zagen, begonnen zij te schreeuwen: "Kruisigen! Kruisigen!" "Doe dat zelf maar", antwoordde Pilatus. "Ik zeg dat Hij onschuldig is." 7 De Joden antwoordden: "Volgens onze wetten moet Hij sterven, want Hij heeft Zichzelf de Zoon van God genoemd!" 8 Toen Pilatus dat hoorde, werd hij echt bang. 9 Hij nam Jezus weer mee naar binnen en vroeg: "Waar komt U vandaan?" Jezus gaf hem echter geen antwoord. 10 "Waarom geeft U mij geen antwoord?" vroeg Pilatus. "Ik beslis of U vrijgelaten of gekruisigd zult worden." 11 "U zou geen macht over Mij hebben als God u die niet gegeven had", antwoordde Jezus. "De grootste schuld ligt bij hem die Mij aan u heeft overgeleverd." 12 Pilatus werd door die woorden diep getroffen en probeerde een manier te vinden om Jezus vrij te laten. Maar de Joden bleven schreeuwen: "Als u die man vrijlaat, bent u geen vriend van de keizer! Wie zichzelf tot koning uitroept, is een vijand van de keizer!" 13 Toen Pilatus dat hoorde, bracht hij Jezus opnieuw naar buiten en ging op de rechter-stoel zitten. Die stoel stond op een stenen verhoging, die in het Hebreeuws 'Gabbatha' heette. 14 Het was twaalf uur 's middags. Die avond zou de sabbat van de Paasweek beginnen. "Hier is jullie koning", zei Pilatus tegen de Joden. 15 "Weg met die man! Weg met Hem!" schreeuwden zij. "Kruisig Hem!" "Moet ik uw koning kruisigen?" vroeg Pilatus. "Hij is onze koning niet!" schreeuwden de priesters. "We hebben maar één koning en dat is de keizer!" 16 Daarop gaf Pilatus Jezus aan hen over om gekruisigd te worden. 17 Zij namen Jezus mee en brachten Hem naar een plaats buiten de stad. Die plaats heette 'de Schedelplaats' of in het Hebreeuws 'Golgotha'. Jezus droeg Zelf Zijn kruis. 18 Daar aangekomen sloegen zij Hem aan het kruis, samen met twee anderen, de één links en de ander rechts van Hem. 19 Er werd een bord aan het kruis bevestigd, waarop Pilatus had laten schrijven (in het Hebreeuws, Latijn en Grieks) "Jezus van Nazareth, de Koning van de Joden." 20 En vele Joden lazen dat, want de plaats waar Jezus gekruisigd werd, lag niet ver buiten de stad. 21 De priesters zeiden tegen Pilatus: "U had niet moeten schrijven: 'De koning van de Joden', maar: 'Hij heeft gezegd dat Hij de koning van de Joden is." 22 "Wat ik geschreven heb, blijft staan", antwoordde Pilatus.

Enkele kernverzen voor vandaag:

Pilatus nam Jezus mee en liet Hem geselen. De soldaten maakten een krans van doornige takken en zetten die op Zijn hoofd. "Dag, Jodenkoning!" Daarbij sloegen zij Hem in het gezicht. "Kruisigen! Kruisigen!" "Weg met die man! Weg met Hem!" schreeuwden zij. "Kruisig Hem!" Jezus droeg Zelf Zijn kruis. Daar aangekomen sloegen zij Hem aan het kruis,…  ~Verzen 1; 2; 3; 6b; 15 & 18

En het was God die het toestond:

"U zou geen macht over Mij hebben als God u die niet gegeven had", antwoordde Jezus.

Dit was de weg die Jezus ging, voor u en voor mij. Die weg van " Weg van verdriet ", " Weg van Smarten ", " Weg van het Lijden " of kortweg " Pijnlijke Weg", die uiteindelijk slechts op 1 plaats uit komt: de schedelplaats, daar waar Hij gekruisigd werd!

Is dit uw weg vandaag? Als u daarop JA kunt antwoorden, bent u in het beste gezelschap wat u maar kunt wensen!

Maar Jezus antwoordde hun: Het uur is gekomen dat de Zoon des mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. (Johannes 12:23-25)

Is dit uw gebed vandaag: dat u uw leven zult verliezen omwille van Hem? Het is namelijk dezelfde weg gaan in uw leven als de Here Jezus deed: 

De weg van de Via Dolorosa: "Weg van verdriet", "Weg van Smarten", "Weg van het Lijden" of kortweg "Pijnlijke Weg".

Het is de weg in het Oude Jeruzalem, de weg die Jezus aflegde naar Zijn kruisiging. Een weg van slechts 600 meter. 

Jezus weg is slechts 600 meter lang. Het duurde geen eeuwigheid, geen 80 jaar, een mensen leven. Het duurde slechts 600 meter!

Wij hebben wat dat betreft een gemakkelijkere weg af te leggen, we ‘hoeven slechts’ telkens een stukje van ons zelf af te leggen, elke dag een stukje van onszelf te brengen aan het Kruis van Golgotha, de schedelplaats, waar Christus alles gedragen heeft, wat wij nu in Zijn hand mogen leggen.

Maar weet dat als je bereid bent die weg te gaan, Hij een belofte heeft gedaan, die als een profetisch woord werd uitgesproken door Jesaja: 

Maar ach, wat zijn er weinig die het geloven! Wie zal luisteren? Aan wie zal God Zijn reddende macht openbaren? In Gods ogen was Hij een groene scheut, die groeide aan een wortel in droge en onvruchtbare grond. Maar in onze ogen had Hij niets aantrekkelijks. Niets dat maakte dat wij Hem graag wilden aanvaarden. Wij verafschuwden en verachtten Hem, een man van zorgen, vertrouwd met het bitterste verdriet. Wij keerden Hem de rug toe en keken de andere kant op als Hij langs kwam. Hij werd veracht en dat deed ons niets. Maar het was ons leed dat Hij droeg, ons lijden drukte Hem neer. Wij dachten dat Zijn lijden een straf van God was voor Zijn eigen zonden! Maar Hij werd doorstoken en verbrijzeld terwille van onze zonden. Hij werd zwaar gestraft zodat wij vrede konden hebben; Hij werd geslagen en daardoor werden wij genezen! Wij zijn het, die als schapen afdwaalden! Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen weg. Desondanks legde God de schuld en zonden van ons allen op Hem! Hij werd in een hoek gedreven en mishandeld, maar zei geen woord. Hij werd als een lam naar de slachtbank geleid; zoals een schaap onder het scheren geen geluid maakt, stond ook Hij zwijgend voor degenen die Hem veroordeelden. Vanuit de angst en de benauwdheid werd Hij bevrijd. Wie zal Zijn leeftijd kunnen bepalen? Hij werd immers afgesneden van het leven? Maar wie van al die mensen realiseerde zich toen dat het hun zonden waren, waarvoor Hij stierf? Dat Hij hun straf op Zich nam? Men had Hem als misdadiger willen begraven, maar Hij werd gelegd in het graf van een rijke; omdat Hij niets had misdaan, nooit een verkeerd woord had gezegd en in Hem geen onrecht werd gevonden. Maar het was de bedoeling van de HERE dat Hij werd verbrijzeld en met verdriet overladen. Wanneer Hij Zijn leven heeft geofferd voor de zonde, zal Hij talloze nakomelingen krijgen; vele erfgenamen. Hij zal opnieuw leven en Gods voornemen zal bij Hem in goede handen zijn. En als Hij ziet wat allemaal is bereikt door Zijn zware lijden, zal Hij voldoening smaken. Door wat Hij heeft ondervonden, zal mijn rechtvaardige dienaar vele mensen rechtvaardig maken in de ogen van God, want Hij zal al hun zonden dragen. Daarom zal Ik Hem de eerbewijzen geven van iemand, die machtig is en hoog in aanzien staat; want Hij heeft zichzelf in de dood gegeven. Hij werd beschouwd als een zondaar, maar droeg de zonden van velen. Hij pleitte bij God voor overtreders. ~ Jesaja 53:1-12 

Wil jij deel hebben aan Zijn lijden? Dan zal vervolging, zweepslagen, een doornenkroon, ook jou deel zijn hier op aarde. Dan zal de Via Dolorosa ook jou weg zijn!

Ik vertel je geen onzin vandaag. Het is de weg die wij zelf met regelmaat bewandelen. Ogenschijnlijk negatief, maar het leert ons wel meer over Wie wij volgen. Het is de weg waarop we geslagen zijn, de weg waarin we bespot zijn. Het is de weg waarvan mensen hebben gezegd: “te veel Christen, te weinig in de wereld…!” Ik kan je vertellen: het is de beste weg! De weg van het Kruis, de weg om het eeuwige leven tegemoet te gaan. De weg die leidt naar Openbaringen 21, ten eeuwig leven:

Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer; en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen: "Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen Zijn volk zijn en Hij zal Zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij." Hij Die op de troon zat, zei: "Ik maak alles nieuw." En Hij zei tegen mij: "Schrijf het allemaal op, want wat Ik zeg, is waar en betrouwbaar. Het is gebeurd. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik water geven uit de bron van het leven, voor niets. Wie overwint, krijgt het van Mij. Ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. ~Openbaring 21:1-7

En voor degene die deze weg niet wil bewandelen, voor degene die niet in Hem geloven en geen deel willen hebben aan Zijn lijden en opstanding zegt Openbaring 21 vers 8:

Maar de lafaards, de ongelovigen, de mensen van wie Ik walg, de moordenaars, de mensen die ontucht plegen, de tovenaars, de afgodendienaars en alle bedriegers staat wat anders te wachten: Het brandende zwavelmeer, de tweede dood.

Dit laatste is de weg gaan, die wellicht op aarde de makkelijkste is om te volgen, maar die ik niemand gun!

Ik ben begonnen om drie teksten samen te binden:

Onthoudt dit: Als je er bij mensen openlijk voor uitkomt dat jij en ik vrienden zijn, zal Ik je aan de engelen van God voorstellen als mijn vriend. Maar als je voor de mensen doet of je niets met Mij te maken hebt, zal Ik voor de engelen van God doen of Ik niets met jou te maken heb. Ieder die gelooft dat Jezus de Christus is (dat Hij Gods Zoon en onze Redder is) is een kind van God. Alleen als wij geloven dat Jezus de Zoon van God is, kunnen wij de verleidingen van de wereld weerstaan. Ik getuig daarvan en zeg tegen de HERE: U bent mijn toevlucht; bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.~Lucas 12:8-9; 1 Johannes 5:1 & 5; Psalm 91:2

Welke weg verkiest u?

Ik verkies de weg te gaan van Jezus, in al Zijn facetten, om uiteindelijk samen met Paulus te kunnen zeggen:

Ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop tot het einde gelopen, het geloof behouden.

In de hemel wacht mij een krans, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij, maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken.~2 Timotheüs 4:7-8