Sociale verzekeringen in NL nu hard nodig


Het socialezekerheidsstelsel in Nederland kent 2 verschillende soorten: de sociale verzekeringen en de sociale voorzieningen. Sociale verzekeringen (werknemersverzekeringen en volksverzekeringen) zijn verplicht en iedereen heeft er recht op, als je er onder valt. Heb je een baan dan heb je volgens de wet en de sociale verzekeringen recht op een uitkering als je werkeloos raakt. Sociale voorzieningen hebben daarentegen een aanvullend karakter en zijn dus ook niet verplicht voor iedereen. #coronacrisis#coronavirus#socialevoorziening#gemeente

De Verschillende soorten sociale verzekeringen

Iedereen heeft recht op sociale verzekeringen. Dit komt omdat iedereen er ook voor betaalt. Voor de werknemersverzekeringen wordt de premie voor de verzekeringen ingehouden via de werkgever. Werkgever (en voor een gedeelte de werknemer) is verantwoordelijk voor de afdracht van de premies voor de werknemersverzekeringen. Voor 2006 werden deze premies afgedragen aan het UWV. Nu worden deze afgedragen via de loonbelasting van de #Belastingdienst . De premies voor de volksverzekeringen worden ingehouden via de Belastingdienst. Heb je een baan en je wordt #werkeloos , dan heb je recht op een werknemersverzekering omdat je hiervoor zelf hebt betaald.


Volksverzekeringen

 • Algemene Ouderdomswet (AOW)
 • Algemene Nabestaandewet (Anw)
 • Algemene Kinderbijslagswet (AKW)
 • Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Werknemersverzekeringen

 • Ziektewet (ZW)
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (is per begin 2006 komen te vervallen, hier is de WIA voor in de plaats gekomen). (WAO)
 • Werkloosheidswet (WW)
 • Wet wek en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Verschillende soorten sociale voorzieningen

Voor sociale voorzieningen wordt door niemand in Nederland premie betaald. Het geld wat door mensen betaald wordt voor de sociale verzekeringen wordt voor een gedeelte gebruikt om de sociale voorzieningen van te kunnen bekostigen. Om die reden willen veel politieke partijen de regels hiervoor streng aanpassen. Het gaat de Nederlandse overheid teveel geld kosten.Mocht je op de een of andere reden geen recht hebben op geld uit de sociale verzekeringen dan is het in Nederland zo geregeld dat je recht het op een sociale voorziening. Je ontvangt hierbij bijvoorbeeld geld om net van rond te komen (leven op bijstandsniveau).

 • Toeslagenwet (TW)
 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)
 • Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
 • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapte (Wajong)
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)
 • Wet arbeid en zorg (WAZO)
 • Wet op het kind gebonden budget
 • Wet zelfstandig en zwanger (ZeZ)
 • Wet inkomensvoorziening kunstenaars (WIK)

Door wie worden zij geregeld

Het UWV (Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen) is verantwoordelijk voor het regelen van verzekeringen en voorzieningen die te maken hebben met arbeid.

Het #UWV bekijkt en bepaalt of iemand hiervoor in aanmerking komt. Verder regelt het UWV ook de uitbetaling van het geld op de rekening van diegene die een uitkering ontvangt. Het UWV helpt ook bij het zoeken naar passend of nieuw werk om op deze manier snel weer eigen inkomen te kunnen genereren.


Volksverzekeringen

De volksverzekeringen worden verzorgt door de Sociale Verzekeringsbank. Het gaat hier om de volgende verzekeringen.

 • AOW
 • Anw
 • AKW

Zorgverzekeraars

De #zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van de volgende 2 verzekeringen. Het gaat hier allebei om soorten die te maken hebben met de zorg.

 • AWBZ
 • Zorgverzekeringswet

Gemeentes

De gemeentes regelen ook een aantal zaken omdat deze per gemeente verschillend kunnen zijn. Het gaat hier meestal dan ook alleen om sociale voorzieningen.

 • WWB
 • IOAW
 • IOAZ
 • WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)

Samenvatting

De Nederlandse staat heeft op vele manieren gedacht aan oplossingen, zodat iedereen kan rondkomen als er om wat voor reden iets is gebeurd waardoor je niet meer kunt werken. De volksverzekeringen (te herkennen aan de begin letter A) zijn er voor iedereen en de werknemersverzekeringen zijn er in eerste instantie alleen voor mensen die werken of hebben gewerkt. De sociale voorzieningen zijn er voor mensen die om wat voor een reden geen aanspraak kunnen doen op een van de sociale verzekeringen. Simpelweg omdat je of geen werknemer zijn geweest, geen weduwe zijn of nog geen 65 jaar zijn. Ik vind het overigens wel goed dat de overheid bekijkt wie er daadwerkelijk recht hebben op een uitkering.