Het verschil tussen oudervervreemding, het...

Het verschil tussen oudervervreemding, het PAS-syndroom en Domestic Violence by Proxy

Ouderverstoting, oudervervreemding en het PAS-syndroom zijn termen die bekend zijn bij vele ouders die hun kinderen niet meer mogen zien.

Jarenlang kampte ikzelf met het probleem dat ik als slachtoffer van oudervervreemding beoordeeld en veroordeeld werd als dader van ouderverstoting.

Er liep iets grondig mis in de rechtbank en andere juridische voorziening.

Artsen en hulpverleners hadden kennis van de thematiek, maar niemand kon verklaren waarom justitie massaal in de fout gaat wanneer er nood is aan het beschermen van kinderen.

Toch is er een wetenschappelijke uitleg voor.


In onderstaand blog kan u de volgende uitleg vinden: 1. Wat is ouderverstoting?
 2. Wat is oudervervreemding?
 3. Wat is het PAS-syndroom?
 4. Slachtoffers van oudervervreemding, beoordeeld als dader.
 5. Wat is Domestic Violence by Proxy?
 6. Het grote verschil tussen PAS en DV
 7. Waarom de theorie van Gardner schadelijk is in geval van effectieve kindermishandeling
 8. Verstoten moeders getuigen
 9. Citaten beschermmoeders
 10. Citaten Richard Gardner- ontwikkelaar van de PAS-theorie
 11. Het stopzetten van ouderverstoting en Domestic Violence by Proxy
 12. Inzicht in je eigen casus
 13. Een hart onder de riem voor alle verstoten moeders en vaders 

1. Wat is ouderverstoting?

Het kind wordt door een ouder geprogrammeerd om de andere ouder te gaan haten. Het kind wordt letterlijk vergiftigd door de haat van de destructieve ouder ten opzichte van de liefhebbende ouder.

De gezamenlijke kinderen worden voorgelogen dat er een goede ouder en een slechte ouder is. De gezonde ouder wordt verstoten en dit door de schuld van de ongezonde ouder.

De verstoting is gebaseerd op laster. Er is sprake van onrecht, manipulatie en dwang. Het kind is loyaal aan de verstotende ouder en wijst zonder reden een goede ouder af.

De kinderen worden mentaal gemarteld met als doel vervreemd te worden van een natuurlijke ouder.

Het kind wordt gedwongen een welwillende ouder af te wijzen, in de praktijk het buitensluiten van de ouder in de opvoeding van de kinderen en dit in opdracht van een pathogene ouder.


Ouderverstoting is kindermishandeling en ook verdergezet psychisch geweld op de ex-partner, waarbij de gezamenlijke kinderen als wapen worden ingezet omdat rechtstreeks partnergeweld niet meer mogelijk is.

Ouderverstoting kan opstarten tijdens de scheiding, maar kan ook al actief zijn tijdens de relatie.ouderverstoting
ouderverstoting
ouderverstoting
 

2. Wat is oudervervreemding?

Oudervervreemding is een synoniem voor ouderverstoting.

De letterlijke vertaling van’ parental alienation’ is ‘vervreemding van ouders’.

Ikzelf was nog niet eens in een scheiding verwikkeld, toen ik geconfronteerd werd met pogingen om het contact tussen mezelf en mijn kind verbroken te krijgen. Ik nam de term ‘oudervervreemding’ als een automatisme in de mond, toen ik nog in de relatie zat met mijn beledigende en mishandelende partner.

Ik had totaal geen kennis van het narcistisch slachtoffersyndroom en benoemde in gesprekken met de hulpverlening uitsluitend de feiten.

Ik besprak het meervoudig geweld alsook de inzet van mijn partner om het gezamenlijke kind vanaf de geboorte volledig van de moeder te vervreemden.

Zowel artsen, therapeuten als medewerkers van ‘De dienst slachtofferhulp’ begrepen wat ik bedoelde.

Nadat de relatie werd beëindigd, bleef ik de term ‘oudervervreemding’ benoemen.

In de wereld van advocatuur en jeugdzorg kreeg ik te horen dat deze term niet gekend was met de vraag erbij of misschien op ‘ouderverstoting’ doelde?

Sindsdien gebruik ik de term die meer gekend is.


In Nederland blijkt men een omgekeerde manier van redenering te volgen, dat blijkt uit  bijeenkomsten met lotgenoten .

Daar zijn er gevallen bekend van psychologen die aandringen de term ‘oudervervreemding’ in de mond te nemen, Rechters en gezinsvoogden aldaar zouden van mening zijn dat de term ‘ouderverstoting’ kwaad bloed zet en ‘oudervervreemding’ iets milder klinkt.

Welke benaming er ook gebruikt mag worden, het gaat om dezelfde tactieken.


 

3. Wat is het PAS-syndroom?

Het PAS-syndroom: Wanneer een kind een natuurlijke ouder verstoot.

Het PAS-syndroom is de definitie van een kind die een natuurlijke ouder verstoot en gebaseerd op de visie dat kinderen enkel maar een ouder verstoten wanneer het werd opgestookt door de ouder die het voogdijschap bezit.

De grondlegger hiervan is de Amerikaanse wijlen Dr. Richard Gardner.

In het verleden waren vooral mannen slachtoffer van deze problematiek.

Daartegenover zijn er vandaag de dag meer en meer verstoten moeders. Het ironische is dat wanneer een natuurlijke mama door het kind verstoten wordt, de voorziening aanneemt dat deze ouderverstoting terecht is. Dat kan uiteraard, maar vaak gaat het om een kind dat van de natuurlijke moeder weggerukt werd door  een vader met een persoonlijkheidsstoornis  en de opdracht heeft gekregen de liefhebbende ouder te gaan haten.

In het geval van het PAS- syndroom is er steeds sprake van ouderverstoting.


ouderverstoting


ouderverstoting


ouderverstoting


 

4. Slachtoffers van oudervervreemding, beoordeeld als dader

Ikzelf ben een alleenstaande mama, overlever van meervoudig geweld.

De dader, vader van mijn zoontje Michiel *, werd bij gerechtelijk vonnis de gezinswoning uitgezet omwille van jarenlang intra familiaal geweld.

Ik kreeg de voogdij, Jonas* bezoekrecht.


Vrij snel na de relatiebreuk kampte ik met de volgende situatie:


 1. Het meervoudig geweld op Michiel werd gewoon verdergezet.
 2. Jonas en zijn nieuwe echtgenote deden aan ouderverstoting. Michiel werd tijdens de bezoekrechten onder druk gezet de voogdij ouder te gaan haten.
 3. Michiel ging op de gedwongen ouderverstoting niet in en bleef van zijn mama houden.
 4. Michiel bleef angstig voor zijn vader gezien het verdergezette geweld.
 5. Michiel kreeg er een angst bij, mishandelingen door stiefmoeder.
 6. Michiel ging zijn vader en zijn stiefmoeder haten omwille van het geweld en de opgedrongen ouderverstoting.


 • Als slachtoffer van een verstotende ouder, werd ik onterecht met de vinger gewezen.
 • Ik ben beoordeeld en zelfs veroordeeld als verstotende ouder omdat mijn kind bang blijft van de mishandelende ouder.

Dit is het gevolg van een valse aangifte van ouderverstoting.

Rechters, consulenten en gezinsvoogden hebben de visie dat een kind enkel maar bang is van de natuurlijke vader omwille van de opvoedende rol door de moeder. Volgens hen gaat het steeds om een destructieve moeder die haar kinderen voedt met angsten, waardoor het kind de vaderfiguur gaat verstoten.


Heel wat protective-mothers worden onterecht veroordeeld voor:

 • Ouderverstoting
 • Laster
 • Eerroof
 • Lasterlijke aangifte

Het zijn veroordelingen op basis van aannames. Slachtoffers van ouderverstoting, beoordeeld als dader…we zijn met velen.


(*) Jonas is het pseudoniem dat ik in mijn blogs gebruik ter vervanging van de geboortenaam van mijn ex.

(*) Michiel is het pseudoniem dat ik in mijn blogs gebruik ter vervanging van de geboortenaam van mijn zoon.


ouderverstoting


ouderverstoting


 

5. Wat is Domestic Violence by Proxy?

Jarenlang heb ik aan hulpverleners* de vraag gesteld of mijn situatie ook geklasseerd moet worden onder de noemer ‘PAS-syndroom’.

Ik kon mij niet met deze term verzoenen, gezien er geen sprake was van een kind dat mij verstootte. Ik heb namelijk te maken met  ernstige pogingen tot volledige en definitieve contactbreuk tussen mij en mijn zoon , maar de verstotingscampagne mist zijn doel. Ik omschrijf het liever als ex- verstotingssyndroom.

Het gedrag van mijn ex en diens nieuwe echtgenote zorgden er wel voor dat het gedupeerde kind onterecht door de voorziening uit mijn veilige armen werd losgerukt. De band tussen moeder en kind kon echter niemand tussen komen, zelfs niet toen er zware dreigementen werden geuit.


Niemand kon mijn specifieke vraag beantwoorden. Er was sprake van een ouder die het kind opstookte tegen de ex, dus werd de situatie geklasseerd onder de noemer PAS-syndroom.

Deze diagnose kon ik niet melden in de rechtszaal, want daar werd ik net onterecht naar voren geschoven als dader van ouderverstoting!


Er bestaat wel degelijk een term voor mijn situatie, die ik absoluut niet kon matchen met de definitie van het PAS-syndroom: ‘Domestic Violence by Proxy’.


Domestic Violence by Proxy: Wanneer een kind de natuurlijke ouder niet verstoot, maar het contact gedwongen verbroken is.

Er is geen sprake van ouderverstoting, wel een poging tot ouderverstoting. Je kan zelfs letterlijk spreken van vele pogingen tot ouderverstoting.

Het kind wordt op destructieve wijze tegen de zin weggehouden bij een natuurlijke ouder, maar verliest niet de liefde voor de prooi van de dader.

Het gaat om kinderen die hun liefdevolle ouder willen zien, spreken, vasthouden en knuffelen.

Deze kinderen vechten tegen de verstotende ouder die door het plegen van meineed, valsheid in geschrifte of door middel van  flying monkeys , hun recht op moederliefde ontnemen.

In dergelijke gevallen gaat het niet om ouderverstoting, maar om de noodzaak om huishoudelijk geweld stop te zetten. De kinderen willen niet langer slachtoffer zijn van psychisch of fysiek geweld, noch van seksueel misbruik of grensoverschrijdend seksueel gedrag.


(*) Hulpverleners aan wie ik de vraag stelde, maar geen duidelijk antwoord kreeg:

 • Psychologen van het CAW
 • Psychologen van het CGGZ
 • Pedagogen
 • Orthopedagogen
 • Huisartsen


 

6. Het grote verschil tussen PAS en DV

Het PAS-syndroom gaat over effectieve ouderverstoting.

Een kind dat een ouder verstoot, zoals beschreven binnen de PAS-problematiek, kan geen concrete uitleg geven waarom het angst heeft van de productieve, maar afgewezen ouder.

De verhalen zijn vaag omdat ze ingefluisterd werden.


Domestic Violence by Proxy gaat over bezorgde moeders die hun kinderen beschermen tegen een gewelddadige ouder.

Het is het kind zelf die een afkeer heeft van het voortdurende geweld.

Een kind dat DV meemaakt tijdens de scheiding van de ouders kan gedetailleerde info geven. Wanneer het kind gehoord wordt en dus effectief aan het praten mag gaan, kan het volledige therapiesessies of boekhoofdstukken vullen met bewijzen van kindermishandeling. Er komen details naar voren rond mentaal, fysiek en/of seksueel geweld, maar ook bewijzen hoe het kind ingezet wordt om een geliefde ouder te onttrekken uit de ouderlijke macht. Het kind geeft duidelijke informatie waardoor professionals kunnen vaststellen dat het  een KOPP-kind  is dat lijdt onder machtsmisbruik met als doel om hechtingsfiguren of beschermfiguren compleet en definitief buiten spel te krijgen.


Daarom is het van groot belang dat Belgische rechters eindelijk de wet van oktober 2014 opvolgen om kinderen die dit uitdrukkelijk verzoeken, te horen en te laten getuigen.

Deze wet werd door mijzelf en lotgenoten aangevraagd bij het Kabinet van de Minister van Justitie , gezien de verontrustende schade die kinderen oplopen tijdens onbeschermde bezoeken bij een ongezonde ouder.

We hebben te vroeg victorie gekraaid, want de wet kwam er dankzij een decreet, maar de Belgische jeugdrechters blijven pertinent volhouden dat kinderen jonger dan 12 jaar steeds loyaal zijn naar de inwonende ouder toe.


 • Wanneer de minister een wetgeving heeft laten stemmen is dat veelal omdat hij immens veel dossiers binnenkreeg met klachten.
 • Wanneer een kind psychisch, lichamelijk of seksueel geweld meemaakt, is dat kind echt wel in staat te weten bij welke ouder het leven een hel is !!!


Door het respecteren van de gewijzigde wetgeving kan verdergezet intra familiaal geweld en/of gaslighting op een minderjarige worden vermeden.

Door tijdig en correct juridisch in te grijpen kan PTSS, depressie, burn-out, psychoses en zelfs zelfdoding bij de kind slachtoffers worden vermeden.

Tevens kunnen heel wat  traumatiserende onterechte uithuisplaatsingen  worden vermeden.

Een pientere rechter kan ook een enorm verschil maken in het aantal verontrustende verdwijningen.


Uiteraard zullen er altijd moeders blijven bestaan die hun kroost ontvoeren om ze te onttrekken aan een brave huisvader.


Echter kan een correct onderscheid tussen PAS en DV veel leed uitsparen:

 1. Rechters hebben de macht toxische vaders uit te schakelen die hun kinderen naar het buitenland willen ontvoeren, met als doel ongestoord verder te mishandelen en de protective-mother gek te krijgen van onmacht.
 2. Correcte behandeling van intimate terror, coercive control en family violence, zou noodgedwongen vluchten met de eigen kinderen voorkomen.


ouderverstoting


ouderverstoting


ouderverstoting


Rechters moeten strengere maatregelen nemen om kinderen tegen hun misbruikers te beschermen.

Mieke Van Liefde
 

7. Waarom de theorie van Gardner schadelijk is in geval van effectieve kindermishandeling

Wereldwijd kampen beschermmoeders met dezelfde problematiek.

Zodra zij hulp inroepen om het geweld op hun kinderen stopgezet te krijgen, reageert de voorziening averechts.

Vrouwen ondervinden dat rechters vaak het voogdijschap op getraumatiseerde kinderen toewijzen aan hun mishandelaar. Het maakt niet uit hoeveel vrouwen door de man in kwestie arbeidsongeschikt zijn geworden, of invalide werden geslagen. Familierechtbanken houden meestal geen rekening met de voorgeschiedenis van mentaal of fysiek geweld.

Het PAS-syndroom en ouderverstoting blijken de enige termen te zijn die rechters kennen en begrijpen.

Hierdoor ontstaan vaak misverstanden binnen scheidingsdossier waarin er sprake is van  coercive control .

Het verdergezette geweld raakt verkeerdelijk geklasseerd onder de noemer ‘complexe (vecht) scheiding’.

Ontelbare moeders, waaronder ikzelf, worden onterecht beschuldigd dader te zijn van ouderverstoting terwijl ze in werkelijkheid slachtoffer zijn. Enerzijds de prooi van een toxische ex-partner, anderzijds het slachtoffer van juridisch falen.

De rechterlijke macht vindt het vanzelfsprekend om de hoofdverblijfplaats van kinderen toe te vertrouwen aan mishandelaars waaronder pooiers, loverboys en pedofielen. In Amerika blijkt dit maar liefst 80% te zijn.

Statistieken uit België en Nederland zijn mij niet bekend, ik kan wel getuigen dat op bijeenkomsten van ‘ Moeders tegen incest ’, er enorme ontsteltenis heerst rond gerechtelijke uitspraken binnen dergelijke casussen.

De grootste oorzaak hiervan is Gardner, nota bene zelf pedofiel, die ervoor gezorgd heeft dat beschermende moeders in de familierechtbanken uitgeschakeld worden.

De man schreef een boek die hij zelf verstuurde naar alle familierechtbanken in het land. Inhoud en info die nota bene wordt aangevochten door psychiaters, psychologen en therapeuten en bekritiseerd door wetenschappers en juristen.


We kunnen uiteraard niet bewijzen dat hij de PAS-theorie bewust heeft ontwikkeld om seksueel misbruik door vaders te vergemakkelijken, maar het is wel een feit dat het een logisch gevolg ervan geworden is.


Een narcist, psychopaat, incest plegende ouder heeft een ziek brein. Soort zoekt soort.

Wanneer zo’n ouder zijn prooi wil afmaken, gaat deze op zoek tot hij een manipulerende advocaat heeft gevonden.

Advocaten misbruiken de PAS-term wanneer een vader eenzijdig voogdij wil bereiken met als doel de eigen kinderen te verstoten van hun hechtingsfiguur, de liefhebbende ouder.

Rechters trappen massaal in de val dat een angstig kind gehersenspoeld is wanneer het weigert om onbeschermde bezoeken bij de mishandelende ouder te doorstaan.


Wanneer artsen, clb, school en andere hulpverlening vaststellen dat een zorgzame moeder het voogdijschap kwijtraakt aan een mishandelende vader, is er steeds sprake van een casus binnen de psychopathie.

Er zijn heel wat gevallen gekend waarin de beschermouder door de rechter uit de ouderlijke macht werd ontzet. Moeders worden massaal beschuldigd gestoorde geesten te zijn, terwijl men negeert de feiten en bewijzen te bekijken. De verstotingstheorie doet zijn werk dus doeltreffend.


ouderverstoting


ouderverstoting


ouderverstoting


Justitie moet dringend een onderscheid leren maken tussen het PAS-syndroom en Domestic Violence by Proxy.

Mieke Van Liefde


 

8. Verstoten moeders getuigen

 • Iemand die een kind bij zijn/haar moeder weghaalt, weghoudt of tegen de biologische moeder opzet voor eigenbelang of om eigen doel te bereiken en alle vormen van contact blokkeert of saboteert en totale onderdrukking wil forceren, kan men uiteraard geen ‘vader’ noemen. Dat is gewoon een dictator die iedereen bewust ziek, verdrietig en doodongelukkig maakt en denkt dat hij met geld iedereen kan omkopen of zijn ‘wil’ kan opdringen. Peggy
 • Zoveel pijn en verdriet, dat doet een échte vader zijn eigen kinderen niet. Peggy
 • Ik kan niet onder woorden brengen hoeveel pijn en verdriet ik voel. Mijn moederhart huilt en bloed. Peggy
 • Deze lijdensweg die mij en mijn kinderen aangedaan is toch nooit meer goed te maken of te boven te komen ! NOOIT! Rita
 • Feit is dat ik dit contactverbod NIET VERDIEND HEB WANT IK HEB MIJN KINDEREN NOOIT IETS MISDAAN! Rita
 • Waarom luisteren zoveel vaders nooit naar hun eigen kinderen, vinden ze dat hun kinderen maar ‘dankbaar’ moeten zijn terwijl ze hen zoveel onrecht, pijn en verdriet aandoen door hen hun moeder te ontnemen om hun eigen ‘gelijk’ te halen en geld belangrijker vinden dan ook eens met een open mind naar de mening van hun kinderen te luisteren???
 • Ik ben de verstoten ouder. Ik ben verbijsterd, boos, beschadigd en in rouw. Mijn leven staat stil alsof iemand op de pauzeknop heeft gedrukt. Alsof ik mijn adem in hou en pas weer kan doorademen wanneer ik mijn kinderen weer in mijn armen kan sluiten. Karen
 • Een kind zijn/haar moeder ontnemen en ‘onthechten’ of tégen zijn/haar eigen ouders opzetten voor eigen (oorlogs-)doeleinden is de grofste schending van Kinder-, Vrouwen- en Mensenrechten en bewust toepassen van kindermisbruik/indoctrinatie/ mindcontrole.Peggy
 • Ik ben niet labiel, ik ben overlever van partnergeweld. Ik ben een zorgzame beschermouder en nog steeds de prooi van een mishandelaar met ziekelijk brein. Mieke
 • Dit zijn zware misdaden jegens de mensheid vanuit eigen overheid. Peggy
 • Dit komt omdat het niet goed geregeld is na een scheiding. Er is sprake van ongekende corruptie in de familierechtbanken, waar degene met het meeste geld en de meeste leugens wint. Clemi
 • 😢 het eenzame kind....eenzaam in het hart 😢 ongelooflijk tot wat mensen in staat zijn 😢 Rita


NB. Ik heb via de sociale media een oproep gedaan naar getuigenissen van verstoten vaders, maar kreeg geen enkele reactie hierop.  Nog steeds op zoek naar mannelijke getuigenissen van extreem partnergeweld


 

9. Citaten beschermmoeders


Beschermende moeders zijn enkele van de meest onzichtbare en belangrijkste helden van onze samenleving , ook al worden ze zo vaak, in een bittere ironie, als schurken behandeld.


by Lundy Bancroft

De drang van een moeder om haar kind lief te hebben en te beschermen lijkt vast te zitten in haar hersenen, blijkt uit een nieuwe beeldvormingsstudie.


by New York Times
 

10. Citaten Richard Gardner- ontwikkelaar van de PAS-theorie


"Op dit moment wordt het seksueel misbruikte kind algemeen beschouwd als het slachtoffer", hoewel het kind seksuele ontmoetingen kan initiëren door de volwassene te 'verleiden'. "

by Richard Gardner

“Er moet een heel continuüm worden overwogen, van de kinderen die werden gedwongen en die er geen plezier in hadden (en zelfs zouden kunnen worden beschouwd als te zijn verkracht) tot degenen die enorm genoten (met orgastische reacties) van de seksuele activiteiten.”

by Richard Gardner

"Het is voor therapeuten van groot belang te beseffen dat het kind dat oprecht is misbruikt, mogelijk geen psychotherapeutische interventie nodig heeft."

by Richard Gardner

"Als de moeder hysterisch heeft gereageerd op het misbruik, of het heeft gebruikt als excuus voor een denigratiecampagne van de vader, doet de therapeut er goed aan haar te proberen' te ontnuchteren "... "Haar hysterie ... zal bijdragen aan het gevoel van het kind dat er een gruwelijke misdaad is gepleegd en daardoor de kans op enige toenadering tot de vader verkleinen. Men moet al het mogelijke doen om haar te helpen de 'misdaad' in het juiste perspectief te plaatsen. Ze moet worden geholpen te beseffen dat dergelijk gedrag in de meeste samenlevingen in de geschiedenis van de wereld alomtegenwoordig was, en dit nog steeds het geval is. “

by Richard Gardner

"Oudere kinderen kunnen worden geholpen te beseffen dat seksuele ontmoetingen tussen een volwassene en een kind niet algemeen als een laakbare handeling worden beschouwd. Het kind kan worden verteld over andere samenlevingen waarin dergelijk gedrag normaal was en wordt beschouwd.”

by Richard Gardner

“Niets is goed of slecht, maar denken maakt het zo.' In dergelijke discussies moet het kind worden geholpen te beseffen dat we in onze samenleving een overdreven bestraffende en moralistische houding hebben ten aanzien van seksuele ontmoetingen tussen volwassenen en kinderen. "


by Richard Gardner
 

11. Het stopzetten van ouderverstoting en Domestic Violence by Proxy

De enige manier om 'complexe scheidingen 'stop te zetten en het verschil te ontdekken tussen ouderverstoting en Domestic Violence by Proxy : de MASIC-methode

 

12. Inzicht in je eigen casus

Heb jij ervaring dat je dader je kinderen heeft weggehouden of geprobeerd te houden?

 1. Ja, ik ben een moeder en mijn misbruiker heeft geprobeerd dit te doen.
 2. Ja, ik ben een vader en mijn dader heeft geprobeerd dit te doen.
 3. Ja, ik ben slachtoffer van ouderverstoting en zie mijn kinderen niet meer.
 4. Ja, ik ben slachtoffer van domestic violence by proxy en zie mijn kinderen niet meer of amper.
 5. Ja, ik ben slachtoffer van domestic violence by proxy, maar mijn kinderen werden mij op heden (nog) niet onthouden
 6. Nee, mijn misbruiker heeft niet geprobeerd me ervan te weerhouden mijn kinderen te zien.


 

13. Een hart onder de riem voor alle verstoten moeders en vaders 

Dit bloemstuk werd gemaakt met een hoop symboliek achter. Het was een hart onder de riem voor alle moeders om Moederdag en de dagen erna, door te komen tijdens het verschrikkelijke gemis van hun kinderen. Tijdens de aanloop van Vaderdag, droegen wij moeders, elk bloemetje en blaadje op als ode aan alle mannelijke slachtoffers van ouderverstoting.

De groene kaars stelt 'leven' voor. Het leven dat jullie kinderen diep in hun hart met je willen delen, maar niet kunnen omdat het contact gedwongen verbroken is.

Groen is ook de kleur van de hoop! De hoop die je op God kunt stellen.

Houd nu op met huilen, droog je tranen. Al de moeite voor je kinderen wordt beloond: ze keren terug uit het land van de vijand, dat beloof Ik. Er is hoop voor je kinderen, ze komen terug naar hun eigen land. '

– Jer. 31, 16-17


ouderverstoting

Dit bloemstuk 

was een hart onder de riem voor alle moeders om Moederdag en de dagen erna, door te komen tijdens het verschrikkelijke gemis van hun kinderen.

Tekst: Mieke Van Liefde

Foto's: Pixabay

Foto bloemstuk: Peggy, slachtoffer van ouderverstoting.

Scheidingen: De knutseljuf Ede


Dit verslag is bestemd voor:

 • Lotgenoten
 • Artsen
 • Therapeuten en andere hulpverlening
 • Zorgcoördinatoren
 • Consulenten en gezinsvoogden
 • Vzw’s, stichtingen en vertrouwenspersonen die opkomen voor het belang van het kind 
 • Jeugdadvocaten die opkomen voor de rechten van het kind
 • Advocaten die opkomen voor de rechten van de mishandelde ouder, de prooi van de dader


Kortom: voor iedereen met beperkte kennis van coercive control, family violence en intimate terror die de zorg gekregen heeft om kinderen te beschermen tegen huishoudelijk geweld.


 
Promote: support and profit

Support Mieke Van Liefde with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More