Stigmata


Wanneer Franky Page, een atheïstische kapster in Amerika, de eerste tekenen van stigmata vertoont is de interesse bij het Vaticaan al gauw gewekt. Hierop word één van hun onderzoekers uit zijn studie in Brazilië gehaald om dit te onderzoeken. Priester Kiernan vertrekt naar Amerika om zich te ontfermen over het meisje. Aanvankelijk twijfelt hij aan de echtheid van de wonden aangezien de stigmata nooit voorkomen bij niet-gelovige mensen. Wanneer de tekens echter duidelijker worden, beseft Kiernan dat hij te maken heeft met onverklaarbare krachten die hem rechtstreeks confronteren met zijn geloof. Al gauw blijkt dat het ontbreken van geloof bij Franky Page niet willekeurig was, maar een boodschap is voor iedereen, of die nu geloven of niet. Dit doet de Katholieke instellingen op hun grondvesten daveren. Zal Kiernan vasthouden aan wat de Kerk hem oplegt of durft hij een meer omvattende boodschap te aanvaarden?
movies

Stigmata van Christus

Stigmata is afgeleid van stigmatiseren, wat doelt op ten schande maken. De Stigmata zoals beschreven door de Kerk is echter volgens hen eerder een zegen dan een vloek. Volgens de Katholieke gemeenschap is wie de Stigmata krijgt bijzonder gelovig en dus ook dichter bij God en Jesus Christus.

De Stigmata zoals de Kerk ze omschrijft zijn in feite de wonden van Christus die hij ontving in zijn lijdensweg tot aan het kruis. Op zich betreffen de stigmata maar vijf wonden, de vier nagels in handen en voeten en de uiteindelijke doodsteek met de speer. In de film krijgt Franky echter meer te verduren. Het begint met de wonden van de nagels in haar polsen, want hoewel miljoenen kruisbeelden Christus op de handen nagelen is reeds wetenschappelijk bewezen dat dit vrij onmogelijk is. De handen zouden nooit het gewicht van het lichaam kunnen dragen zonder daarbij door te scheuren. Men neem dus aan dat Christus wel degelijk door de polsen aan zijn kruis werd genageld. Nadien zien we hoe zij verder leed ontvangt, niet alleen door stigmata, maar ook het leed dat aan de kruisiging vooraf ging, zoals de doornenkroon en de zweepslagen.

Stigmata als devotie

Doorheen de eeuwen zijn er velen die naar voor kwamen met zogenaamde stigmata verschijnselen. Een van de eerste onder hen was Franciscus van Assisi. Hij zou de stigmata ontvangen hebben in 1224. Franciscus was de belichaming van een nieuw persoonlijk gekleurd soort vroomheid binnen het christendom, waarbij de ontwikkeling van het individu en diens persoonlijke gaven en talenten van grote betekenis waren. Tegelijk hechtte hij grote waarde aan het behoren tot een groep gelijkgezinde gezellen, een broederschap, waarin men in elkaars noden en behoeften kan voorzien. Iets wat ook in de tegenwoordige samenleving meer en meer naar boven komt. Het zichzelf voorzien van bepaalde noden door het planten van eigen groenten en fruit. Of meer lokaal kopen zodat ook deze economie meer ondersteund. Alsook het terug vermaken van zaken in plaats van mee te draaien in de allesoverheersende wegwerp maatschappij.

Ook onze huidige Paus, die koos voor de naam Franciscus, houdt deze idealen hoog in het vaandel. Net zoals hij ook openstaat voor alle soorten mensen en daarin geen bepalende onderscheidingen meer maakt. Dat maakt ook dat hij frisse toets geeft aan de Kerk en het Katholieke geloof.

Een andere devoot die de stigmata gedurende zijn leven meedroeg was pater Pio uit Italië. Dit is dit dezelfde Pater naar waar gerefereerd wordt aan het begin van de film en welke ook een onderliggende rol daarin speelt. Pio werd door veel van zijn vereerders al tijdens zijn leven als een heilige gezien, hoewel kerkelijke autoriteiten dit probeerden tegen te gaan. Vele bedevaartgangers bezochten pater Pio en regelmatig werden wonderen gerapporteerd. Een andere toevalligheid is ook dat de film uitkwam in hetzelfde jaar dat pater Pio zalig werd verklaard door de kerk. Dit was in het jaar 1999, voor wie het zich nog herinnert een jaar vol van verwachting en onzekerheid. Niemand die wist hoe de overgang naar dat volgende millennium zou verlopen uiteindelijk.

movies

"il messaggero non è importante"

movies

Dit is voor mij het sleutelmoment in de film. De scene waarom Franky als een bezetene een tekst op haar appartements muur schrijft in een dode taal, de taal van Jezus Christus. Hierop vraagt de eerwaarde Kiernan of zij nog zichzelf is en zo niet met wie hij dan wel de kennis heeft. Waarop zij zich omdraait en antwoord dat de boodschapper niet van belang is. Het is de boodschap die centraal moet staan, zonder dat daar iemand krediet voor neemt. En die boodschap is dat God en Christus niet enkel hen verkiest die in hen geloven, maar openstaan voor iedereen, ook zij die niet geloven. Zeg nu zelf, een mooiere boodschap kan je bijna niet brengen. Daarnaast brengt de film ook de thematiek van liefde en relatie binnen het priesterschap subtiel naar voren. The Davinci code was dus heus niet de eerste om deze kwestie in vraag te stellen.

Anderzijds is dit natuurlijk vrij nefast voor het kerkelijk instituut, want wat zijn zij zonder hun commune aan gelovigen om te indoctrineren. Hoe dan ook, is dit een principe dat me wist te vormen. Al te vaak kijken we naar wie de boodschap brengt en gaat de boodschap daardoor op voorhand verloren.
Dit zie je tegenwoordig ook heel vaak in het hele Corona verhaal. Maar al te vaak worden boodschappen genegeerd of net verafgood omdat we kijken naar wie ze brengt en niet meer naar de boodschap zelf. Objectiviteit lijkt plots een duur woord te zijn geworden waar niemand zich nog durft aan wagen uit schrik voor vergelding. We mogen dan in deze nieuwste tijd vooruitstrevend zijn, soms lijkt het alsof we mentaal steeds weer meer teruggaan in de tijd van heksenjachten en ‘verlichte’ geesten.

Stigmata bracht me inzicht en liet me inzien dat elk verhaal verschillende facetten heeft. Daarnaast werd ik via deze film geïntroduceerd aan de fantastische acteerprestaties van Patricia Arquette en Gabriel Byrne, waarvan ik sindsdien altijd fan ben gebleven. Voor wie zich graag laat meevoeren in wereldse mysteries is deze film zeker een aanrader, alsook voor hen die verder dan het aanvaardbare durven kijken.

Comment and receive 26 YP 26
Gambling
To understand this topic I must begin by explaining well what a player is; you are a person with a gambling addiction disorder. - It is like a person addicted to drugs who needs it to feel pleased and satisfied, drugs are for them a compulsion to an irresistible desire, in the same way feels the player who seeks to play constantly and compulsively to satisfy the needs of his brain. When the gambler is deprived of gambling, he feels the same sensation as a drug addict when he cannot consume. That is why dealing with this pathology is not an easy task, like all addictions can be overcome, but we must arm ourselves with a lot of empathy, willpower and motivation to help that person who suffers from this disorder. Here are some tips that could help if we know a person who is going through this situation, but remember that there are specialized professionals to treat these cases. - - Help to understand that there is a problem that is gambling and that resembles substance addiction; Just as the drug addict says he needs drugs to feel better, the gambler needs to gamble compulsively to feel full. They must be guided to understand the situation without reproach or recrimination and thus be able to reverse the situation. It is important not to judge because we know that the person who suffers from gambling feels compelled to play to satisfy their psychological needs So we are going to inquire to know if he is aware of the situation, if he wants to change it, if he knows the damage that is done and does to his environment, if he wants a life without gambling. We achieve all this if we can make him understand that he has a problem, because if he does not understand it, unfortunately it will not be easy for him and you have to be very skillful to make him understand because many times he will deny that he can feel what happens to him with the inconveniences that he faces. It has caused gambling, such as financial, family and work problems, sleep disorders, alcohol consumption, a disorderly life ... in short, a series of situations that drag being a gambler. With all this, he must discover that he is a person with a compulsive pathology for gambling or, what is the same, is a gambler, immediately there is to give him alternatives so that his life improves trying that the time he invested in playing is used in other rewarding activities that They divert you from the game, perhaps practicing a hobby, or doing exercises, doing a sport, reading, doing some activity, being with family and friends. We can help by motivating them because we know that overcoming addictions is complicated and difficult, but by encouraging them to see how beneficial quitting gambling has been for their quality of life, it is very important to give value to the effort they have made to overcome their addiction by reaching each goal Each achievement and progress must be emphasized, no matter how small it is, it is valuable. Be his shoulder and support him because he will live stressful and distressing moments full of anxiety where he will think he cannot move on and will seek to deviate, do not point to him or recriminate him, be empathic with his pain and shake his hand; but you must be firm so that you can climb to a healthy path without addictions. Para entender este tema debo comenzar por explicar bien qué es un Ludópata; es una persona con un trastorno adictivo al juego. - Es como una persona adicta a las drogas que la necesita para sentirse de manera gratificante, las drogas son para ellos una compulsión a un deseo irresistible, de la misma manera siente el ludópata que busca jugar de manera constante y compulsiva para cubrir las necesidades de su cerebro.Cuando al ludópata se le priva del juego siente la misma sensación que un drogadicto cuando no puede consumir. Es por eso que lidiar con esta patología no es tarea fácil, como toda adicciones puede superarse, pero debemos armarnos de mucha empatía, fuerza de voluntad y motivación para ayudar a esa persona que padece este trastorno. Aquí dejo algunos consejos que podrían ayudar si conocemos a una persona atravesando esta situación, pero recuerda que existen especialistas profesionales para tratar estos casos. - Ayudar a comprender que existe un problema que es la ludopatía y que se asemeja a la adicción de sustancias; pues al igual que el drogadicto dice necesitar drogas para sentirse mejor, el ludópata necesita jugar compulsivamente para sentirse pleno. Hay que guiarlos a que entiendan la situación sin reproches ni recriminaciones y así poder revertir la situación. Es importante no juzgar porque sabemos que la persona que padece la ludopatía se siente obligada a jugar para satisfacer sus necesidades psicológicas. Entonces vamos a indagar para saber si es consciente de la situación, si desea cambiarla, si sabe el daño que se hace y le hace a su entorno, si desea una vida sin el juego y organizada. Todo esto lo logramos si podemos hacerle entender que tiene un problema, pues si no lo entiende lamentablemente no será fácil para él y hay que ser muy hábiles para hacerlo comprender pues muchas veces lo negará, necesitamos que pueda palpar lo que le sucede con los inconvenientes que le ha ocasionado jugar, como problemas económicos, familiares, laborales, trastornos de sueño, el consumo de alcohol, una vida desordenada... en fin una serie de situaciones que arrastra el ser ludópata. Él con todo esto debe descubrir que es una persona con una patología compulsiva por jugar o lo que es igual es un ludópata, inmediatamente hay darle alternativas para que su vida mejore tratando de que el tiempo que invertía en jugar sea aprovechado en otras actividades gratificantes que le desvíen del juego, quizás practicar un hobby, o hacer ejercicios, hacer algún deporte, leer, hacer alguna actividad, acompañarse de familiares y amigos. Podemos ayudar motivándolos pues sabemos que superar las adicciones es complicado y difícil, pero impulsándolos a que vean lo beneficioso que ha sido dejar el juego para su calidad de vida, es muy importante darle valor al empeño que ha puesto para superar su adicción alcanzando cada objetivo, hay que recalcar cada logro y avance por muy chico que sea es valioso. Sé su hombro y apoyo pues vivirá momentos estresantes y angustiantes llenos de ansiedad donde creerá no poder seguir adelante y buscará desviarse, no le señales ni le recrimines, sé empático con su dolor y dale la mano; pero debes ser firme para que pueda encumbrarse a un camino sano sin adicciones.
Comment and receive 25 YP 25
Where do you live ? Now and Then?
Yoors is growing and we ar welcoming lots of fellow human beings from Latin America an Africa. I like that a lot ! The more views and cultures the better. 1. Can you react on this post with where you live now : Country and City / Town ? 2. And where you lived 5 years ago and why you changed location ? Looking forward to your replies !