Gods Liefde voor de mens blijkt zeker met...

Gods Liefde voor de mens blijkt zeker met Pasen (Bijbelstudie Johannes 3)

Wat heeft de Bijbeltekst Johannes 3:16 ons te zeggen? Wat zijn hierin de kernwoorden en wat valt ons hierin op? In hoeverre heeft dit vers iets te maken met Pasen?

We kijken in deze Bijbelstudie eerst naar de Bijbeltekst zelf, die we vervolgens in de context plaatsen. God wil niet dat ook maar één mens verloren gaat. En daarom stierf Jezus Christus aan het kruis en stond op uit de dood. Daarom blijkt juist met Pasen hoe God de wereld liefheeft!

Wat heeft Johannes 3:16 met Pasen te maken?

Wat heeft de Bijbeltekst Johannes 3:16 ons te zeggen? Wat zijn hierin de kernwoorden en wat valt ons hierin op? In hoeverre heeft dit vers iets te maken met Pasen? 

Dit werd ons door een vriend als “een soort Paaspuzzel” voorgelegd. Wij proberen hieronder de puzzelstukjes bij elkaar te leggen.

Uit de Bijbel: Johannes 3

Om te beginnen nemen we hieronder aantal verzen uit het hoofdstuk Johannes 3 integraal over van de Herziene Statenvertaling.

1 En er was een mens uit de Farizeeën; zijn naam was Nicodemus, een leider van de Joden. 2 Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen Hem: Rabbi, wij weten dat U van God gekomen bent als leraar, want  niemand kan deze tekenen doen die U doet, als God niet met hem is. 3 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het Koninkrijk van God niet zien.

4 Nicodemus zei tegen Hem: Hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? 5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als iemand niet geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk van God niet binnengaan. 6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees; en wat uit de Geest geboren is, is geest. 7 Verwonder u niet dat Ik tegen u gezegd heb: U moet opnieuw geboren worden. 8 De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met iedereen die uit de Geest geboren is.

9 Nicodemus antwoordde en zei tegen Hem: Hoe kunnen deze dingen gebeuren? 10 Jezus antwoordde en zei tegen hem: Bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? 11 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en getuigen van wat Wij gezien hebben, en toch neemt u Ons getuigenis niet aan. 12 Als Ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als Ik hemelse dingen tegen u zeg? 13 En niemand is opgevaren naar de hemel dan Hij Die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen, Die in de hemel is.

14 En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, 15 opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 16 Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. 17 Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. 18 Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de Naam van de eniggeboren Zoon van God.

19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liefgehad, meer dan het licht, want hun werken waren slecht. 20 Want ieder die kwaad doet, haat het licht en komt niet tot het licht, opdat zijn werken niet ontmaskerd worden. 21 Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht, opdat van zijn werken openbaar wordt dat ze in God gedaan zijn.

Het verband, de context van Johannes 3:16

Allereerst mag een tekst nooit uit zijn verband gerukt worden. De context waarin deze zin staat is het gesprek van Jezus Christus met de geïnteresseerde Farizeeër Nicodemus. Het vindt plaats in de beginperiode van Jezus Christus’ openbare bediening. Hun gesprek gaat over de vraag hoe iemand opnieuw geboren kan worden. Centraal staat dus de wedergeboorte van de mens.

In ieder geval is vers 16 door het beginwoordje `want` direct gekoppeld aan de voorgaande verzen 14 en 15. Daar voorspelt Jezus Christus Zijn dood aan het kruis. Hij moet volgens deze verzen aan een stok o.i.d. verhoogd worden, zodat de mensen die daarop hun oog richten vanuit hun noodsituatie gered worden, in leven blijven. En dat leven zal eeuwig duren.

God heeft de wereld lief

En waarom is dat? Hoe komt dat? God heeft een enorme Liefde voor de wereld, ja, voor heel Zijn schepping. In het bijzonder de mens, Gods oogappel uit de schepping, is geliefd door God. God wandelde niet voor niets elke avond met Adam en Eva in de paradijstuin. Hij hield van de mens en Hij houdt nog steeds van hem.

De wereld en alles om ons heen is geschapen als leefomgeving voor de kroon op de schepping, de mens.

God gaf Zijn Zoon

Met Kerst vieren wij dat Jezus geboren werd. Een bijzondere geboorte, waarbij Maria – Zijn moeder – zwanger werd van de Heilige Geest. God Zelf kwam over haar en tot haar en kwam door haar heen naar deze aarde, deze wereld.

Tijdens Zijn leven hier op aarde was Jezus veelvuldig in gebed. Hij zocht het contact met Zijn Vader in de hemel, zoals Hij Zelf ook vaak zei. Zijn discipelen waren daar direct getuige van.

Het was allemaal vanaf de zondeval al Gods plan. Veel aanwijzingen in het Oude Testament duiden daarop. De Messias zou komen om het joodse volk te verlossen, te bevrijden van de overheersende machten der duisternis.

Jezus Christus is ook Gods enige plan. Er is geen `plan B`. Alles staat of valt met hoe ieder mens tegen Hem aankijkt. Daarvan is volgens vers 3 alles afhankelijk. Ja, Jezus Christus is DE Weg, DE Waarheid en HET Leven. Niemand komt tot de Vader dan DOOR Hem.

Ieder die in Hem gelooft

Gods Liefde gaat uit naar de hele wereld, naar ieder mens. Jezus´ bloed vloeide voor iedereen en is ook voldoende om voor iedereen de prijs van de zonde te betalen. De voorwaarde die Jezus, die God stelt is in vers 3 heel duidelijk: wedergeboorte. Dat wil zeggen persoonlijke acceptatie DAT Hij voor jouw eigen zonden aan het kruis gestorven is. Net zoals de Joden destijds alleen maar genezing van de slangenbeet konden ontvangen, als ze verlangend en vertrouwend hun ogen op de koperen slang aan de staak richtten (vers 14 en 15).

Geloof wil in dit verband dus zeggen: volkomen vertrouwen op God. Hij heeft immers alle Wijsheid in pacht. Hij heeft niet voor niets voor ons ONS leed gedragen.

Niet verloren gaan

Dat Jezus Christus hier aangeeft dat het Gods wens is dat niemand verloren gaat, betekent dat de kans daarop reëel aanwezig is. Dus er bestaat absoluut zoiets als een hel, een plaats van eeuwige verlorenheid. Uit liefde voor de mens heeft God een uitweg gecreëerd. Een oplossing om te voorkomen dat Hij een mens – wie dan ook - verloren moet laten gaan. Daarom ook is het antwoord van Jezus Christus aan Nicodemus zo overduidelijk: “Een mens kan het Koninkrijk van God niet zien, als hij niet opnieuw geboren is”. Klare taal, voor slechts één uitleg vatbaar.

Het is de vrije wil die God bij de schepping in de mens gelegd heeft, die de mens parten speelt. Dat was zo bij die boom in het paradijs en dat is nog steeds zo bij vele keuzes waar de mens voor staat. God respecteert die vrije wil tot het uiterste. Ook dat is weer een uiting van Zijn liefde. Maar dat biedt natuurlijk zowel kansen als bedreigingen.

Eeuwig leven

De overwinning die Jezus Christus aan het kruis en door het graf heen heeft behaald is immens. Hij is de absolute Overwinnaar. Dankzij dit heuglijke feit, dat wij met Pasen vieren, heeft de dood geen (blijvende) macht meer over ons. Satan is verslagen. Alles wat hij nog probeert heeft slechts tijdelijke waarde.

Jezus´ heeft de wil van de Vader tot het uiterste uitgevoerd en kon daarom zeggen: `Het is volbracht`. Hij heeft ons gered, voor altijd. Mits we natuurlijk aan de door God Zelf gestelde voorwaarde voldoen.

Verband met Pasen

Een aantal keren is het verband met Pasen hiervoor al aan de orde geweest. Maar er is nog een opvallend detail.

Zoals gezegd is Nicodemus een Farizeeër. Hij is een van de joden die betrokken waren bij “het proces” tegen Jezus van Nazareth, zoals het de geschiedenis is ingegaan. Samen met Jozef van Arimatea heeft hij ongetwijfeld getracht het oordeel te verzachten. En uiteindelijk zijn zij het geweest die openlijk hun keuze maakten VOOR Jezus, door het lichaam van de gestorven rabbi te begraven.

Nicodemus zat er al vroeg “dichtbij” en heeft uiteindelijk de juiste keuze gemaakt. Zo komt het in de Bijbel in elk geval over. Een wedergeboorte was met het verstand misschien niet te bevatten. Maar het is een geestelijk iets, dat voor iedereen is weggelegd en zijn vruchten zonder twijfel zal afwerpen.

Zo komen we aan het eind van deze Bijbelstudie over Johannes 3. Pasen, de opstanding van Jezus Christus, is de perfecte en definitieve uitwerking van Gods plan. Een plan dat onder andere in Johannes 3 vers 16 beschreven staat.

 

Meer bijdragen rondom Goede Vrijdag en Pasen

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!


- The revenue of this ad will be returned to the Yoors members -
More