Wij hebben een levensverzekering bij JCV


Ieder jaar mogen wij als Nederlanders ons weer buigen over de juiste zorgverzekering voor het komende jaar. Ook andere verzekeringen kunnen dan onder de loep genomen worden…

Hieronder belichten wij een heel bijzondere verzekering: de verzekering van het christelijk geloof.

Speciale levensverzekering: geloof in/met JCV

Wij  hebben een levensverzekering afgesloten. In principe is dit een eeuwigdurende verzekering. Een voordeel is zeker dat deze verzekering uitermate goedkoop is. Wij hebben er nog geen Euro voor hoeven betalen. 

De verzekeraar is JCV: Jezus Christus Verzekeringen. Als jij of u ook gebruik wilt maken van deze verzekering, staat hieronder wat de voorwaarden zijn.

Het is een prettige gedachte als je goed verzekerd bent. Weten dat je verzekeringsmaatschappij ook daadwerkelijk uitkeert als je daar recht op hebt. 

Als christenen vinden wij het belangrijk om zoveel mogelijk verzekeringen onder te brengen bij christelijke maatschappijen. Om die reden zijn wij een paar jaar geleden overgestapt van een op zich goede reguliere zorgverzekeraar naar de christelijke zorgverzekeraar DVZ (tegenwoordig ProLife). 

Andere verzekeringen zoals de inboedel- en autoverzekering lopen bij Ansvar Idea verzekeringen. Wij willen het christelijk gedachtegoed hooghouden in een wereld die steeds kouder lijkt te worden en waarin de zorg voor de naaste soms ver te zoeken is.

Hij was een paar maanden vrij

Het is belangrijk dat mensen weer gaan geloven dat er een God in de hemel is, die als baby naar de aarde kwam, maar als volwassen man terug ging naar de Vader. Jezus Christus kwam om de mensheid te bevrijden van hun zonden. Niemand is goed, ook niet één, 

Soms lijkt het wel of mensen alleen maar slecht zijn, maar ook in hun hart moet er ergens wel een beetje liefde te vinden zijn. Het is vaak ver zoeken, maar ik geloof dat geen enkel mens alleen maar slecht is. Ook niet die moordenaar die wij jaren geleden aanspraken over het geloof. 

We waren pas bekeerd en een kerk ergens in het land aan het ondersteunen d.m.v. evangelisatie. 

Nietsvermoedend spraken wij hem aan. Hij zei al vrijwel direct dat hij een moord gepleegd had en net een paar maanden vrij was. Wat waren wij blij dat wij ons verzekerd hadden bij JCV-verzekeringen. Als hij het niet zo leuk zou vinden en ons iets aan zou doen, waren we in ieder geval goed verzekerd. Als wij zouden overlijden, zouden we namelijk naar de hemel gaan. Zouden we gewond raken, wisten we ons verzekerd van goede en blijvende medische hulp. 

Zo ver kwam het gelukkig niet. Hij zei dat we niet bang hoefden te zijn en dat hij ons niets aan zou doen. Negen jaar eerder had hij een 40-jarige man vermoord. Wat daar de reden van was, wisten we niet. Hij zei dat hij al die jaren in de gevangenis nachtmerries had als hij dacht aan de vrouw en kinderen van die man. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Hij had enorm spijt van zijn daad en ik geloof dat hij wel oprecht was. 

Al die jaren had hij geen Bijbel aan durven raken en lezen uit angst voor wat daarin beschreven staat over het hellevuur. Wat hij vergat, is dat de JCV verzekering ook voor hem had kunnen gelden. Dat ook hij daar een verzekering had kunnen afsluiten en zich zo had kunnen verzekeren van een betere toekomst.

Wij drongen er sterk op aan om het tot God uit te roepen en zich af te keren van zijn zonden die hem zo sterk in de weg stonden. We haalden alles uit de kast wat we maar konden bedenken, maar het mocht niet baten. Hij was niet van plan een JCV verzekering voor zijn ziel af te sluiten. We zeiden dat God hem zijn zonden wilde en kon vergeven en dat hij dan niet bang meer hoefde te zijn voor het hellevuur. Het zat er niet in. De angst was immens. We konden hem nog wel een kerkfoldertje geven en kunnen alleen maar hopen dat hij er ooit wat mee gedaan heeft. 

De liefde is ver te zoeken

God is een genadig God. Hij kijkt niet in eerste instantie naar onze fouten. Hij houdt van mensen en door de dood en opstanding van Zijn Zoon - God in het vlees, de tweede Persoon van de Drie-eenheid Vader, Zoon en Heilige Geest - is er voor iedereen redding en vergeving mogelijk. Mensen kunnen lichamelijk en geestelijk genezing ervaren als ze met hun noden naar het kruis van Golgotha gaan.

God denkt anders dan wij

Voor ons mensen is het vaak onbegrijpelijk dat God moordenaars en andere mensen die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, vergeeft. Zijn wegen zijn echter hoger dan onze wegen. Onze liefde is vaak slechts zeer beperkt.

Mensen beloven elkaar in het huwelijk eeuwige trouw, maar na een paar jaar gaan ze vaak weer uit elkaar. De liefde is over. God is anders. Zijn liefde voor mensen is immens groot. Hij houdt van ons, maar “haat” de zonde die wij doen. Daarom biedt Hij ons juist die mooie verzekering aan.

Wij maken al jaren gebruik van deze JCV verzekering

In augustus 2002 gaven wij ons leven aan Jezus Christus. Wij waren in dienst gekomen in het leger van de Heer. We beseften het toen nog niet direct, maar door die beslissing, kregen we deze verzekering er gratis bij. 

Er zijn geen addertjes onder het gras bij deze dure verzekering. Ja, de verzekering is gratis. Het kost je geen geld, maar het is duur betaald met kostbaar bloed. 

Jezus Christus was perfect, Hij was zonder zonde, deed nooit iemand kwaad, genas mensen daar waar de artsen geen antwoord hadden, vergaf mensen van hun zonden, liet zelfs mensen opstaan uit de dood en was op die manier een lichtend voorbeeld voor veel mensen.

Toch moest hij onschuldig sterven aan een gruwelijk kruis. Wie de film ‘The passion of the Christ’ heeft gezien, begrijpt wel enigszins hoe gruwelijk deze martelmoord was. Niet alleen werd Hij gekruisigd, ook kreeg Hij een doornenkroon op Zijn hoofd geplaatst en werd Hij verschrikkelijk gemarteld met zweepslagen die zo erg waren dat een volwassen man eraan kon sterven. 

Verder kreeg Hij een speer in Zijn zij en werd Hij verschrikkelijk bespot en vernederd en zelfs tijdelijk door Zijn Vader verlaten. Op dat kruis droeg Hij de zonden van de gehele mensheid op Zich. Met Zijn woorden “Het is volbracht” werd de levensverzekering van JCV-verzekeringen van kracht.

Wat zijn de voorwaarden van deze JCV levensverzekering?

Zoals bij elke verzekering zijn er wel voorwaarden waar je aan moet voldoen. Het zijn er niet veel, maar het is wel van groot belang dat je je hieraan probeert te houden. 

  Als je denkt dat dit je niet lukt, is er nog een clausule opgenomen, zodat je deze levensverzekering toch af kan sluiten. 

  In het Boek, dat door de verzekeraar is uitgegeven, staan de tien voorwaarden, de tien geboden, waar je je aan moet houden:

 1. Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden.
 2. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.

 3. Misbruik de naam van de HEER, uw God, niet, want wie zijn naam misbruikt laat hij niet vrijuit gaan. 

 4. Neem de sabbat in acht, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden; het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw runderen, uw ezels en al uw andere dieren, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen; want uw slaaf en slavin moeten evengoed rusten als u. Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.

 5. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, zoals de HEER, uw God, u heeft geboden. Dan wordt u gezegend met een lang leven en met voorspoed in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.

 6. Pleeg geen moord.

 7. Pleeg geen overspel.

 8. Steel niet.

 9. Leg over een ander geen vals getuigenis af.

 10. Zet uw zinnen niet op de vrouw van een ander, en laat evenmin uw oog vallen op zijn huis, of op zijn akker, zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort.

Je kunt altijd deelnemen aan deze JCV verzekering

 • Als je denkt hier echt niet aan te kunnen voldoen, 

 • of als je één of meer van deze voorwaarden al eens gebroken hebt,

kom dan tot berouw en bekering en vraag vergeving van je zonden. Dan zul je vergeven worden van je schuld en kun je vrij tot de troon der genade komen. In dat geval kun jij ook cliënt worden bij JEZUS CHRISTUS VERZEKERINGEN.

Gastauteur: Rachel

Nodig vriend uit