Wat zijn absolute en relatieve rechten


In de wetgeving is beschreven dat rechten absoluut of relatief van aard kunnen zijn. Wat is het verschil tussen beide? De absolute vermogensrechten kan men tegenover iedereen handhaven. Je vindt absolute rechten veel terug in het goederenrecht. Relatieve vermogensrechten zijn te handhaven tegen een of meerdere bepaalde personen. Relatieve vermogensrechten zijn om die reden dan ook terug te vinden in het verbintenissenrecht.

Wat zijn relatieve rechten

Relatieve rechten zijn onderdeel van het verbintenissenrecht. Een verbintenis of een overeenkomst sluit je met iemand anders. Jullie kunnen beide van het recht gebruik maken omdat jullie beide rechten en plichten hebben. Laten we als voorbeeld een bestelling (koopovereenkomst) nemen. De koper heeft het recht op de bestelde producten en heeft de plicht om deze te betalen. De winkel heeft als plicht om de producten te leveren en het recht op de betaling. Jullie kunnen alleen tegen elkaar het recht gebruiken niet tegen andere mensen. Het kenmerk van een overeenkomst of een verbintenis is dat je die sluit met een of meerdere bepaalde personen en daar zijn relatieve rechten dan ook alleen tegen te gebruiken.

Wat zijn absolute rechten

Absolute rechten zijn tegenover iedereen te handhaven. De absolute rechten worden onderverdeeld in 3 categorieën, te weten: eigendom, ideeën en op goederen. Bij deze 3 categorieën kan jij het recht uitoefenen tegenover iedereen zonder dat je daar iets voor hoeft te doen. Laten we als voorbeeld ideeën nemen en dan het auteursrecht. Nu ik dit artikel heb geschreven mogen andere dit niet gebruiken zonder mijn toestemming. Ik kan dit recht tegenover iedereen handhaven en heb hier niks speciaals voor gedaan. In de wet is geregeld dat mensen niet zonder toestemming iets mogen overnemen van een ander.

Eigendom

Een eigenaar van een zaak mag de zaak gebruiken, de vruchten ervan genieten en de zaak overdragen aan iemand anders. De eigenaar is als het ware de baas over de zaak en mag het voordeel ervan houden en het verkopen.

Ideeën

De categorie ideeën bestaat uit 4 rechten waar het absolute recht tegen te handhaven is. Onder ideeën worden de volgende rechten verstaan:

  • Octrooirecht: iets wat iemand heeft uitgevonden of iets unieks dat hij heeft gemaakt. Zodra dit geregistreerd staat mag niet dit meer gebruiken. Dit speelt tussen Apple en Samsung heel erg de laatste tijd. Ze verdenken elkaar ervan bepaalde zaken te hebben gebruikt die de ander heeft gemaakt.
  • Merkenrecht: iemand die het merk heeft bedacht en dit heeft vastgelegd. Andere mogen dit merk niet zonder toestemming van de eigenaar gebruiken.
  • Auteursrecht: artikelen of een boek dat iemand heeft geschreven.
  • Recht op handelsnaam: werkt in principe hetzelfde als merkenrecht. Een handelsnaam is een naam van een organisatie zoals (Apple, Albert Heijn, Philips en Bol.com). De producten zijn over het algemeen de merken zoals het eigenmerk van AH en de IPhone van Apple.

Goederen

In de wet bestaan goederen uit goederen en zaken. Deze categorie is daarom ook onderverdeeld in deze twee componenten.

Op goederen:

  • Pand: de eigenaar van het pand die geregistreerd staat bij het Kadaster mag bepalen at er gebeurd met het pand. De pandeigenaar kan dit recht tegenover iedereen handhaven omdat er geen afspraak met iemand is gedaan.
  • Hypotheek: deze lijkt verwarrend want je hebt een overeenkomst met de bank ten aanzien van de hypotheek je zou dus zeggen dat het een relatief recht is. Dit klopt ook maar de hypotheek zelf is een absoluut recht omdat het tegenover iedereen te handhaven is, omdat jij degene bent die erover beslist.
  • Vruchtgebruik: uit de erfenis blijkt dat iemand het vruchtgebruik heeft gekregen over het huis. Hij mag in het huis wonen en kan dit tegen iedereen handhaven die bijvoorbeeld ook in het huis wil wonen. Er is geen overeenkomst met een bepaald persoon afgesloten.

Op zaken:

  • Erfpacht: diegene die het erfpacht bezit mag gebruiken maken van het daaraan verbonden onroerend goed. Hij wordt niet eigenaar van het onroerend goed.
  • Opstal: het recht van opstal werkt hetzelfde als erfpacht. Alleen hier wordt de eigenaar van de grond geen eigenaar van de beplantingen of het onroerend goed. De eigenaar van de grond blijft alleen de eigenaar van de grond dit is niet het geval bij erfpacht, waar de eigenaar naast de grond ook eigenaar wordt van alles wat er opgebouwd wordt.
  • Appartementsrecht: de eigenaar van een appartement wordt alleen eigenaar van zijn woning. Met het verkregen recht kan worden aangetoond dat hij de eigenaar is en kan dit recht tegenover iedereen handhaven.

Samenvatting

Bij absolute rechten gaat het erom dat je het tegenover iedereen kunt handhaven. Absolute rechten kunnen rusten op goederen (op goederen en op zaken), ideeën en op het eigendom. De absolute rechten vloeien allemaal voort uit het goederenrecht. De relatieve rechten vloeien voort uit verbintenissen en deze zijn alleen te handhaven tegen diegene met wie je de verbintenis bent aangegaan. De relatieve rechten kunnen dan ook alleen gehandhaafd worden tegenover één of meerdere mensen waar de verbintenis mee aangegaan is. #recht #rechten #erfpacht #erfrecht #opstal #hypotheek #patent #auteursrecht #merkenrecht #vruchtgebruik