Tot hoe laat mag je muziek draaien?

Tot hoe laat mag je muziek draaien?

Om geluidshinder te voorkomen, bestaan er zogenaamde geluidvoorschriften. Deze staan vermeld in verschillende wetten, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Wet geluidhinder. In Nederland omvat deze industrielawaai: voor zover dit betrekking heeft op gezoneerde industrieterreinen, wegverkeerslawaai: bouwen van woningen langs wegen (niet voor 30 km/u-wegen), aanleg/ wijzigen van wegen (niet voor hoofdwegen en 30 km/u-wegen), spoorweglawaai: bouwen van woningen langs spoorwegen, aanleg / wijzigen van secundaire spoorwegen (niet het hoofdspoorwegnet).

Maar hoe zit het nu met muziek?

muziek

Muziek Nederland

Nederland kent de Milieuwet voor bedrijven, maar deze wet is dus slechts enkel van toepassing op bedrijven en niet op bewoners. De wet geeft wel een goede indruk van wat onder geluidsoverlast moet worden verstaan:

  • Overdag tussen 07.00-19.00 uur geldt een maximum van 35 decibel (dB).
  • 's avonds tussen 19.00-23.00 geldt een maximum van 30 dB.
  • 's nachts tussen 23.00-07.00 uur geldt een maximum van 25 dB. 
  •  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft als advies om in de APV 22.00 uur als nachtgrens te nemen waarna het stil moet zijn.
  • Het is na 22.00 uur verboden op de een of andere wijze handelingen te verrichten waardoor geluidshinder wordt veroorzaakt. 
  • Echter wat 'stil' of 'geluidshinder' concreet inhouden wordt niet benoemd. 
  • Amsterdam gaat uit van 23.00 uur als grens tussen dag en nacht.

muziek

Muziek België

Het GAS-reglement bepaalt dat er tussen 22.00 uur en 07.00 uur geen rumoer meer gemaakt mag worden, om de nachtrust van de buurtbewoners te respecteren. Iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht of rumoer bij dag (tussen 07.00 uur en 22.00 uur) is verboden, wanneer het zonder noodzaak wordt veroorzaakt, wanneer het te wijten is aan gebrek aan voorzorg en de rust van de inwoners in het gedrang brengt. Het is verboden zich tussen 22.00 uur en 07.00 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of nacht rumoer waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, zoals bepaald in artikel 561,1 van het Strafwetboek.

Geluidsoverlast

Er is pas sprake van overlast als je regelmatig last hebt van jouw buren. Het beste wat je in dergelijk geval kan doen, is het eerst bespreken met jouw buren. In veel gevallen zijn ze zich niet eens bewust van de hinder die ze veroorzaken. Wanneer dit niet helpt, dan moet je een logboek gaan bijhouden waarin je noteert wanneer en welke vorm van geluidsoverlast te horen is. Maak eventueel opnames in jouw eigen woning om het volume van het geluid vast te leggen. Dit is nodig omdat je geluidsoverlast altijd moet bewijzen bij de autoriteiten. Woon je in een flatgebouw of in een woning van de woningbouwvereniging? Dan zijn er vaak woonregels of huishoudelijke reglementen opgesteld. Daarin staan soms bepalingen over geluidsoverlast.

Wil je nog meer muziekblogs lezen en volgen? Meld je dan aan bij Yoors!

More13 comments