×

Yoors


Inloggen
×

Yoors


#

0 volgers
notifications_noneadd
De Celestijnse Belofte

De Celestijnse Belofte


De celestijnse belofte is een boek (met vervolgen) van James Redfield. Op een eenvoudige manier en in een pakkende verhaallijn weet hij de basis van energiewerk zoals reiki uit te leggen. Als je het verhaal eraf haalt blijft een zeer overzichtelijke opbouw over hoe energie zich laat opbouwen en hoe je hiermee kunt werken. Het geheel beslaat 11 inzichten welk wij samengevat hebben over 3 pagina's.


1 - toeval

2 - kerk en wetenschap

3 - energiegericht denken

4 - de strijd om energie

5 - ontvankelijk worden voor de universele energie

6 - karakterstructuren

7 - transformatie

8 - intuïtie

9 - de toekomst

10 - het reïncarnatieproces

11 - alles is energie

alle inzichten moet je begrijpen, maar ook voelen en ervaren. Het is geen theoretisch aanneembaar stuk, het moet echt gevoelsmatig binnenkomen. De verdere inzichten kan je pas ten volle begrijpen als je de voorgaande inzichten begrijpt, voelt en ervaart.
Het eerste inzicht gaat over het ontdekken van de betekenis van het toeval.

1e inzicht - toeval

Toeval is een intuïtie welk we niet begrijpen of niet willen begrijpen. Deze intuïtie komt binnen bij ons Derde Oog Chakra en vaak doen we er niets mee. Als we na lange tijd dezelfde persoon 2 keer achter elkaar tegenkomen spreken we snel van toeval. Gaan we deze ontmoetingen nader bekijken dan kan het zijn dat deze ontmoeting een diepere betekenis heeft. Pas als je daadwerkelijk met deze persoon gaat praten kom je daar achter. Diegene kan iets belangrijks voor jou hebben, of jij voor hem, of beiden.

wat we ook vaak doen is de toeval rationaliseren. De intuïtie, binnengekomen middels Derde Oog Chakra gaan we rationeel benaderen met de schaduwzijde van ons Kruin Chakra. Op het moment dat je de intuïtie gaat rationaliseren is het weg.

We kennen het allemaal: je loopt een kamer binnen en je voelt dat er een onaangename spanning hangt, alsof er ruzie is geweest. Toch is er niemand. Intuïtie zijn die signalen die wij ontvangen buiten de 5 zintuigen om. We voelen de spanning.

Als we deze spanning voelen, waarom dan deze intuïtie benaderen vanuit de ratio en niet vanuit het gevoel ?

Pas als we de Intuïtie (Derde Oog Chakra) laten afdalen langs het Keel Chakra, Hart Chakra en Zonnevlecht naar ons gevoel (Sacraal Chakra) kunnen we de diepere lessen uit de intuïtie halen.

Kritische massa:

Er zijn 2 vormen van kritische massa die bereikt 'moeten' worden.

1 - in onszelf

Als we de intuïtie toelaten en deze vanuit ons gevoel benaderen dan opent dat de weg naar meer intuïtie, we leren de lessen eruit te halen en deze te begrijpen en in te zien. We gaan op ons intuïtie vertrouwen en zodoende zullen we intuïtieve gaan leven en steeds meer intuïties ontvangen. Dit is het begin om ons werkelijk menselijke bestaan te kennen.

2 - collectief

Hoe meer mensen leren te vertrouwen op hun intuïtie, des te intuïtiever ze om zullen gaan met andere mensen wat voor weer andere mensen een uitnodiging is om ook op hun intuïtie te gaan vertrouwen.

De mens zal dan gaan ontdekken dat ze een talent hebben die eeuwen is verzwegen en dat dit talent een enorme waarde heeft. Het is als het ware de sleutel tot het ontdekken wie we werkelijk zijn. Dit ontdekken wordt gevoed door een gevoel van teleurstelling die we ervaren in onze maatschappij. We beseffen steeds meer dat de maatschappij niet maakbaar is, dat middels alle technische vernieuwingen het geluk niet toeneemt. Langzaam aan beseffen we dat ere meer moet zijn dan auto's, geld, werk en macht. Het toeval omzetten tot intuïtie is die sleutel.

carl jung

De Zwitserse psycholoog Carl Jung noemde dit talent 'het archetype van het magische effect'. Hij heeft veel onderzoek gedaan naar 'veelbetekenende toevalligheden'. Hij noemde deze toevalligheden 'synchroniteit' het fenomeen dat je aan iemand denkt die dan toevallig opbelt.


Belangrijke vragen in deze die je je kan stellen zijn:


• wanneer heb je voor het laatst iets niet normaals meegemaakt ?

• wanneer vond er iets toevalligs plaats, wat deed je vlak daarvoor, wat deed je vlak daarna.

• welke uitwerking heeft deze toevallige gebeurtenis gehad

• hoe heb je je partner ontmoet, hoe je huis, je werk ?

• hoe ervoer je de eerste werkweek, de eerste week samenwonen, de eerste week na de bevalling ?

•wat was er ongewoons aan, had toeval of intuïtie hier een rol in ?

Een handige tip om het 1e inzicht inzichtelijk te maken voor je is de Gassho Meiso overdenking

gassho meiso

De Gassho Meiso is bekend in Usui-Reiki II, maar kan door iedereen toegepast worden, het sluit mooi aan op het dagboek.

Eer de dag begint overdenk je elke zekerheid en elke daaraan gekoppelde gevoelswaarde van de komende dag. Wat ga ik vandaag doen, wat is zeker, wat ga ik zeker doen ? Maar een verwachting voor die dag en doe dat zo gedetailleerd mogelijk.

In de avond, als de dag erop zit, doe je de meditatie opnieuw. Nu overzie de de ochtendmeditatie en bekijk je wat er vandaag is gebeurd.

Waren de zekerheden van vanochtend inderdaad zekerheden, wanner vond mijn eerste ergernis plaats, waardoor ontstond die ergernis en was deze terecht ?

Door heel bewust de dag door te nemen leer je van je eigen fouten. Door de volgende dag weer de meditatie te doen, dwing je jezelf bewust naar jezelf te kijken en naar je handelen. Hierdoor veranderd je handelen in een meer instructievere manier van handelen.

Probeer het maar.

aandachtspunten bij het 1e inzicht

• besef dat je leven een doel heeft en niets zomaar gebeurt

• ga achter elke gebeurtenis in je leven een betekenis zoeken

• luister naar je lichaam. Rusteloze momenten is een teken van verandering. Sta daar open voor.

• overal waar je energie in stopt groeit, of dat nu positief of negatief is.

• wat heb je vandaag opgemerkt, wat was verassend, wat liep anders dan verwacht ?

• laat je eens leiden en vertrouw dat het goed komt.


2e inzicht - kerk en wetenschap

Als we kijken naar deze geschiedenis, dan moeten we terug naar de middeleeuwse kerk. Deze kerk was de samenvoeging van spiritualiteit, macht, wetenschap en de rechtelijke macht. Dit gaf de mens duidelijkheid. Er werd verteld dat er een opperwezen was die voor iedereen zorgde en dat was genoeg wetenschap voor de burger.


Maar de combinatie spiritualiteit en wetenschap werd hoe langer hoe meer een onhoudbare combinatie. De Kerk had namelijk statements over de aarde als middelpunt van het heelal, de aarde is plat, etc.. die wetenschappelijk onhoudbaar waren. Aan het begin van de renaissance ontstond er een langzame splitsing tussen kerk en wetenschap met dien verstande dat deze wetenschap geen onderzoek zou doen naar de relatie tussen mens en god, engelen, wonderen, paranormale verschijnselen en andere aspecten die als domein van de godsdienst en dus de kerk golden.

de vroege wetenschap ging zich zodoende toeleggen op de materiele wereld. de ontdekkingen kwamen snel en werden toegelegd op natuurkunde, scheikunde, wiskunde en andere abstracte deelgebieden. Nieuwe technologieën werden gevonden en energiebronnen ontdekt. de industriële revolutie kwam op gang en de mens werd in kaart gebracht en kon beter gemaakt worden middel medicijnen.

De kerk moest geleidelijk inboeten en de oude afspraak tussen kerk en wetenschap begon scheuren te vertonen. Vooral de medische wetenschap had hier een sterke invloed op. de mens raakte zijn zekerheid in zijn herkomst en zijn ware aard kwijt en kreeg daar een wetenschappelijke zekerheid voor terug. De spiritualiteit van de kerk is teruggebracht tot een eenmalig zondagse bijeenkomst wat binnen de Christelijke kringen meer een moeten dan een willen is.

wetenschappelijke (on)zekerheid

Deze wetenschappelijke zekerheid werd geleidelijk obsessief. Het weten werd, en is nu nog steeds, belangrijker dan het voelen. Alles moet bewijsbaar en meetbaar en herhaalbaar zijn. Dezelfde wetenschap die eerst voor een nieuwe zekerheid was midden 20e eeuw tevens de bron van een grote onzekerheid.


De natuurkunde (Einstein) kwam terug op eerdere uitspraken dat de het universum materialistisch is. Er waren bewijzen en ideeën van ingewikkelde energievelden en -patronen, tijd en ruimte waren niet meer lineair, en eenzelfde elementair deeltje kon op 2 plaatsen tegelijk zijn.

tegelijkertijd werden atoomwapens uitgevonden en begon de wapenwedloop. Ook kwamen de eerste berichten dat de industriële revolutie ook zijn nadelen had op mens en milieu. De zekerheid die de mens eerst bij de kerk had en later bij de wetenschap bleek een schijnwerkelijkheid.

terugkeer naar het spirituele

Deze schijnwerkelijkheid resulteerde dat de mens opnieuw op zoek ging naar een nieuwe werkelijkheid. De ervaring leerde dat deze niet gevonden kon worden in de dogmatische kerk en ook niet in de wetenschap. En zo ontstond er in de jaren '60 en '70 van de 20e eeuw een variatie van stromingen welke 'new-age' en 'alternatief' genoemd werd.

het accent dat bij het 1e inzicht genoemd werd "kritische massa" is ook hier van belang. Pas als een bepaalde groepsgrootte met spiritualiteit bezig is zal het kunnen evalueren.


Het 2e inzicht legt dus de nadruk op de terugkeer naar het spirituele. Dat kunnen we nu ook plaatsen omdat de toevalligheden uit het 1e inzicht geen toevalligheden meer zijn maar intuïties die lessen herbergen. Nu we ons open stellen voor deze intuïtie en ook kennis hebben dat we ons niet kunnen vertrouwen op datgene anderen beweren (kerk, dogma's en wetenschap) moeten we wel in onszelf gaan zoeken naar de antwoorden.

Dit klinkt logisch, maar is moeilijk. We zijn enorm gebonden aan fundamentele overtuigingen, verwachtingspatronen, structuren, rationele beargumentatie, weten in plaats van voelen, regels en orde. vanuit dat besef leven en handelen we voornamelijk en dit blokkeert de intuïtie.

het loslaten van deze blokkades is het werkterrein van het 2e inzicht.

aandachtspunten bij het 2e inzicht

• wat ik graag wil veranderen is...

• ik zou graag meer...

• ik blijf maar denken aan...

• over een jaar zou ik graag...

• ik zou het heerlijk vinden als ik...

• waarom die ik het dan niet ?


3e inzicht - energiegericht denken

Het energiegericht denken wat vanaf het 3e inzicht zijn intrede doet in de Celestijnse belofte wordt op wetenschappelijk niveau onderbouwt door de kwantummechanica en de werken van Albert Einstein. Albert Einstein liet zien dat materie niets anders is dan lege ruimten omgeven door een energiepatroon. De kwantummechanica ging hierop verder en liet zien dat je deze energie verder kunt uitsplitsen tot elementaire, subatomaire deeltjes. Deze deeltjes zijn beïnvloedbaar door de observatie, alsof een verwachting de richting van de elementaire deeltjes mede bepaald. Uit deze onderzoeken blijft dat de waarneming, verwachtingspatroon, of in een zuiverder context: gedachtekracht, de richting mede kan bepalen van de elementaire deeltjes waaruit materie is opgebouwd, dan kan de mens met zijn gedachte dus materie beïnvloeden.

Hoe dat precies in zijn werk gaat wordt beschreven vanaf het 3e inzicht. Waar we binnen de Celestijnse belofte van uit gaan is dat alles energie is en dat deze energie ook beïnvloedbaar is. De mens is ook niet meer dan een manifestatie van energie in een bepaalde vorm en in een bepaalde trilling. We weten en beseffen als mens dat energievol prettiger aanvoelt dan energieloos. En omdat energie beïnvloedbaar is beseffen we ook dat we met deze energie kunnen spelen, dat overdracht mogelijk is. In het 4e inzicht gaan we kijken naar de strijd om energie, een strijd die vaak op manipulatief niveau plaatsvindt. Maar voor we kunnen kijken naar deze interactie van energie moeten we eerst kijken naar de energie zelf. We moeten leren deze energie te zien, te beseffen en te voelen. Pas dan kunnen we ermee werken. Het zien, beseffen en voelen van deze energie is het gebied van het 3e inzicht.


Het 3e inzicht laat ons twee belangrijke dingen zien. Dat alles opgebouwd is uit energie, ook de mens, en dat deze energie beïnvloedbaar is, ook bij de mens. Er zijn meerdere technieken om de energie in en om een mens te zien. Binnen de Chakra's en de auraleer worden ook verschillende manieren aangereikt:

methode 1 - kijken naar de eigen handen

Ga in een ruimte zitten waar het schemerig is. Zorg dat er geen direct licht op je handen en/of in je ogen schijnt. Zorg ook dat het licht constant is, dus geen knipperend licht of een wapperende vlam. Spreid nu je handen uit, langzaam naar elkaar toe bewegend, de handpalmen naar elkaar toe gericht. Laat de vingertippen van de linker- en rechterhand elkaar zachtjes raken, zo dat de handpalmen elkaar niet raken. Kijk nu door de handen of naar de vingertoppen. Kijk niet heel strak of geconcentreerd, meer wazig, hou je hoofd leeg. Speel nu een beetje met je handen en ook met het vizier, verplaats beide een beetje heen en weer. Op een gegeven moment zal je of bij de palmen van je handen of bij de vingertoppen iets gewaarworden. Verwacht niet gelijk schitterende effecten, kleuren en prachten. In eerste instantie zal het lijken of je handen dampen, als hete drank. Je kan ook een krans om je handen heen zien in grijstinten. De kleur die je ook nog zou kunnen zien is blauw, alsof er energiedraden overschieten in een elektrische lichtbol.

methode 2 - kijken naar bomen

Het voorjaar is het uitgelezen moment om dit te gaan doen. De hele natuur begint weer krachten te verzamelen om nieuw loof, bloemen, takken en wortels te vormen. De sapstroom in de hout- en zeefvaten zijn enorm en dat is waar te nemen als een enorme energieveld om een boom heen. Ga ook hier naar de boom kijken als er geen direct licht op de boom valt. Kies een oude en grote boom uit, liefst een loofboom. Staar voor een langere tijd wat wazig naar de boom, neem hem helemaal in je op. Ook hier zul je op een gegeven moment een stralingskrans zien. Oefen hiermee, na verloop van tijd ga je verschillen zien in de aura van je handen of een boom. je kan ook merken dat de aura van de boom op een bepaalde plek indeukt of juist uitpuilt. Als je deze boom na enige weken nog eens gaat bezien zal je merken dat juist op die plek een tak is gestorven of een nieuwe scheut is ontstaan. De Indianen uit native America gingen de natuur in als ze wilde nadenken. Nog steeds gaan mensen vaak het bos in of een strandwandeling maken als ze willen nadenken of als ze een goed gesprek willen voeren met iemand. Onbewust weet de mens dat daar extra energie te ontvangen is.

energie en gemoedstoestand

Dat is het tweede wat het 3e inzicht ons leert, dat het mogelijk is ons eigen trillingetal (fluctuaties van de amplitude per tijdseenheid) te veranderen. Een indicatie hiervan is schoonheid. Iets wat je energie kan geven ervaar je als mooi. Als de schoonheid verdwijnt (voor jou) verdwijnt ook de energieoverdracht. Ben je dus op zoek naar een bron die de mogelijkheid geeft om jouw trillingsgetal te doen verhogen, observeer vanuit je intuïtie naar datgene jij als schoonheid ervaart. In de latere inzichten komen we hier zeer uitgebreid op terug.

De energie in ons lichaam (trillingsgetal) beïnvloed onze gemoedstoestand, maar ook andersom. Het is dus uitermate belangrijk dat je in balans blijft zodat er een juiste wisselwerking is tussen trillingsgetal en je gemoedstoestand. de ademhaling is daarin een hele goede indicator, je bent zoals de ademhaling zich gedraagt.

Je gemoedstoestand kan je direct beïnvloeden door met je eigen energie aan de slag te gaan zoals:


Adem bewust energie naar alle delen van het lichaam Doe voor 15 minuten yoga of strech-oefeningen, wees fysiek bezig Luister naar muziek met natuurgeluiden of percussie Kijk aandachtig naar de schoonheid van een boom, dier of bloemstuk Ga naar de natuur toe, maar een grote wandeling, ga tuinieren Mediteer dans Plaats jezelf in een bol van licht, ij bent het middelpunt van deze bol.


4e inzicht - de strijd om energie

Een mens is een energetisch wezen. Energie kan fluctueren. De mens kan fluctueren.

Als je in balans bent dan merk je dat. Je voelt je goed, fijn, prettig. Niet overdreven uitbundig en niet depressief. Je staat met beide benen op de grond en je voelt de grond ook, je bent helemaal in balans.

enkele voorbeelden

Stel dat je de hele middag bezig bent geweest in huis. Met mooie muziek op de achtergrond heb je het huis gestoft, gedweild en gepoetst. Normaal gesproken zou je dit een rotklus hebben gevonden, maar nu, nu je alleen bent met mooie muziek, de lentezon die schijnt en de ramen open met hier en daar al een vogeltje was het juist lekker om op je eigen tempo de boel een beetje schoon te maken. Als je klaar bent kijk je voldoen rond, je voelt je goed, je bent helemaal in balans. Dan komt je huisgenoot van werk binnen, deze loopt rond, en zegt geïrriteerd tegen je “Je had wel even mogen afwassen joh..!” Het ene moment was je in balans, het volgende moment niet meer.


Je staat met je auto voor het stoplicht. Je droomt over iets aardigs en merkt niet gelijk op dat het licht op groen is geschoten. De achterliggende auto toetert 2 keer. Wat voel je ?


Je staat voor de kassa in een winkel. Achter je staat een lange rij en je kan je portemonnee niet vinden. Je zoekt en je zoekt en je weet dat-ie ergens is, maar waar. Dan zegt iemand achter je “zeg kut, schiet eens op..!” Wat voel je ?

Je staat weer voor de kassa in een winkel. Achter je staat weer een lange rij en je kan weer je portemonnee niet vinden. Je zoekt en je zoekt en je weet dat-ie ergens is, maar waar. Dan zegt iemand achter je “Doe maar rustig aan hoor, ik ben hem ook altijd kwijt.” Wat voel je ?


Je bent deelgenoot van een gesprek. Het gesprek gaat over een onderwerp waar je zelf een duidelijke mening over hebt en je wilt graag je zegje inbrengen. Meerdere keren probeer je ertussen te komen maar de anderen zijn zo met het gesprek gaande dat ze je niet eens opmerken. Op een gegeven moment is het even stil en je begint, maar na 2 woorden praat iemand dwars over je heen alsof je helemaal niet aanwezig bent.

Je zit weer te luisteren naar een gesprek. 2 personen praten over een onderwerp waar jij ook een mening over hebt en je merkt dat de 2 er zelf niet uitkomen. Als het stil is begin je te praten en je merkt dat de andere 2 vanaf het begin zeer aandachtig en vol geïnteresseerd naar je luisteren zonder je te onderbreken.

Situatie 3: Wederom een gesprek vergelijkbaar met situatie 2. Eén van de twee personen vind je zeer aantrekkelijk en ook heel aardig. Juist diegene luistert vol aandacht naar je en stelt nadien ook meerdere vragen en bereikt meerdere inzichten door datgene jij verteld. Verplaats jezelf in elk van de drie situaties. Hoe zou je je voelen in die situatie, zowel op emotioneel, energetisch als fysiek niveau.

stelen van energie

Een mens is elke dag meerdere keren uit balans. Is dat gedurende een langere periode dan ben je in onbalans. Je bent dan in onbalans in één of meerdere Chakra’s en dat geeft een bepaald emotioneel veld weer en daarmee een bepaalde gewaarwording. Zo staat de Keelchakra voor creativiteit. Een excessieve Keelchakra uit zich in machtsspelletjes, liegen, roddelen, manipuleren, communicatie en creativiteit worden dan een verdedigingsmethode. Een deficiënte Keelchakra is teruggetrokken, praat weinig en met een kleine stem. Men is bang voor de communicatie en de creativiteit. Dit, in onbalans zijn, levert een bepaalde gemoedstoestand op.

Binnen deze gemoedstoestand ervaren we dat we in onbalans zijn en willen we energie ontvangen. Deze energie hebben we nodig om terug te keren naar de staat van balans, maar dat is niet altijd zo eenvoudig. De gemoedstoestand zit dan wel eens in de weg. Als we een excessief Keelchakra hebben en ons manipulatief gedragen dat is dat tevens onze gemoedstoestand: willen overheersen. We worden dan zo in beslag genomen door deze gemoedstoestand dat we vergeten om terug te keren naar de staat van balans. We blijven in deze excessieve staat en middels de manipulatie proberen we onszelf boven iemand anders te zetten zodat we van diegene energie kunnen ontrekken. Energie die we nodig hebben om deze staat te behouden en de onrust in ons systeem te voeden. Een manipulatief iemand kan zodoende verworden tot een Bullebak (6e inzicht).


Waarom wordt iemand manipulatief of een bullebak ? Vaak heeft dat te maken met de ouders. De ouders zijn een allesbepalende factor voor onze karakterstructuur of, zoals het in de Celestijnse Belofte genoemd wordt: beheersingdrama’s.

Ter illustratie hiervan een tekst uit het dagboek van Anne Frank:


“Bij vader is dat een ander geval. Als hij Margot voortrekt, Margots daden goedkeurt, Margot prijst en Margot liefkoost, dan knaagt het binnen in me, want op vader ben ik dol. Hij is mijn grote voorbeeld, van niemand anders in de hele wereld hou ik. Hij is zich niet bewust, dat hij met Margot anders omgaat dan met mij. Margot is nu eenmaal de knapste, de liefste, de mooiste en de beste. Maar een beetje recht op ernst heb ik ook. Ik was altijd de clown en de deugniet van de familie, moest altijd voor alle daden dubbel boeten, één keer met standjes en één keer met de wanhopigheid binnen in mezelf. Nu bevredigt dat oppervlakkige geliefkoos niet meer, evenmin de zogenaamde ernstige gesprekken. Ik verlang iets van vader dat hij niet in staat is me te geven… ik zou alleen zo graag vaders echte liefde, niet alleen als kind maar als Anne-op-zichzelf voelen.”


Kinderen spiegelen zich enorm aan hun ouders en nemen ook vaak de karakterstructuur of beheersingdrama van hun ouder over. Hierover meer in het 6e inzicht. Dit 3e inzicht laat zien dat een mens een energetisch wezen is dat behoefte heeft aan energie. Deze energie is nodig voor 2 zaken: - Onderhoud van het lichaam: continueren wat nu is - Productie of activiteiten: we willen dingen doen en hebben daar energie voor nodig. Het 4e inzicht laat zien hoe we geneigd zijn aan deze energie te komen en dat is meestal basaal gebaseerd op onze beheersingdrama of onze onbalans op dat moment (hoewel deze onbalans weer gebaseerd is op het beheersingdrama). Manipulatie is één methode om energie te ‘stelen’ van een ander. Zo zijn er zeer vele methoden die allemaal gebaseerd zijn op onze beheersingdrama. Ons gedrag zegt dus iets over het drama dat we meedragen.

De Celestijnse Belofte is de titel van de Nederlandstalige versie van The Celestine Prophecy, een roman van James Redfield uit 1993. In korte tijd werd het boek wereldwijd zeer geliefd bij liefhebbers van New Age, esotorie en spiritualiteit

Tussen 1993 en 1995 stond het onafgebroken in de Nederlandse boeken top 10. Tot mei 2005 zijn 20 miljoen exemplaren verkocht en is het in 34 talen uitgebracht. In 2006 kwam ook de gelijknamige film uit, gebaseerd op het boek.

Redfield publiceerde drie vervolgboeken: The Tenth Insight: Holding the Vision (1998), The Secret of Shambhala: In Search of the Eleventh Insight (1999) en The Twelfth Insight: The Hour of Decision (2011). Deze drie boeken zijn eveneens naar het Nederlands vertaald. Het tiende inzicht: de visie vasthouden, Het geheim van Shambhala: de zoektocht naar het elfde inzicht en Het twaalfde inzicht: het uur van de waarheid.

Ideeën

Het boek bespreekt verschillende spirituele ideeën, die voornamelijk te omschrijven zijn als new age-thema's. Veel ideeën passeren de revue, zoals het leren van vegetarisme en levensevenwicht. De ideeën vallen samen met een fictief verhaal, waarin de hoofdpersonen een reis maken om inzicht te krijgen in de negen manuscripten in de Celestijnse Vallei in Peru.


De Negen Inzichten

  1. Word je bewust van het toeval/de omstandigheden in iemands leven of bestaan.
  2. Ervaar een hoog begrip voor de wereldgeschiedenis en menselijke ontwikkeling.
  3. Word je er bewust van dat alle levende wezens een enorm energieveld bezitten (aura).
  4. Word je er bewust van dat sommige mensen andere mensen hun energie afnemen, waarmee een conflict gecreëerd kan worden.
  5. Realiseer je dat controle en dominantie jou en anderen niet helpt.
  6. Word je er bewust van dat je een droom hebt en een bestemming om te vervullen.
  7. Word je er bewust van dat vele van je gedachten en acties begeleid worden.
  8. Realiseer je dat sommige mensen het antwoord hebben dat je zoekt.
  9. Het kunnen begrijpen dat de mensheid op reis is naar het kunnen leven in harmonie met elkaar en de natuur, en dat de wereld zich ontwikkelt over 1000 jaar tot een paradijs.

Het verhaal speelt zich af in de Celestijnse Vallei, daar waar de ruïnes staan van de Maya's die zouden rond 1600 de Inca's daar hebben verdreven met achterlating van de manuscriptrollen over de inzichten. Volgens Redfield zouden de Inca's alle inzichten beheersen, waardoor ze het paradijs zagen.

James Redfield zou geïnspireerd zijn door het boek Games people play uit 1964 van Dr Eric Berne om dit boek te schrijven. Redfield verkocht zijn belofte vanuit de kofferbak van zijn Hionda, voordat hij het verkocht aan Warner Brothers om het grootschalig uit te geven.


Na De Celstijnse Belofte, zijn er ook het boek Het Tiende Inzicht uitgebracht, evenals Het Werkboek, Celestijnse Belofte de film en een muzikale CD.

 Soulsearch Coaching Counseling
alles over niets is het
27-11-2016 21:20
27-11-2016 21:20 • Reageer
Soulsearch Coaching Counseling
Alles is niets ook gelezen of gezien?
27-11-2016 21:19
27-11-2016 21:19 • Reageer
Odette
Ik heb de celestijnse belofte en het tiende inzicht met heel veel interesse gelezen en er best veel aan gehad. Ik ga ze zeker nog een keer lezen!
29-02-2016 16:54
29-02-2016 16:54 • Reageer
lekkerereceptenvoor2
Ik heb de boeken gelezen en geprobeerd om volgens de wet van aantrekking te leven. Maar helaas, op de één of andere manier lukt het niet. Ik zal er nog niet klaar voor zijn en nog het één en ander moeten leren. Goed uitgelegd..
27-07-2015 09:29
27-07-2015 09:29 • Reageer
Wil604
Dit genre lees ik nooit
26-07-2015 19:34
26-07-2015 19:34 • Reageer
briiitney
Heel erg goed artikel !
26-07-2015 11:55
26-07-2015 11:55 • Reageer
allesproever Nanda
erg interessant als je intresse erin hebt...
26-07-2015 11:02
26-07-2015 11:02 • Reageer
Karin
Wauw ziet er prachtig uit, ik ga je volgen, jij mij ook?
26-07-2015 11:01
26-07-2015 11:01 • Reageer