×

Yoors


Inloggen
×

Yoors
#

0 volgers
notifications_noneadd
Want ergens heeft Hij gesproken...

Want ergens heeft Hij gesproken...


Toen sprak God al deze woorden, zeggende:

Ik ben de Heere uw God, Die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, Die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde, en aan het vierde lid dergenen, die Mij haten; En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen, die Mij liefhebben, en Mijn geboden onderhouden. Gij zult den naam des Heeren uws Gods niet ijdellijk gebruiken; want de Heere zal niet onschuldig houden, die Zijn naam ijdellijk gebruikt. Gedenkt den sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uws Gods; dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling, die in uw poorten is; Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte ten zevenden dage; daarom zegende de Heere den sabbatdag, en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uws naasten huis; gij zult niet begeren uws naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets, dat uws naasten is. ~Exodus 20:1-17

Bijbelleesrooster voor de kerken, zondagse overdenking 04-03-2018

Beste lezer,

Het voelt soms een beetje benauwd, als ik Exodus zo lees. De tien geboden, die de Here geeft aan het volk Israël. En wie kan ze houden?

Kijk, (bijna) niemand vind het fijn als iemand steeds loopt te vloeken. We zeggen daar vaak ook wat van en we vinden daar ook wat van. Persoonlijk zal ik altijd zeggen dat er niet gevloekt mag worden in mijn huis, de naam van de Here niet ijdel gebruikt. Bij een derde waarschuwing wijs ik ook resoluut het gat van de deur. Ongeacht wie er voor, naast of tegenover mij zit of staat.

Het is een gebrek aan argumenten!

Afgelopen week, toen ik een discussie volgde, was er een persoon die alleen maar kon schelden en alles wat hij zei in hoofdletters neer typte. Het is een gebrek aan argumenten om op een normale wijze met elkaar een discussie aan te gaan en kinderlijk bovendien. Het is als het ‘dreinen van een kleuter in de supermarkt om dat ene zakje snoep’.

Je kunt nu eenmaal niet altijd je zin krijgen, maar met goede argumenten kun je heel ver komen.

Gedenk de Sabbat

‘Zes dagen zult gij werken en op de zevende dag zult gij rusten’. De Sabbat begint op vrijdag avond bij zonsondergang en eindigt op zaterdag bij zonsondergang. Tenminste: zo is het mij geleerd op de verschillende Bijbelscholen.

En het is goed om die ene dag te gedenken en te overdenken. Laten we wel wezen dat wij mensen tijd nodig hebben om te herstellen van de arbeid, anders plegen wij roofmoord op ons lichaam en is ons geen lang leven beschoren!

In deze tijd is er nogal wat discussie over de Sabbat en of we die wel of niet moeten vieren als Christenen. We lezen Hebreeën 4:4, 9-10

“want ergens hij heeft gesproken over de zevende dag als volgt: op de zevende dag rustte God van al zijn werken, Er blijft dus een sabbatsrust voor het volk van God. Voor degene die Gods rust komt heeft zich rustte van zijn eigen werken, zoals God van de zijne "

Tijden veranderd…?!

Zijn de tijden veranderd? Ja en nee!

We zijn inmiddels 2000 jaar onderweg ‘naar het beloofde land van God’, eens zullen we Hem ontmoeten en zien ‘van aangezicht tot aangezicht’. Die dag zal komen, voor elk mens hier op aarde. De Bijbel is hier heel duidelijk over.

In de zin dat de tijden niet zijn veranderd is het goed te beseffen, nogmaals, dat we als mensen nu eenmaal een dag van rust zouden moeten hebben. Tijd om God te gedenken en tijd voor ons zelf. Waar we niet hoeven te arbeiden en tot rust kunnen komen.

Maar de tijd is ook veranderd. Ja zeker! Wie werkt er niet op de Sabbat (of je nu de zaterdag of de zondag aanhoudt, daar blijf ik verder even van af). Maar als jij nu naar het ziekenhuis moet, onverwacht, wie gaat jou daar brengen? Als de ambulance broeders massaal zouden zeggen: ‘het is de dag des Heeren, wij rijden niet’! Of de dienstdoend arts ineens ‘wettisch zou zijn’ en vandaag gewoon maar niet komt?

Wie kijkt om naar de weduwen en de wezen op de Sabbat of de zondag? Wie naar de verstandelijk en lichamelijk gehandicapten? Wie kijkt om naar de bejaarden, die zelf niet meer in staat zijn om voor zichzelf te zorgen en een maaltijd te bereiden?

Wie preekt op de Sabbat of de zondag in de ‘vergadering van gelovigen’, als de dominee bedenkt dat het de rustdag van de Heer is?

Wettisch of toch niet…?

We kunnen heel wettisch kijken naar de tien geboden, maar dan gaan we denk ik voorbij aan Gods liefde, die in 1 Korinthiërs 13 zo mooi naar voren komt. En dan sluit deze af met de woorden in het dertiende vers:

Zo blijven dan: Geloof, Hoop & Liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.

In bovenstaande voorbeelden heb ik iets alledaags geschreven, waar wij als ‘eenvoudig mens in de huidige tijd’ niet bij stil staan. We staan er niet bij stil dat er iets kan gebeuren, waardoor wij ‘op de dag des Heeren’ een ambulance nodig zouden kunnen hebben. Maar als we die wel nodig hebben en hij rijdt niet, omdat het ‘de rustdag is’…

We voeden onze ouderen niet, en de verstandelijk/lichamelijk beperkte medemens, wat het is de ‘rustdag’. We gaan echter voorbij aan het andere gebod dat we elkaar lief moeten hebben. We moeten Gods liefhebben boven alles en ons naaste als onszelf.

We laten mensen niet verhongeren!

Nee, lieve mensen, ik vind de discussies die vaak over het internet gaan, niet zo heel interessant. Ik houdt me niet zo bezig met de wet van de Sabbat of de zondagsrust. Ik wil me bezig houden met het lief hebben van de mensen om mij heen, want als die wet eenmaal jou hart heeft bevangen, dan wil je niet meer doodslaan, dan wil je niet meer echtbreken, dan wil je niet meer…

Dan is de wet vervuld in jou hart, om de Ware en Enige God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf!

Moge de Here zegenen, zegenen om het goede te doen en Hem de eer te geven die Hem toekomt, elke (nieuwe) morgen van jou leven hier op aarde, totdat Hij komt!

Bijbelleesrooster voor de kerken

Lees meer overdenkingen van mijn hand...
signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!