Het DNA van Christus


Er kwam een wetgeleerde naar Jezus toe die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'  Jezus zei tegen hem: 'Wat staat er in de wet? Wat leest u daar?' Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand, en heb uw naaste lief als uzelf.' Toen zei Jezus: 'Dat is goed geantwoord; doe dat en u zult leven.'  ~Lukas 10:25-28

Wel eens over nagedacht? Het DNA van Christus?

Nu, ik moest hier over nadenken naar aanleiding van twee gesprekken die ik mocht voeren met twee verschillende voorgangers, vlak achter elkaar. De aanleiding laat ik graag even in het midden als u het niet erg vind. Soms moet je bepaalde dingen gewoon voor jezelf houden en bij deze doe ik dat graag even. Die zijn privé.

En toch wil ik ook met jou, met jullie nadenken over deze vraag: Wat is het DNA van Christus?

Ik ben deel van een eeneiige tweeling, of zoals in het Engels: identical twins; ontstaan door het splitsen van één bevruchte eicel, waardoor het erfelijk materiaal van beide leden, het DNA, gelijk is (of in ieder geval door de wetenschap word aangenomen dat ze identiek aan elkaar zijn). Een recent verschenen onderzoek (*1 zie einde studie) suggereert dat eeneiige tweelingen genetisch misschien helemaal niet zo gelijk zijn als altijd werd gedacht. Legt dat een bom onder alle tweelingconclusies uit het verleden?

Aangenomen dat het basis DNA van mijn broer en mij gelijk zijn, concludeer ik ook, op basis van onderzoek en gesprekken met een arts van het UMC dat dit niet het hele leven zo is gebleven.

Al in de 70’er jaren werd duidelijk dat je DNA  niet je hele leven gelijk blijft. Het vakgebied dat dit bestudeert wordt epigenetica (letterlijk “boven genetica”) genoemd, en er is de laatste 20 jaar steeds meer over bekend geworden. Allerlei gebeurtenissen tijdens het leven, zoals het eten van een hamburger, de geboorte van je kind of een infectie kunnen “chemische vlaggetjes” op het DNA plaatsen (methylatie). Hierdoor wordt het DNA niet echt anders, maar kunnen bepaalde genen vaak wel beter of minder goed gelezen worden. Methylatie verandert zo de activiteit van genen, en kan een effect hebben op een heel individu. Epigenetische veranderingen stapelen zich op tijdens het leven en zo kan bij het ene lid van een tweeling uiteindelijk een bepaald gen makkelijker worden afgelezen. Iets dergelijks is bijvoorbeeld ontdekt in tweelingen waarvan het ene lid de huidziekte psoriasis had en het andere niet. Epigenetische veranderingen kunnen een deel van de verschillen in intelligentie, aanleg voor het ontwikkelen van diabetes en vatbaarheid voor depressies verklaren. Maar de meeste epigenetische veranderingen worden niet doorgegeven aan nakomelingen, en het DNA van de twee leden van de tweeling is eigenlijk nog steeds identiek. (*2 Bron zie einde studie)

Technische en wetenschappelijke vooruitgang geven aan dat het DNA van een identical twin, niet altijd identiek hoeven te zijn en zo word door een aantal wetenschappers ervoor gepleit om de term one-egg twins te gebruiken, iets wat wij in Nederland al doen.

Hoe dan ook, laten we er even vanuit gaan dat ons basis DNA hetzelfde is, gelijk is aan elkaar of in ieder geval dicht in de buurt zit van elkaar. Dit zou eigenlijk wel moeten, omdat we beide dezelfde afwijking hebben in het DNA. Een bepaald gen wat verstoord is in het lichaam en een auto-immuun ziekte voortbrengt. En ja, we hebben allebei exact dezelfde afwijking, hoewel dat zich uit op soms verschillende wijzen.

In Genesis 1:27-28 lezen we dat God de man en de vrouw schiep naar Zijn evenbeeld. Laten we het  er maar even bij pakken:

God schiep de mens als het evenbeeld van zichzelf. Hij schiep de mens: man en vrouw. God gaf hun zijn zegen en zei: 'Breng veel nakomelingen voort om de aarde te bevolken.’

Als God de mens naar Zijn evenbeeld heeft geschapen, dan heeft de mens in zichzelf, in de basis of oorsprong dus ook het evenbeeld van Zijn DNA gekregen. Vast staat dat Adam en Eva het basis DNA van de mens heeft ontvangen. In de loop der tijd zien we ook, dat door de zondeval, de mens . epigenetische veranderingen te verduren kreeg, in ieder geval niet zoals God het bedoeld had. Een vlek op het DNA van Gods evenbeeld als het ware.

Ik maak een sprong in de tijd. Jezus werd geboren:

Dit is de afkomst van Jezus Christus. Maria, zijn moeder, was uitgehuwelijkt aan Jozef, maar ze woonden nog niet bij elkaar. Maria nu bleek zwanger door de heilige Geest. Haar man, Jozef, een rechtschapen mens, wilde haar niet in opspraak brengen en besloot in stilte van haar te scheiden. 20 Maar toen hij zich dat had voorgenomen, kreeg hij een droom. Een engel van de Heer verscheen hem en zei: 'Jozef, zoon van David, wees niet bang Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want het kind in haar is uit de heilige Geest. Zij zal een zoon baren en u zult hem de naam Jezus geven, want hij is het die zijn volk zal bevrijden van hun zonden.' Door dit alles werd vervuld wat de Heer door de profeet gezegd heeft: De maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuël geven, wat betekent: God met ons. Toen Jozef wakker geworden was, deed hij wat de engel van de Heer hem had gezegd: hij nam zijn vrouw bij zich. Hij had geen gemeenschap met haar voordat zij haar zoon had gekregen. En hij gaf hem de naam Jezus. ~Mattheüs 1:18-25

 

Jezus is niet uit het zaad geboren van een man op aarde, maar door de vrucht van de Heilige Geest. Laten we er niet te lang bij stil staan in de zin dat zonde word overgedragen van de mens op de mens. Dit zou een te grote uitweiding worden van het onderwerp en ik wil de studie niet al te lang maken. Maar in Hem was de zonde niet aanwezig, doordat Zijn geboorte is ontstaan uit de vrucht van God zelf en niet door de mens. Dit lezen we ook in 1 Johannes 2:5:

U weet dat Christus is verschenen om de zonden weg te nemen en dat er in hem geen spoor van zonde is.

Het basis DNA van de mens is dat wij allen gezondigd hebben, dit lezen wij in Romeinen 3:23-24:

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Niemand uitgezonderd. Het zit in ons DNA!

Maar dan lezen we gelijk maar verder in dit zelfde hoofdstuk en dan de verzen 25-29:

Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden - om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Neen, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet. Of is God alleen de God der Joden? Niet ook der heidenen? Zeker, ook der heidenen. Indien er namelijk één God is, die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof.

En in 2 Korinthiërs 5:17-19 lezen we:

Want wie één is geworden met Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dat alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de prediking van de verzoening toevertrouwd. Want God heeft in Christus de wereld met zich verzoend door de zonden van de mensen niet in rekening te brengen, en ons heeft hij deze boodschap van verzoening toevertrouwd.

Als we één zijn geworden met Christus, hebben we ook een nieuw DNA ontvangen. Halleluja! Het oude is voorbij, zie het nieuwe is gekomen. Dat oude DNA waarin ALLEN hebben gezondigd, niemand uitgesloten, is vervangen door het bloed van de Here Jezus Christus.

En in Jacobus 1:18 lezen we dan:

Volgens zijn plan heeft hij ons nieuw leven gegeven door de verkondiging van de waarheid, zodat wij in zekere zin de eersten van de nieuwe schepping zijn.

Het is Gods plan geweest, met de geboorte van de Here Jezus, dat wij in Hem een nieuwe schepping zijn door de verkondiging van de waarheid, opdat wij als het ware de eerste zijn! Een nieuw DNA hebben wij van Hem ontvangen en die geven wij onze ‘kinderen’ door!

Maar ook hier geld weer voor: ook al zijn wij, in Hem, in Christus als het ware een identical twin of een eeneiige tweeling, er ook een geestelijk epigenetische veranderingen te verduren krijgen!

We groeien niet allemaal op in dezelfde ‘geestelijke plaats’, in dezelfde geestelijke kerk of gemeenschap. We groeien allemaal op in een andere ‘identiteit van Christus’. Onze identiteit word gevormd door de kerkgemeenschap die we allemaal afzonderlijk bezoeken. Maar in de basis zijn we allemaal gelijk!

Het is daarom dat ik begonnen ben met de tekst uit Lukas:

Er kwam een wetgeleerde naar Jezus toe die hem op de proef wilde stellen. Hij vroeg: 'Meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven?'  Jezus zei tegen hem: 'Wat staat er in de wet? Wat leest u daar?' Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en heel uw ziel, met inzet van al uw krachten en met heel uw verstand, en heb uw naaste lief als uzelf.' Toen zei Jezus: 'Dat is goed geantwoord; doe dat en u zult leven.'  ~Lukas 10:25-28

We moeten elkaar lief hebben, ongeacht of we nu de hand of de voet zijn, onze basis DNA is ge-ent op die ene boom Christus Jezus! Op welke plaats u zich ook gesteld voelt of bent in dat lichaam, u bent afhankelijk van het zelfde DNA wat door de bloedaderen stroomt: het bloed van onze Heer en Heiland, Christus en dien gekruisigd!

Wanneer we ons bewust zijn dat ons DNA in Christus is, dan moeten we ook gelijkvormig worden aan Hem. Dan zullen we moeten kijken naar het leven dat Hij leefde en ons zelf er mee conformeren om dat  zelfde DNA te ontwikkelen. Het betekend heel simpel gezegd dat we moeten doen als Hem:

Jezus antwoordde hun: "Luister goed! Ik zeg jullie dat de Zoon niets uit Zichzelf kan doen. Hij doet alleen wat Hij de Vader ziet doen. Alles wat de Vader doet, doet de Zoon ook. Want de Vader houdt van de Zoon en Hij laat Hem alles zien wat Hij doet. En jullie zullen verbaasd staan, want Hij zal jullie nog geweldiger dingen laten zien dan dit. Want net zoals de Vader de doden levend maakt, zo maakt ook de Zoon levend wie Hij wil. Want de Vader oordeelt niemand. Hij heeft tegen de Zoon gezegd dat Híj over de mensen mag rechtspreken. Daarom moeten de mensen voor de Zoon net zoveel respect hebben als voor de Vader. Mensen die geen respect hebben voor de Zoon, hebben ook geen respect voor de Vader die Hem heeft gestuurd. ~Johannes 5:19-23

Jezus kon NIETS uit zichzelf doen, zonder dat Hij het de Vader zag doen. Ons geestelijk DNA moet hierop gefocust worden! Ons geestelijk DNA moet gericht worden op degene, op de ‘satelliet’ waarvan wij het verwachten: God zelf, door het verzoenende offer van Christus Jezus.

Zoals Psalm 121:1-2 zo mooi zegt:

Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.

Het is Gods kracht die ons te hulp zal schieten. Maar wij moeten ons DNA dan wel laten vernieuwen naar Zijn DNA:

Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke eredienst. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is, het goede, welgevallige en volkomene. Want krachtens de genade, die mij geschonken is, zeg ik een ieder onder u: koestert geen gedachten, hoger dan u voegen, maar gedachten tot bedachtzaamheid, naar de mate van het geloof, dat God elkeen in het bijzonder heeft toebedeeld. ~Romeinen 12:1-3

Wanneer we ons lichaam stellen tot een Gode welgevallig offer, dan zal Hij ons DNA beïnvloeden en ons de vruchten van de Heilige Geest ook schenken:

Maar wat de Geest doet groeien en rijpen, is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Daar heeft de wet niets op tegen. Wie Christus Jezus toebehoren, hebben hun zondige aard met zijn hartstochten en verlangens aan het kruis geslagen. Als we leven door de Geest, moeten we ook in het spoor van de Geest verdergaan. Laten we niet verwaand doen, en elkaar niet uitdagen en benijden. ~Galaten 5:22-26

Ons DNA zal vernieuwd moeten worden, hervormd zoals Romeinen 12 zo mooi zegt, naar de vruchten die de Heilige Geest in ons leven legt. Dit is een proces. Niet iedereen zal ‘instant genezen’ in zijn geestelijke DNA, het is ook niet uitgesloten, maar persoonlijk ben ik ze nog niet tegen gekomen!

Het DNA van Christus:

Is liefde, geduld, vriendelijkheid, goedheid en vertrouwen, zachtmoedigheid en zelfbeheersing!

Ik ben ervan overtuigd dat de gemeenschap van Christus Jezus nog een (lange) weg te gaan heeft, in dit proces van geestelijke genezing van het DNA wat gelijkvormig is aan die van Christus, onze Heer en Heiland.

*1 Recentelijk onderzoek: nature.com

*2 Bron: sciencepalooza.nl