Stories: Een krijger in de problemen / A warrior in need


De kleine #krijger heeft een #probleem en hulp nodig. Dit is een vertaling van "A #little-warrior needs help".  Een #vrijschrijven van 5 minuten.

Stories: Over een kleine Krijger

Deel 2: Wat er hiervoor gebeurde.../Part 2: What happened earlier...

(for English scroll downwards)

De kleine krijger kwam dichterbij en boog voorover om zijn nek te laten zien.
"Interessant", zei de slang, "ik betwijfel of de hagedis op jou heeft geschoten en ik heb zo mijn twijfels of jou redden goed is. We hebben hier al genoeg leugenaars."

Hij bedacht dat het slimmer was antwoord te geven in plaats van te zwijgen en te denken. De slang kon zijn gedachten lezen en die waren zelden vriendelijk.
"Sorry, dat ik loog over het schieten," zei de krijger, "ik probeerde in de grot van een hagedis te kruipen, maar het was niet zo eenvoudig als het er uit zag. Ik zat klem, de splinter verraste mij en de hagedis sloeg mij er uit met een stuk hout. Het deed niet echt zeer, maar dat doet de splinter wel."

"Ik heb het niet in de hand," zei de slang, "zoals je ziet heb ik zelf geen handen. Ik denk dat het beter is iemand anders te vragen jou een handje te helpen. De hagedis bijvoorbeeld of de kleine aap. Als het er in blijft word je flink ziek. Het lijkt mij een stukje Acacia hout. We kunnen beter iemand vragen er heen te gaan. Ik neem aan dat je niet in de stemming bent om naar hagedis of kleine aap te kruipen?"
"Bedankt voor het helpen", zei de krijger, "is het goed als ik hier even ga liggen? Ik voel mij niet zo lekker."
"Ga je gang", zei de slang. "Ik kan niet zeggen dat je er als een groots krijger uitziet." Wat hij daarna nog fluisterde hoorde de krijger niet meer, maar een grote vogel wel die daarop wegvloog.

The little warrior went closer, bent forward, showed his neck.
"Interesting", the snake said, "I doubt the lizard shot at you and I have doubts too if saving you is a good thing to do. We already have plenty of liars around here."

He thought it might be wiser to answer instead of keeping his mouth shut and think. The snake was able to read his mind and his thoughts were seldom friendly.
"Sorry I lied about being shot", the warrior said," I tried to get into the lizard cave, but it was not as simple as I thought, I did not fit in. I got stuck, the splinter took me by surprise and after that the lizard did beat me out of it with a piece of wood. It did not really hurt, but the splinter does."

"Well it is out of my hands", the snake said", as you see I have no hands of my own, I believe it is better to ask someone else to give you a hand. The lizard for example or the little monkey. If it stays in there you will seriously get ill. It looks like a piece of Acacia wood to me. We better ask someone to go over there. I assume you are not in the mood to crawl over to lizard or little monkey"?
" Thanks for helping me out", the warrior said," do you mind if Iay down for a while? I don't feel so great at all."
"Be my guest", the snake said, "I can't say you look like a great warrior to me." What he whispering next the warrior didn't hear, but a large bird did and flew away.

Stories: Over een krijger met pijn

Deel 5 - lees hier hoe het verder gaat

Stories: Over een krijger en hagedis

Het eerste deel van "de kleine Krijger"/First part about the warrior and a lizard

Kom er ook bij!

#freewrite #steemit #vrij-schrijven