milieu


#milieu #Nederlandopnieuwopdetekentafel. De #stikstofcrisis heeft aangetoond dat het zo niet langer kan.

Splits natuur en landbouw.
Het beleidsideaal in Nederland is jarenlang geweest om natuur in kleinschalige landschappen te verweven met hoogproductieve, grootschalige en intensieve landbouw. De stikstofcrisis heeft echter aangetoond dat dit tot onoplosbare conflicten leidt. In plaats van een vreedzame vermenging van functies zijn ‘frustratielandschappen’ gecreëerd. Natuur en landbouw houden elkaar daar in de klem.

Véél minder vee
De veeboeren hebben flink van zich laten horen de afgelopen tijd. Niet vreemd, want de boerenacties – veelal gesponsord door de agro-industrie – lijken succesvol. Maar schijn bedriegt. De stikstofcrisis is een uitgelezen kans om de veehouderij schoner, diervriendelijker en toekomstbestendig te maken. Over die wens bestaat brede consensus, ook bij boerenorganisaties. Maar door de boerenacties lijkt nu het tegenovergestelde te gebeuren.

Sterke overheid graag!
Marktwerking is de voornaamste bron van de overmaat aan stikstof en kooldioxide in de lucht. Is het dan niet verstandiger iets van die marktwerking, die vrijheid, op te geven ten behoeve van de leefbaarheid van deze planeet voor de volgende generaties? Natuurlijk, veel mensen steunen de boeren in hun terechte klacht over de talrijke regels, bureaucratie en papieren controles. Het betreft hier een controledwang waar mensen uit bijna alle sectoren van de economie tegen aan lopen. Het vertrouwen in de overheid is daarvan de dupe.