Ontbossing


Soms denk je dat we in de wereld helemaal gek geworden zijn, zelfs in eigen land zijn de beleidvoerders zeer tegenstrijdige dingen aan het doen. Zo heeft onze regering indertijd met het ondertekenen van het VN-klimaatverdrag en het Kyoto Protocol verplicht de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en vast te leggen. Wij als Nederland hebben ons hier dus aan verplicht. Er worden hiervoor allerlei maatregelen genomen zoals het terugdringen van fossiele brandstof ten faveure van elektrische auto’s en het aanleggen van zonnepanelen en windmolenparken.

Een goede zaak zou u zeggen, maar tegelijkertijd gebeurd er iets vreemds, zo gaat Nuon vier windmolens plaatsen in het Robbenoordbos in Noord-Holland, maar dat begint met bomen, die worden gekapt, niet omdat de bomen ziek zijn, maar omdat ze plek moeten maken voor de windmolens. Verspreid over het bos worden vier plekken leeggemaakt en in totaal verdwijnt ongeveer 3,5 hectare bos.

Het gekke is dat ontbossing een belangrijke rol speelt in de CO2 uitstoot. Naast dat bomen de CO2 omzetten en daarmee zorgen voor CO2 afname komt er bij ontbossing ineen keer koolstof vrij, die is opgeslagen in biomassa en strooisel, wat zorgt voor bijna 500 ton CO2 per hectare. Als u denkt, dan planten we dat bos gewoon ergens anders, weet dan dat het vastleggen van die CO2 bij aanplant van een nieuw bos 40 keer langzamer gaat dan het vrijkomen er van.

Ook onze huidige regering helpt een handje mee in die gekte van het ontbossen. Volgens mevrouw Ollongren moeten gemeenten creatiever kijken naar het bouwen van woningen in groene gebieden rondom grote steden. Dit zou betekenen dat we delen van deze groene gebieden moeten opofferen voor woningbouw. Een typische kijk op zaken vanuit een stads perspectief en ook dit zal weer ten koste gaan van natuur in Nederland, daarnaast draagt het bij aan een slechtere verwerking van het regenwater, waardoor wateroverlast ook meer en meer zal voorkomen.

Ik hoorde onlangs ook iets over het kappen van bomen langs N-wegen om de verkeersveiligheid te verbeteren voor mensen die slechte gewoontes hebben tijdens het autorijden (of gewoon niet kunnen en zouden mogen rijden). Dus de bomen, die niet hebben bewogen, maar gewoon stil zijn blijven staan moeten het ontgelden?

Waar er tussen 1990 en 2013 nog elk jaar bomen bij kwamen in Nederland neemt het areaal bos sinds 2013 juist met 1350 hectare af. Nederland heeft nu nog bijna 365 duizend hectare bosareaal, maar dat gaat hard achteruitlopen. Ontbossing heeft vele negatieve gevolgen, zo verdwijnen er dieren en planten. Daarnaast worden ecosystemen ontregeld en uitgeroeid. Ontbossing is de oorzaak van erosie en is één van de grootste oorzaken van de opwarming van de Aarde. Bomen houden ook vocht vast in de grond, hoe minder bomen, hoe meer delen van land zal vervallen tot woestijn met alle gevolgen van dien voor het leefklimaat in de wereld.

Als we de mensheid willen redden moeten we in actie komen tegen deze onnozelheid en onze volksvertegenwoordigers duidelijk maken dat het uit moet zijn met het vernietigen van de natuur om ons heen. Bedenkt andere creatieve oplossingen voor zaken als woningbouw, woon-werk verkeer en alternatieve energie en laat de natuur met rust. Tijd voor een nieuwe wind en nieuwe ideëen.

signup

Word lid en beloon de maker en jezelf!