×

Yoors


exit_to_app Inloggen

camera_alt
Afbeelding toevoegen
Wat is psychologie?

Wat is psychologie?


Psychologie is een breed veld dat de studie van menselijk denken, gedrag, ontwikkeling, persoonlijkheid, emotie, motivatie en meer omvat. Het verkrijgen van een rijker en dieper inzicht in de psychologie kan mensen helpen inzicht te krijgen in hun eigen acties, evenals een beter begrip van anderen.

Wat is psychologie?

Psychologie is de studie van de geest en het gedrag. Onderzoek in de psychologie probeert te begrijpen en te verklaren hoe mensen denken, handelen en voelen. Psychologen streven ernaar om meer te leren over de vele factoren die van invloed kunnen zijn op denken en gedrag, variërend van biologische invloeden tot sociale druk. Toepassingen voor psychologie zijn onder meer geestelijke gezondheidszorg, prestatieverbetering, zelfhulp, ergonomie en vele andere gebieden die van invloed zijn op de gezondheid en het dagelijks leven. Het is moeilijk om alles wat de psychologie omvat te vangen in slechts een korte definitie, maar onderwerpen zoals ontwikkeling, persoonlijkheid, gedachten, gevoelens, emoties, motivaties en sociaal gedrag vertegenwoordigen slechts een deel van wat de psychologie probeert te begrijpen, voorspellen en verklaren.

Verwarring over psychologie

Er is veel verwarring over psychologie. Helaas zijn dergelijke misvattingen over de psychologie in overvloed aanwezig, mede dankzij stereotiepe portretten van psychologen in populaire media en de diverse loopbaantrajecten van mensen met psychologiestudies. Volgens sommige populaire televisieprogramma's en films zijn psychologen super-speurneuzen die hun begrip van de menselijke geest kunnen gebruiken om misdaden op te lossen en de volgende zet van een misdadiger te voorspellen. Andere traditionele voorstellingen presenteren de psycholoog als grijs en wijs, zittend in een statig kantoor vol met boeken, en luisteren naar klanten rondwandelen over hun moeilijke jeugd.

Psycholoog

Dus waar gaat psychologie eigenlijk over? Feit is dat er een beetje waarheid is in deze stereotiepe weergaven, maar er is veel meer in de psychologie dan je op het eerste gezicht zou denken. Er is een enorme diversiteit aan loopbanen in de psychologie en het is misschien deze enorme waaier van loopbaantrajecten die bijdraagt ​​aan sommige misvattingen over psychologie en wat psychologen doen. Natuurlijk zijn er psychologen die helpen bij het oplossen van misdaden en er zijn tal van professionals die mensen helpen bij het omgaan met psychische problemen. Er zijn echter ook psychologen die bijdragen aan het creëren van gezondere werkplekken. Er zijn psychologen die volksgezondheidsprogramma's ontwerpen en implementeren. Andere psychologen onderzoeken onderwerpen zoals vliegtuigveiligheid, computerontwerp en militair leven. Waar psychologen ook werken, hun primaire doelen zijn het helpen beschrijven, verklaren, voorspellen en beïnvloeden van menselijk gedrag.

Vroege psychologie

De vroege psychologie is geëvolueerd uit zowel de filosofie als de biologie. Discussies over deze twee onderwerpen dateren al in de vroege Griekse denkers, waaronder Aristoteles en Socrates. Het woord 'psychologie' zelf is afgeleid van het Griekse woord psyche, wat letterlijk 'leven' of 'adem' betekent. Afgeleide betekenissen van het woord omvatten "ziel" of "zelf". De opkomst van de psychologie als een afzonderlijk en onafhankelijk veld van studie kwam pas echt tot stand toen Wilhelm Wundt in 1879 het eerste laboratorium voor experimentele psychologie oprichtte in Leipzig, Duitsland. Wundt's werk was gericht op het beschrijven van de structuren waaruit de geest bestaat. Dit perspectief leunde zwaar op de analyse van gewaarwordingen en gevoelens door het gebruik van introspectie, een uiterst subjectief proces. Wundt geloofde dat goed opgeleide personen in staat zouden zijn om nauwkeurig de mentale processen te identificeren die gepaard gingen met gevoelens, gevoelens en gedachten.

Hoe psychologie is geworden wat het vandaag is

Door de geschiedenis heen zijn verschillende stromingen ontstaan ​​om de menselijke geest en gedrag te verklaren. In sommige gevallen stegen bepaalde denkrichtingen op om het gebied van de psychologie gedurende een bepaalde periode te domineren. Hoewel deze stromingen soms als concurrerende krachten worden gezien, heeft elk perspectief bijgedragen aan ons begrip van de psychologie. De volgende zijn enkele van de belangrijkste stromingen in de psychologie.

 • Het structuralisme van Wundt en Titchener was de vroegste school van het denken, maar anderen begonnen al snel op te duiken.
 • De vroege psycholoog en filosoof William James werd geassocieerd met een school van denken die bekend staat als functionalisme, en richtte zijn aandacht op het doel van menselijk bewustzijn en gedrag.
 • Al snel maakten deze eerste denkrichtingen plaats voor een aantal dominante en invloedrijke benaderingen van de psychologie. De psychoanalyse van Sigmund Freud concentreerde zich op de manier waarop het onbewuste het menselijk gedrag beïnvloedde.
 • De gedragsschool van het denken wendde zich af van het kijken naar interne invloeden op gedrag en probeerde de psychologie de studie van waarneembaar gedrag te laten maken.
 • Later concentreerde de humanistische benadering zich op het belang van persoonlijke groei en zelfactualisatie.
 • In de jaren zestig en zeventig stimuleerde de cognitieve revolutie het onderzoek naar interne mentale processen zoals denken, besluitvorming, taalontwikkeling en geheugen.

1. Psychologie is zowel een toegepaste als theoretische discipline

Psychologie is zowel een toegepast als een academisch veld dat de menselijke geest en gedrag bestudeert. Onderzoek in de psychologie probeert te begrijpen en uit te leggen hoe we denken, handelen en voelen. Onderzoekspsychologen dragen bij tot ons begrip van de reden waarom mensen zich gedragen zoals ze doen, en van verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de geest en het gedrag van de mens. Zoals de meeste mensen al weten, is een groot deel van de psychologie gewijd aan de diagnose en behandeling van psychische problemen, maar dat is slechts het topje van de ijsberg als het gaat om toepassingen voor psychologie. Naast psychische gezondheid, kan psychologie worden toegepast op een verscheidenheid van kwesties die de gezondheid en het dagelijks leven beïnvloeden, waaronder welzijn, ergonomie, motivatie, productiviteit en nog veel meer.

2. Er zijn veel verschillende speciale gebieden in de psychologie

Psychologie is een breed en divers veld. Er zijn een aantal verschillende subvelden en speciale gebieden ontstaan. De volgende zijn enkele van de belangrijkste gebieden van onderzoek en toepassing binnen de psychologie:

 • Abnormale psychologie is de studie van abnormaal gedrag en psychopathologie. Dit specialisme is gericht op onderzoek en behandeling van verschillende psychische stoornissen en is gekoppeld aan psychotherapie en klinische psychologie.
 • Biologische psychologie, ook bekend als bio-psychologie, bestudeert hoe biologische processen de geest en het gedrag beïnvloeden. Dit gebied is nauw verbonden met de neuro-wetenschappen en maakt gebruik van hulpmiddelen zoals MRI- en PET-scans om te kijken naar hersenletsel of hersenafwijkingen.
 • Klinische psychologie is gericht op de beoordeling, diagnose en behandeling van psychische stoornissen. Het wordt ook beschouwd als het grootste werkterrein binnen de psychologie.
 • Cognitieve psychologie is de studie van menselijke denkprocessen en cognities. Cognitieve psychologen bestuderen onderwerpen zoals aandacht, geheugen, perceptie, besluitvorming, probleemoplossing en taalverwerving.
 • Vergelijkende psychologie is de tak van de psychologie die zich bezighoudt met de studie van dierlijk gedrag. Dit soort onderzoek kan leiden tot een dieper en breder begrip van de menselijke psychologie.
 • Ontwikkelingspsychologie is een gebied dat kijkt naar menselijke groei en ontwikkeling gedurende de levensduur. Theorieën richten zich vaak op de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden, moraliteit, sociaal functioneren, identiteit en andere levensgebieden.
 • Forensische psychologie is een toegepast gebied dat zich richt op het gebruik van psychologisch onderzoek en principes in het juridische en strafrechtelijke systeem.
 • Industrieel-organisatorische psychologie is een gebied dat psychologisch onderzoek gebruikt om de werkprestaties te verbeteren en om werknemers te selecteren.
 • Persoonlijkheidspsychologie richt zich op het begrijpen hoe de persoonlijkheid zich ontwikkelt, evenals de patronen van gedachten, gedragingen en kenmerken die elk individu uniek maken.
 • Sociale psychologie richt zich op het begrijpen van groepsgedrag en hoe sociale invloeden individueel gedrag bepalen. Onderwerpen die door sociaal psychologen worden bestudeerd, zijn attitudes, vooroordelen, conformiteit en agressie.

3. Psychologen maken gebruik van wetenschappelijke methoden

Psychologen gebruiken objectieve wetenschappelijke methoden om menselijk gedrag te begrijpen, te verklaren en te voorspellen. Psychologische studies zijn zeer gestructureerd, beginnend met een hypothese die vervolgens empirisch wordt getest. Toen de psychologie zijn filosofische wortels verliet, begonnen psychologen steeds meer wetenschappelijke methoden te gebruiken om menselijk gedrag te bestuderen. Hedendaagse onderzoekers gebruiken verschillende wetenschappelijke technieken, waaronder experimenten, correlationele studies en longitudinaal onderzoek.

4. Er zijn veel verschillende toepassingen voor psychologie

De meest voor de hand liggende toepassing voor psychologie is op het gebied van psychische gezondheid, waar psychologen principes, onderzoek en klinische bevindingen gebruiken om cliënten te helpen bij het beheersen en overwinnen van symptomen van psychische nood en psychische aandoeningen. Er zijn ook veel andere manieren waarop psychologie mensen helpt een beter en gezonder leven te leiden . Psychologisch onderzoek kan van invloed zijn op het overheidsbeleid, kan worden gebruikt om volksgezondheidsinitiatieven te ontwerpen en kan een leidraad zijn bij de aanpak van onderwijs en programma's voor de ontwikkeling van kinderen.