×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Horen door het Woord van God ~ Alice Jansen

Horen door het Woord van God ~ Alice Jansen


"Terwijl zij op reis waren, kwam Hij in een zeker dorp. En een vrouw, Marta geheten, ontving Hem in haar huis. En deze had een zuster, genaamd Maria, die, aan de Voeten des Heren gezeten, naar Zijn Woord luisterde. Marta echter werd in beslag genomen door het vele bedienen. En zij ging bij Hem staan en zeide: Here, trekt Gij het U niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg haar dan, dat zij mij komt helpen. Maar de Here antwoordde en zeide tot haar: Marta, Marta, gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen, maar weinige zijn nodig of slechts één; want Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat van haar niet zal worden afgenomen." ~Lucas 10:38-42

In dit verhaal zien we twee zusters, alle twee dienen ze Jezus op hun eigen manier. Maria zat aan Jezus Zijn Voeten, ze wou niets van Zijn Woorden missen. Marta daarentegen had het druk met het dienen en stoorde zich aan Maria, waarschijnlijk maakte ze zich zo druk dat ze daardoor geen Woord van Jezus had opgepakt. Zoals we lezen probeert ze bijstand van Jezus te krijgen maar het antwoord van de Heer zou haar verbazen. Hij zei: Maria heeft het goede deel gekozen, dat van haar niet zal worden afgenomen. Vandaag de dag zie je om je heen hetzelfde, steeds meer krijgen wij te horen dat mensen de Stem van Jezus niet horen en het Woord van God niet begrijpen. Ze zijn druk met van alles en nog wat en hebben geen tijd om van Jezus te horen. Ik geloof dat als je werkelijk van Jezus houd je tijd vrijmaakt voor Hem om Hem ernstig te zoeken. Laten we samen het Woord van God onderzoeken en ik hoop dat dit onderwijs u zal inspireren en op zal bouwen. Laten we gaan naar Psalm 27:4;

"Eén ding heb ik van de Here gevraagd, dit zoek ik: te verblijven in het Huis des Heren al de dagen van mijn leven, om de liefelijkheid des Heren te aanschouwen, en om te onderzoeken in Zijn Tempel."

Is dit u verlangen? Van alles wat er onder de zon afspeelt en alles wat er op de aarde te vinden is verlangt David naar Jezus. Hoe staat het met ons? Zoeken we naar Zijn Koninkrijk, willen we in Hem wandelen en van Hem leren? Als u antwoord hierop ja is, is dit onderwijs voor u bedoeld, laten we aan de Voeten van Jezus gaan zitten en aandacht slaan op Zijn Woorden. Vandaag de dag zeggen velen hun hart en hun leven te geven aan Jezus maar hoe

velen geven hun oren?? Als we kijken naar de Woorden van Jezus tot de gemeenten in Openbaringen 2 en 3 zegt Hij tot al die gemeenten; "Wie een oor heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeenten zegt". Lieve mensen de Heilige Geest wil Jezus in en door ons heen verheerlijken maar wij moeten leren luisteren. De Heer zei op een dag tegen mij: Ik wil van jou een luisteraar maken, sprekers zijn  er genoeg maar luisteraars zijn schaars. Is dit geen droevig nieuws?? Jezus zoekt naar kinderen om Zijn Hart en Zijn Gedachten mee te delen maar vele zijn zo druk met andere dingen en hun oren gericht op aardse dingen. Laten we gaan naar Marcus 4:24-25;

"En Hij zeide tot hen: Ziet toe, wat gij hoort. Met de maat, waarmede gij meet, zal u gemeten worden, en u zal boven die maat gegeven worden. Want wie heeft, hem zal gegeven worden; en wie niet heeft, ook wat hij heeft zal hem ontnomen worden."

Ziet toe wat gij hoort, of met andere woorden let op wat je hoort, in Romeinen 10:17 staat daarover het volgende: "Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het Woord van Christus." Dit is een heel belangrijk gegeven als we Jezus werkelijk willen volgen, we moeten acht geven op wat we horen. Lieve mensen, let op de Woorden van Jezus, eerst zegt Hij ons te letten op ons oor en vervolgens komt er direct achteraan: met de maat waarmee je meet zal je gemeten worden. Dit is een belangrijke boodschap van Jezus Zelf, als we naar Hem luisteren zal ons geloof groeien en onze gedachten zullen zich vernieuwen en verfrist worden door het waterbad van het Woord. We moeten dit goed begrijpen we worden wat we horen hetzij goed hetzij kwaad. Laten we op dit gegeven verder bouwen vanuit Jezus Zelf, immers Hij is ons Grote Voorbeeld. Laten we beginnen bij Jesaja 50:4-5;

"De Here Here heeft mij als een leerling leren spreken om met het Woord de moede te kunnen ondersteunen. Hij wekt elke morgen, Hij wekt mij het oor, opdat ik hore zoals leerlingen doen. De Here Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd."

Wat een prachtig Schriftgedeelte is dit, zo vol betekenis voor ons die geloven in Hem Die ons gegeven is! Ons Heer Jezus Zelf is ons als Leerling en Zoon voor gegaan om ons het Heerlijke Onderwijs dat De Vader Hem gegeven heeft te schenken. Let op dat hier staat geschreven: +opdat ik hore zoals leerlingen doen, elke leerling heeft een meester dat zal u met mij eens zijn. Iemand die hoort en opmerkt gaat spreken zoals hem/haar geleerd is. Maar hier staat een heel belangrijk gegeven, De Here Here heeft mij het oor geopend en ik ben niet weerspannig geweest, ik ben niet teruggedeinsd.

Dit lieve mensen is een sleutel in onze relatie met Jezus, immers gehoorzamen is beter dan offerande!! Naar Zijn Stem horen en luisteren is heel belangrijk maar er naar handelen en naar leven is net zo belangrijk. Soms gaan we door dingen heen die laat ik het netjes zeggen minder aangenaam zijn, en dan komt het er op aan hoeveel Jezus voor ons werkelijk betekend. Luisteren we nog naar Hem als we de hele dag zijn bespot?? Nemen we op zulke dagen ook de tijd om te bidden en te zegenen en stil te worden zodat Hij ons kan bemoedigen en versterken?

"Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft Zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat Zijn Gebod Eeuwig Leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zó, als de Vader Mij gezegd heeft." ~Johannes 12: 49-50

Jezus Christus de Zoon van de Enige en Waarachtige God leefde onderworpen aan Zijn Vader, Hij wandelde in volmaakte overgave. Aangezien Hij ons Grote Voorbeeld is horen we Zijn Wandel goed te volgen, Jezus nam zoals we lezen in het Woord Zijn Tijd om de Vader te zoeken en vanuit Zijn Vader wandelde Hij. Hij sprak de Woorden van God en deed wat Hij de Vader zag doen. Dit voorbeeld heeft Hij ons getoond en achtergelaten zodat wij daarin zouden wandelen. Dit is werkelijk heel goed nieuws lieve mensen, Hij heeft ons hart en ons oren besneden toen Hij Zichzelf aan ons openbaar maakte en daardoor kunnen we ingaan en uitgaan. Ingaan om van Hem te horen, uitgaan om Hem uit te dragen.

"Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij." ~Johannes 6:44-45

De Vader Zelf houd van ons en heeft ons die geloven Zijn Zoon bekend gemaakt, Hij wil ons onderwijzen zodat we niet onwetend zijn of in verwarring gebracht worden door allerlei winden van leer. Er zullen altijd mensen zijn die opstaan en zeggen dat God niet meer spreekt, die mensen wil ik aanraden het Woord te lezen. Van alle religies vandaag de dag hebben wij lieve mensen een God Die Spreekt en Die antwoord wanneer Zijn kinderen op Hem wachten en het van Hem verwachten. Ik zal u honderden voorbeelden kunnen geven maar dan zal mijn schrijven nooit op houden. Daarom zal ik met de Bijstand van het Woord van God u proberen te overtuigen, laten we gaan naar Johannes 14:18-21;

"Ik zal u niet als wezen achterlaten. Ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer, maar gij ziet Mij, want Ik leef en gij zult leven. Te dien dage zult gij weten, dat Ik in Mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie Mijn Geboden heeft en ze bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en wie Mij liefheeft, zal geliefd worden door Mijn Vader en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren."

Prachtige beloftes worden geopenbaard en tastbaar als we Hem gaan volgen, als we op Zijn Woorden acht slaan en Hem ons oor geven en van Hem gaan horen wordt werkelijk alles anders. Als we op Zijn Woorden acht slaan om het vervolgens op te slaan in de schatkamers van ons hart bewijzen we niet allen aan Hem dat we van Hem houden maar Hij maakt ook in ons Zijn Woning. Laten we even gaan naar Efeze 3:14-17:

"Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt, opdat Hij u geve, naar de rijkdom Zijner Heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten woning make."

Lieve mensen als wij op het Woord acht slaan en de Heilige Geest vragen om ons te leiden en het Woord van God levend in ons te maken op deze manier wast Jezus in ons op. Vele mensen vandaag de dag zoeken en zoeken, ze lopen van kerk naar kerk en vinden het niet. Het waarachtige antwoord is, je zou alleen verzadigd worden in en door Jezus er is geen andere Weg.

We hebben al ondervonden dat geloof door het horen komt, nu is er voor ons de keus waar we ons oren op richten, als geloof door het horen komt en Jezus Christus door het geloof in ons harten Zijn Woning maakt kunnen we naar onszelf kijken en onderzoeken waar we staan.

De Heer zei op een dag tegen mij: "Een waarachtig God dien je met een waarachtig hart".

Persoonlijk geloof ik dat ik verder kom als ik eerlijk en oprecht voor Hem sta, ik vertel Hem mijn moeite en deel met Hem mijn pijn, onzekerheid en angst. Ik moet getuigen dat Hij mij bijstaat en kracht verleent, altijd weer is Hij daar en ik moet eerlijk toegeven dat in de tien jaar dat ik Hem dien, Hij mij nooit heeft teleurgesteld. Jezus moet wassen en wij mogen minder worden, lieve mensen als we zeggen een volgeling van Jezus te zijn laat dat ons niet zonder vruchten. Juist hierop wil ik dieper ingaan als Hij in ons is en wij in Hem vervagen ons eigen gedachten doordat we Zijn Gedachten in ons opnemen. Hoe meer Hij in ons wordt hoe meer we spreken en wandelen als Hij.( zie ook: 1 Johannes 2:6) Immers waar het hart vol van is spreekt de mond!! Als ons hart vol is van Jezus kunnen we niet anders meer dat van Zijn Heerlijke Naam getuigen.

"Gij zijt nu rein om het Woord, dat Ik tot u gesproken heb; blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de Wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen. Wie in Mij niet blijft, is buitengeworpen als de rank en verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden. Hierin is Mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult Mijn discipelen zijn." ~Johannes 15:3-8

Persoonlijk geloof ik dat de Heer van ons hart een bron van Levend water wil maken opdat de Woorden die eruit voort komen woorden van Geest en Leven zijn. Opmerkelijk dat Hij hier zegt: Gij zij nu rein om het Woord, dat ik tot u gesproken heb; eerst reinigt Hij en vervolgens zegt Hij blijf in Mij.  Omdat ik niets wil toevoegen aan de Woorden van Jezus zal ik het vrij vertalen zodat Zijn Woord voor Zichzelf spreekt. Als wij in de Geest van Jezus wandelen dragen we vrucht! Uit onszelf zijn we niet in staat goede vruchten te leveren, als we daarentegen wandelen in Hem vloeit Zijn Leven door ons heen en dat laat ons niet zonder vrucht. Zonder Hem kunnen we niets doen, zonder Hem zijn we tot geen goed werk in staat. Sla ook acht op vers zeven dit is weer een sleutel: Indien gij in Mij blijft en Mijn Woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt, en het zal u geworden.

Als Zijn Woord in ons opwast en wij Zijn Woorden koesteren en bewaren gaan we ons voegen bij het gebed van Jezus, daarom kan Jezus in de volle zekerheid getuigen dat Hij ons  dan zal verhoren omdat we dan zullen bidden naar Zijn Wil. Als wij in Hem Zijn zoals Hij in ons wandelen we vanuit een Levende relatie, Hij is het Die ons Levend houd in Zichzelf. Laten we verder bestuderen om tot ontdekking te komen dat alles valt of staat op een persoonlijke relatie met Jezus, laten we gaan naar Johannes 7: 37-39,

"En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende:  Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van Levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zijde Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was."

Prijs God dat Hij ons Zijn Geest gegeven heeft, Jezus heeft een ondenkbaar hoge prijs betaald voor ons leven en daarna ons verzegeld door Zijn Liefde in ons hart uit te storten door de Heilige Geest. De Heilige Geest is onze beste vriend hier op aarde, Hij wijst altijd weer naar Jezus. Let wel op dat de Geest op grond van geloof beweegt, de Heer zei een keer tot mij; waar geloof is, beweegt Mijn Geest. We moeten goed beseffen dat stromen van Levend water uit ons binnenste vloeien wanneer we geloven, en Levend water beweegt. Zo zien we dus dat het Leven van Jezus in ons verder  zal bewegen in en door ons heen. Geloof doet bewegen, altijd!

Jezus zegt in Johannes 6:63; "De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de Woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en leven."

De Heilige Geest zal Zijn Woord in ons leven levend maken door ons geloof in de Woorden van Jezus, en als we kijken naar Jezus zien we dat in Hem het Leven is ,en door Zijn Leven gaan we zien. Lieve mensen de waarheid is dat er Woorden van Leven uit Jezus vloeide. Als we ons op Hem gaan richten en van Hem gaan horen zullen we onze zielen kunnen reinigen door gehoorzaam te zijn aan het Woord. We kunnen niet uit eigen kracht Jezus volgen en Hem behaaglijk zijn, besef goed dat Jezus niet voor niets de Vader bad om ons te dopen in de Heilige Geest, we hebben Zijn Hulp en Bijstand nodig om te volharden in geloof. Laten we gaan naar Johannes 16: 12-15,

"Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; doch wanneer Hij komt, de Geest der Waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; wat Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne neme en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het Mijne en zal het u verkondigen."

Weet u vandaag de dag willen veel mensen het makkelijk, ze willen niet zo veel hoeven te doen sommige proberen zelfs de Schriften te verdraaien zodat het hun beter uitkomt. Ik weet dat de nadruk vaak wordt gelegd op de prijs die we betalen als we Hem gaan volgen. Maar lieve mensen het gaat hier om een zaak van Liefde, de mensen die Jezus niet willen kennen betalen ook een prijs, want zonde leid tot dood. Laten we gewoon eerlijk zijn Jezus leerde gehoorzaamheid door Zijn lijden heen, en ja ieder die Hem gaat volgen zou ervaren dat we elke  dag sterven aan het vlees, maar we mogen daarbij op Jezus zien en op Zijn Heerlijkheid. Waarom ik dit aanhaal is omdat dit een heel belangrijk Schriftwoord is: De Heilige Geest is de Geest van Waarheid en wil heel graag door ons heen het Getuigenis afleggen van Jezus. Wat wij echter moeten begrijpen is dat Hij ons de Weg wijst tot de volle Waarheid, Hij wijst en wij mogen volgen het is aan ons de keus wat we doen. Hij wil ons Jezus openbaren maar horen wij naar wat Hij ons bekend wil maken?? Door de Geest van God blijven we in het Leven maar we kunnen  ook Zijn Stem doven door ongehoorzaamheid/ongeloof.

Laten we weer naar een belangrijke boodschap van Jezus kijken aangaande dit onderwerp.

"Want uit de overvloed des harten spreekt de mond. Een goed mens brengt uit zijn goede schat goede dingen voort, en een slecht mens uit zijn boze schat boze dingen. Maar Ik zeg u: Van elk ijdel woord, dat de mensen spreken, zullen zij rekenschap geven op de dag des oordeels, want naar uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden, en naar uw woorden zult gij veroordeeld worden." ~Matteüs 12: 35-37

Ziet u de vaste en scherpe lijn in dit geheel?? Als we kijken naar Jezus en Zijn volgelingen zien we steeds iets gebeuren. Jezus Spreekt Zijn Vaders Woord vervolgens bevestigt de Vader Zijn Woord door de wonderen en tekenen. De discipelen horen en slaan Zijn Woorden op in hun hart en daarna zend de Heer ze uit. Jezus deed niets zonder Zijn Vader, immers Hij Sprak zoals de Vader Sprak en deed wat Hij de Vader zag doen. De discipelen van Jezus deden hetzelfde ze spraken zoals Jezus hen geleerd had en wandelde erna. Als Jezus overvloedig in ons wordt leren we spreken zoals Hij Spreekt omdat Zijn Woord in ons verblijft. Waar ons hart is zou ons schat zijn, als ons hart bij Jezus is komen er goede dingen uit voort.

Laten we nog even gaan naar Jakobus 1:19-21

"Weet (dit) wel, mijn geliefde broeders: ieder mens moet snel zijn om te horen, langzaam om te spreken, langzaam tot toorn; want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort. Legt dus af alle vuilheid en alle uitwas van boosheid en neemt met zachtmoedigheid het in u geplante Woord aan, dat u zielen kan behouden."

Alles begint bij het horen, we leren eerst luisteren en wanneer het Woord in ons leeft leren we er in te wandelen. Ik denk dat dit vandaag de dag een probleem is geworden, mensen krijgen een openbaring en gaan er direct mee rennen. Ik geloof dat we Gods Geest eerst de kans moeten geven Gods Woord  in ons uit te werken. Immers drukking van melk brengt boter voort. We leren eerst luisteren om vervolgens in lijn met Zijn Woord te kunnen spreken, wat hebben we eraan als we ons tong niet in toom kunnen houden en twist teweeg brengen?? Als Jezus ons leidt zullen we echter leren te spreken vanuit het ingegeven woord van God we zullen eerst luisteren en daarna wandelen vanuit Zijn Woord, dan zullen we het doel behalen waartoe Hij ons geschapen heeft!!

"Van de vrucht van iemands mond wordt zijn binnenste verzadigd; hij verzadigt zich van de opbrengst van zijn lippen. Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten."~Spreuken 18:20-21,

Aan de vruchten herkend men de boom, iemand die Jezus volgt spreekt Woorden van Leven gelijk Jezus Woorden van Eeuwig Leven sprak, als we in Hem ons verblijf houden zullen we vruchten die naar het Leven leiden eten. Ik denk dat onze tong onze vijand wordt als we zomaar ondoordacht spreken, heel het Woord staat er vol mee. Niet voor niets, vandaag de dag zijn er vele roepers, ze maaien met woorden maar wat om zich heen het is zonder inhoud en zonder kracht. Ik heb echter wel moeten erkennen en herkennen in mijn eigen leven dat ik het meest van Jezus leer als ik stil wordt en Hij Zijn gang kan gaan. Soms bidden we met zoveel woorden en als we uitgesproken zijn gaan we weer ons eigen gang. Maar een waar gebedsleven begint als wij stil worden en de Geest laten bidden vanuit gebed leren we overgave en vanuit gebed leren we Hem te vertrouwen. Als we de eerste handelingen lezen zien we dat de Geest Spreekt door Zijn dienstknechten heen, dit was een biddende gemeente die zich liet leiden, ze hoorde naar Zijn Stem en gehoorzaamde. Horen en gehoorzamen zijn de sleutels naar een vruchtbaar leven in de Geest!

"Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een goede boodschap brengen." ~Romeinen 10: 14-15

God is het die ons getrokken heeft, Hij is het die ons opvoedt en Hij is het ook die roept en uitzend, De Geest geeft zoals Hij wil, daar hebben wij niets over te zeggen. Als een bediening niet uit God geboren is zal het geen stand houden. Dit is een belangrijk gegeven als God je uitzend om Zijn Woord te brengen zal het altijd datgene doen waartoe Hij het gezonden heeft. Zijn Woord is Krachtig en mensen worden erdoor geraakt, als de Heer me vraagt te spreken handelt Hij naar Zijn Woord, zo wordt mijn geloof gebouwd en die van mijn broers en zussen. Het evangelie van Jezus Christus is een Kracht Gods voor een ieder die gelooft, het is een goede boodschap, een boodschap van Hoop en Vrede.

"Spreekt iemand, laten het woorden zijn als van God; dient iemand, laat het zijn als uit kracht, door God verleend, opdat in alles God verheerlijkt worde door Jezus Christus, aan wie de Heerlijkheid is en de Kracht, in alle eeuwigheid! Amen.~1 Petrus 4:11

Ik hoop dat dit onderwijs u geïnspireerd en bemoedigd heeft, en dat de Heilige Geest de ruimte heeft om Zijn Woord in u uit te werken. 
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties