×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Kun jij het script veranderen?

Kun jij het script veranderen?


Ik weet niet of je mijn vorige blogs hebt gelezen. Ik hoop en bid van wel overigens. 

Eén van de reacties onder de vraag of jij al in jouw Gethsemane bent geweest, was de volgende:

Mmmm k weet niet, soms begint t erop te lijken. Maar zonder strijd geen overwinning. Maar wat Jezus doormaakte kunnen wij niet, wel Hem volgen en ons kruis opnemen.

Mensen die mij al langer kennen, weten dat ik gewoonweg reacties gebruik voor een volgend schrijven op mijn weblog. Zo heb ik eens vijf blogs geschreven naar aanleiding van een broeder uit België en zijn vragen omtrent het huwelijk. Soms vraag ik toestemming, meestal niet. Je reageert nu eenmaal op mijn FB en als je reageert heb je de kans dat ik jou reactie gebruik!

Hoe dan ook, Zonder strijd geen overwinning, wel kunnen we Hem volgen en ons kruis op ons nemen!

De weg naar het kruis, de pijn, het verdriet, het moet onmenselijk zijn geweest. Zouden wij hem kunnen dragen? Nee, ik ben er zeker van: wij kunnen hem niet dragen! Daarom deed Jezus dat voor ons. Maar wel kunnen wij instemmen met Zijn script en ons eigen kruis dragen in Zijn kracht en Hem gehoorzaam volgen!

En dat begint in Gethsemane!

De strijd die daar gevoerd werd, was geen lichamelijke strijd, het had in zekere zin trouwens niet eens te maken met de weg van het lichamelijke lijden wat er achteraf plaats vond. Dit was van een diepere orde dan waar wij mensen, met ons menselijk verstand naar kijken. Dit had te maken met een geestelijke strijd. De overwinning van het Kruis ligt niet hier op aarde, het ligt in de geestelijke gewesten!

Genesis 32:25-31“Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’ De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen.’ Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’”

Jacob had een weg te gaan die Hij, in opdracht van de Here God ging. In Genesis 31:3 lezen we:

Toen zeide de HERE tot Jakob: Keer terug naar het land uwer vaderen en naar uw maagschap, en Ik zal met u zijn.

In de benarde situatie waar Jakob in verkeerde, redde God hem uit. Niet alleen dat, hij gaf Jakob een belofte mee:

…, en Ik zal met u zijn.

In de worsteling met de engel zien we dat de engel niet kon winnen, zien we dat God deze belofte gestand hield. Waarom? Kan God tegen zijn eigen Woord ingaan? Zal God een belofte doen en het niet gestand houden? En hoewel Jakob er lichamelijk mank uit kwam, had deze strijd te maken met de geestelijke strijd die Jakob daar voerde. Dit was niet een strijd op leven en dood, in de letterlijke zin van het Woord. Dit was en is, mijn inziens, het kruis wat Jakob op zich moest nemen!

Ook Mozes had zijn kruis te dragen. Het script van Mozes was dat Hij het volk moest verlossen van de Farao. Maar hij moest nog wel even naar Midjan! (Exodus 2) In Exodus 3 lezen we dan zijn roeping, van Gods wege en in de volgende hoofdstukken de plagen die Egypte troffen om Gods volk vrij te krijgen. In Exodus 13 lezen we dan eindelijk de verlossing: van het land van ‘net genoeg’ naar de woestijn!

Nou lekker dan! Zo slecht was Egypte toch niet? Het land waar we ‘net genoeg hadden om te overleven’? En nu in de woestijn beland! Zou jij, wetende dat hetgeen God beloofd heeft en voor je ligt, de keuze maken om terug te keren naar het land van ‘net genoeg’? God heeft jou de belofte gemaakt van het ‘land van melk en honing’, van overvloed en jij keert terug?

Nou Gods script maakt een verrassende wending! Let op…

Toen Farao het volk had laten gaan, leidde God hen niet op de weg naar het land der Filistijnen, hoewel deze de naaste was; want God zeide: Het volk mocht eens berouw krijgen, wanneer zij in strijd gewikkeld werden, en naar Egypte terugkeren. Daarom liet God het volk zwenken, de woestijnweg op naar de Schelfzee.

God weet dat wij mensen graag terug keren naar het bekende! God weet allang dat wij het liefst blijven in de veilige havens van Egypte in ons leven. Maar dat is niet wat Hij met ons voor heeft! God wil dat wij komen in het land van ‘melk en honing’ wat Hij ons beloofd heeft!

God wil dat wij komen in:

Want Ik weet, welke gedachten Ik over u koester, luidt het woord des HEREN, gedachten van vrede en niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. ~Jeremia 29:11

Lieve mensen, ik spreek niet over melk en honing wat wij met mensen ogen kunnen zien. Ik spreek over Gods plan met jou en mijn leven! Niet hetgeen wij doorheen gaan, maar iets veel diepers dan dat.

Ga met mij naar het Nieuwe Testament, en daar zal ik mee eindigen:

Het brood des levens;Johannes 6:22-59 22

De volgende dag zag de schare, die aan de andere zijde van de zee stond, dat daar geen ander scheepje was geweest dan één, en dat Jezus niet met zijn discipelen in dit schip gegaan was, maar dat zijn discipelen alleen waren weggevaren. 23 Doch er kwamen andere scheepjes uit Tiberias bij de plaats, waar zij het brood gegeten hadden, nadat de Here gedankt had. 24 Toen dan de schare zag, dat Jezus daar niet was en ook zijn discipelen niet, gingen ook zij in de scheepjes en kwamen te Kafarnaüm om Jezus te zoeken. 25 En toen zij Hem aan de overkant der zee vonden, zeiden zij tot Hem: Rabbi, wanneer zijt Gij hier gekomen? 26 Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. 27 Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal; want op Hem heeft God, de Vader, zijn zegel gedrukt. 28 Zij zeiden dan tot Hem: Wat moeten wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? 29 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Dit is het werk Gods, dat gij gelooft in Hem, die Hij gezonden heeft. 30 Zij zeiden dan tot Hem: Wat voor teken doet Gij dan, opdat wij mogen zien en U geloven? Wat voor werk doet Gij? 31 Onze vaderen hebben het manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven is: Brood uit de hemel gaf Hij hun te eten. 32 Jezus zeide dan tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader geeft u het ware brood uit de hemel; 33 want dát is het brood Gods, dat uit de hemel nederdaalt en aan de wereld het leven geeft. 34 Zij zeiden dan tot Hem: Here, geef ons altijd dit brood. 35 Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorsten. 36 Maar Ik heb u gezegd, dat gij niet gelooft, ook al hebt gij Mij gezien. 37 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. 38 Want Ik ben van de hemel nedergedaald, niet om mijn wil te doen, maar de wil van Hem, die Mij gezonden heeft. 39 En dit is de wil van Hem, die Mij gezonden heeft, dat Ik van alles wat Hij Mij gegeven heeft, niets verloren late gaan, maar het opwekke ten jongsten dage. 40 Want dit is de wil mijns Vaders, dat een ieder, die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven hebbe, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 41 De Joden dan morden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het brood, dat uit de hemel nedergedaald is, 42 en zij zeiden: Is dit niet Jezus, de zoon van Jozef, wiens vader en moeder wij kennen? Hoe zegt Hij nu: Ik ben uit de hemel nedergedaald? 43 Jezus antwoordde en zeide tot hen: Mort niet onder elkander. 44 Niemand kan tot Mij komen, tenzij de Vader, die Mij gezonden heeft, hem trekke, en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 45 Er is geschreven in de profeten: En zij zullen allen door God geleerd zijn. Een ieder, die het van de Vader gehoord en geleerd heeft, komt tot Mij. 46 Niet, dat iemand de Vader gezien heeft; alleen die van God komt, die heeft de Vader gezien. 47 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie gelooft, heeft eeuwig leven. 48 Ik ben het brood des levens. 49 Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld. 52 De Joden dan streden onderling en zeiden: Hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven? 53 Jezus dan zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, hebt gij geen leven in uzelf. 54 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem opwekken ten jongsten dage. 55 Want mijn vlees is ware spijs en mijn bloed is ware drank. 56 Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem. 57 Gelijk de levende Vader Mij gezonden heeft en Ik leef door de Vader, zo zal ook hij, die Mij eet, leven door Mij. 58 Dit is het brood, dat uit de hemel nedergedaald is; niet gelijk de vaderen gegeten hebben en gestorven zijn; wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. 59 Dit zeide Hij, lerende in de synagoge te Kafarnaüm.

De afval in Galilea; Johannes 6:60-66 60

Vele dan van zijn discipelen hoorden dit en zeiden: Deze rede is hard; wie kan haar aanhoren? 61 Jezus nu wist bij Zichzelf, dat zijn discipelen hierover morden, en Hij zeide tot hen: Geeft u dit aanstoot? 62 Wat dan, indien gij de Zoon des mensen daarheen zaagt opvaren, waar Hij tevoren was? 63 De Geest is het, die levend maakt, het vlees doet geen nut; de woorden, die Ik tot u gesproken heb, zijn geest en zijn leven. 64 Maar er zijn sommigen onder u, die niet geloven. Want Jezus wist van den beginne, wie het waren, die niet geloofden, en wie het was, die Hem verraden zou. 65 En Hij zeide: Daarom heb Ik u gezegd, dat niemand tot Mij komen kan, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. 66 Van toen af keerden vele van zijn discipelen terug en gingen niet langer met Hem mede.

Zolang Jezus de mensen voorzag van het brood, wilden de mensen Hem nog wel tot Koning maken. Ze droegen Hem op handen. Maar toen Hij hen iets veel hogers vroeg, van een geheel andere orde, toen gingen vele van de discipelen heen.

Wil jij het script van jou leven wijzigen, nu je dit weet: Dat Jezus het brood is dat leven geeft? Of ga je dwars door Gethsemane en voeg jij je naar de wil van de Vader? Hoe moeilijk de weg die voor je ligt, van pijn, van lijden, van ellende en van verdriet? De weg van bespotting en verraad, ja zelfs door je eigen broeders en zusters ‘in de Here’? Of volg je Zijn weg, ja, tot zelfs in de kruisdood? Want na het kruis ligt jou overwinning: het Leven!

Keer tot Hem en laat Hem het script van jou leven bepalen. Vecht als Jacob: ik laat U niet gaan tenzij U mij zegent, ongeacht de weg die voor mij ligt. Bid als Jezus: laat deze beker aan mij voorbij gaan, maar niet Mijn wil, maar Uw wil geschiedde! Dat is de beste weg die je kunt gaan, als God die beker van Jezus had afgenomen, had Hij nooit de overwinning kunnen behalen die voor Hem lag: het Leven!

Ik spreek hier niet over menselijke, met wereldse ogen ziende naar de nood en ellende kijkende ogen! Ik spreek hier over iets dat veel dieper gaat:

Mattheus 16: 19Ik zal jou de sleutels geven van het Koninkrijk van de hemelen, en wat je op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen, en wat je op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen.

Wat jij kruisigt op deze aarde, wat je over geeft aan Hem die het script van jou leven heeft geschreven, zal gebonden zijn tot in eeuwigheid. Het zal jou nooit meer kunnen raken!

Gods zegen, ik hoop dat je de weg door jou Gethsemane zult vinden en volbrengen. Ik ben onderweg!
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties