BabyMassage: Een Handleiding


Even een rustig momentje, enkel voor mama en baby, dan is een massage altijd een leuke invulling.

De baby zelf kan het natuurlijk nog niet zeggen, maar in principe wordt toch algemeen aangenomen dat die er van geniet, en de mama doet dat zeker ook.

Nu kan je uiteraard eerst een half uur besteden aan het uitzoeken van net die juiste relaxcd met walvisgeluidjes, om dan tot de conclusie te komen dat je eigenlijk al een klein decennium niet meer over een cd-speler beschikt, en de laptop waar je die normaal in steekt zo een ambetant licht geeft die de rust zou kunnen verstoren.

On a brief quiet moment, just for mom and baby, a massage is always a nice activity.

It is commonly believed that, even though they can’t speak for themselves yet, babies tend to enjoy a massage as much as moms enjoy giving them.

Now you can obviously spend half an hour trying to figure out just the right relax-cd with whale sounds, to then come to the conclusion that you haven’t had a cd player for the last decade or so, and the laptop you could use a such gives an annoying backlight which might disturb the peace.

Ook kan je eerst 101 theelichtjes aansteken en overal in de kamer zetten, om dan toch even snel allemaal terug uit te blazen eens je beseft dat behalve een baby er ook nog 2 katten in de kamer zijn die al eens per ongeluk hun staart ergens in durven zwiepen, en je nog niet zo zeker bent of je brandverzekering mogelijke accidentjes hierdoor wel zou dekken.

Also you can lit 101 tea lights, placing them anywhere in the room, before quickly starting to blow them out as soon as you realize that besides the baby and you there are also two cats in the room who might accidentally sway their tails in the direction of any of those small fire hazards, and you’re not sure whether your fire insurance would cover this kind of accidents.

Maar uiteindelijk…

Het enige dat je echt nodig hebt om de baby rustig te kunnen masseren, zijn je handen en de baby. Kwestie van alles wel wat aangenamer te maken hou je de kamer lekker verwarmd, leg je een tetradoek of handdoek onder de baby, en maak je ook gretig gebruik van massage-olie. In eerste instantie om je handen mee in te smeren ter opwarming, maar vooral ook om lekker glad over de babyhuid te kunnen gaan.
Uiteraard is het aangewezen om de klauwen in te trekken tijdens het masseren – ofwel je nagels kort te knippen indien je niet over dergelijke wolverinekrachten beschikt – en ringen/horloges/armbanden uit te doen.

But eventually…
The only things you really need to give your baby a massage in peace, are the baby and your hands. To make everything a bit more comfortable you can have the room heated up nicely, you can put an extra cloth or towel under the baby, and you make liberal use of massage-oil. First to warm up your hands with it, but certainly also to be able to go over the soft baby skin nice and smooth.

Ofcourse it is advised to draw in your claws whilst massaging – or to clip your nails on forehand in case you don’t have this wolverine-like ability – and take off rings/watches/bracelets.

Buiten de standaard handelingen is het vooral handig om naar de reacties van de baby te blijven kijken, merk je dat ze een beweging extra leuk vindt, blijf die dan even doen, wordt ze onrustig bij een beweging doe dan wat anders. Er is geen moeten, geen volgorde, gewoon wat standaard bewegingen die leuk om doen zijn, en waarvan vooral genoten hoort te worden.

Hieronder wat basistechnieken ter inspiratie :-)

Beyond the standard techniques, it’s mostly handy to keep an eye on the reactions of your baby, if you notice her liking a certain movement more than others, by all means continue somewhat longer with that movement, and if there’s an action she seems to enjoy less just skip to something different. There are no have-to’s, no order, just some standard techniques which are fun to do, and most of all need to be enjoyed.

Following some basic techniques for inspiration :-)


Ligging:

Leg de baby voor je, met haar voetjes naar jou gericht, op de rug.

Placement:

Put the baby in front of you on her back, her feet aiming towards you.

 

Het lijfje:

Leg beide handen op de borstkas, strijk met volle handen naar buiten toe, en ga dan zacht terug naar het midden.

Vertrek met je vingertoppen naast het borstbeen en glij tussen de ribben uit naar buiten toe, en terug.

Vanuit de liesstreek vertrek je diagonaal met vlakke hand richting schouder, dus linkerliesarea -> rechterschouder en omgekeerd.

 Strijk dwars over het buikje met de volle hand van de onderste ribbenboog naar beneden toe en wissel af van hand.

Cirkel met je vingertoppen rond de navel in klokrichting (tegenwijzerrichting zou niet goed zijn voor de darmpjes heb ik gehoord).

Rol met je onderarm in de lies terwijl de heupjes gebogen zijn.


 The body:

 Put both hands on the chest, stroke with full hands outward and then gently back to the middle.

 Start with your fingers next to the sternum,sliding between the ribs outwards and back.

 Go with a flat hand diagonally from the groin area toward the shoulder, so from the left groin area -> right shoulder and vice versa.

 Stroke across the belly with full hand from the lower ribs bow downwardly and switch off of hand.

Circle with your fingers around the navel in a clockwise direction (counterclockwise direction would not be good for the intestines I heard).

Roll with your forearm in groins while the hips are bent

 

De armpjes & handjes:

Glij met je hand rond haar armpje over de ganse lengte van de arm van schouder naar handje, om beurten met beide handen, en dit over beide armpjes.

Doe met twee handen boven elkaar schroefbewegingen – niet te stevig eh, het blijft een baby, geen glazen bokaal die je probeert open te krijgen – van schouder naar handje.

 Neem een handje vast en wrijf afwisselend met beide duimen in de handpalm richting de vingertjes.


 The arms and hands:

Glide your hand around her arm over the entire length of the arm from shoulder to hand, alternately with both hands, and this on both arms.

 Make helical movements with both hands above the other - not too firm uh, it's still a baby, not a glass jar which you try to get open - from shoulder to hand.

 Take a little hand and rub alternately with both thumbs into the palm towards the fingers.

 

De beentjes/voetjes:

Glij met je hand in ringvorm over de ganse lengte van het beentje. Wissel af met beide handen van heup naar voetje. Dit voor beide beentjes.

Herinner je nog die gekke schroefbewegingen van bij de armpjes? Wel die kan je dus ook voor de beentjes gebruiken, van heup naar voetje. En weer – niet te stevig ;)

Het voetzooltjes masseer je met de duimen, afwisselend van de hiel naar de teentjes.

Druk met de duimen in het voetzooltje op de lijntjes van de hiel naar de grote teen, middelste teen en kleine teen.

Met je handpalm strijk je dwars over de voetzool van hiel naar teentjes.


 The legs / feet:

Slide your hand in ring shape over the entire length of the leg. Alternate with both hands from hip to foot. This for both legs.

 Do you remember the crazy helical movements with the arms? Well, you can also perform those on the legs, from hip to foot. And again - not too firm ;)

 Massage the foot soles with your thumbs, alternating from the heel to the toes.

 Put a bit of pressure with your thumbs in the foot sole on the lines of the heel to the big toe, middle toe and little toe.

 Stroke with the palm of your hand across the foot from heel to toes.

 

 Het gezichtje:

Maak cirkeltjes over het kruintje.

Met beide handen kan je van het midden van het voorhoofd masseren tot aan het kinnetje.

Ga met je duimen lichtjes over het neusje naar boven toe, verder over de wenkbrauwen richting de slapen, en weer terug.

Hetzelfde kan je doen van de neusvleugels richting de oortjes, en terug.

De oortjes kan je masseren tussen je duim en wijsvinger.

 

The face:

 Create circles over the crown.

 With both hands, you can massage from the middle of the forehead up to the chin.

Go with your thumbs lightly upward starting on the nose, beyond the eyebrows towards the temples, and back again.

 The same can be done from the nose towards the ears and back.

 The ears you can massage between your thumb and forefinger.

 

 Rugje:
(leg daarvoor eerst de baby op de buik – bijvoorbeeld dwars over je heen)

Ga volledig met hand over hand de rug over en masseer van hoofd tot stuitje.

Ga met  beide handen dwars van hoofd naar stuitje met volle hand en brede grip.

Druk met je rechterhand op het stuitje en gebruik de andere hand om accordeonmatig de huid van boven naar onder samen te drukken, en weer terug.

Hou met 1 hand de voetjes vast, en glij met de andere van aan het hoofdje over de gehele achterkant tot aan de voetjes en terug.


Baby's back:
(first put the baby on the stomach - for example across your lap)

Go completely hand over hand over the back and massage from head to tailbone.

 Go with both hands crossing from head to tailbone. Use full hands and wide grip.

 Press with your right hand on the tailbone and use the other hand to accordion-like press the skin from top to bottom together, and back again.

 Keep the feet fixed with one hand, and have the other hand sliding from the top of the head over the entire back down to the feet and back.

 Wees vooral creatief en geniet. Dit zijn enkel een paar basisdingetjes die ik hier en daar heb meegepikt op babybeurzen, babymassageinitiaties, via zelf uit te proberen, maar aan de andere kant is er sowieso maar 1 persoon die weet, aanvoelt, wat de baby het liefste heeft, en dat is de mama. Dus verscheur gerust alle boekjes en tips moest je merken dat het je kind gewoon niet ligt, en maak je eigen creatie ;-) – Die wellicht twee maand later dan ook weer verscheurd mag worden waarna je helemaal opnieuw mag beginnen – en dat is nog het leukste van al. :-)

Basically, just be creative and enjoy. These are just a few basic things that I learned here and there at baby shows, baby massage initiations, also a lot from just trying things out myself, but on the other hand, there is only one person who knows, feels, what each individual baby likes best, and that's mommy. So feel free to tear up all the books and tips should you find that your child simply doesn’t like the standards, and make your own creation ;-) – Which perhaps two months later, again may be shredded after which you can start all over again - and that's probably one of the most wonderful things about having babies :-)


Enjoy!

Comment and receive 25 YP 25
Hannie Schaft as a resistance hero in World War II.
There were many unknown resistance women in the war. - #secondwar   #resistancewomen   #HannieSchaft     Which still amazed me to this day, that I have never heard of the resistance of women during my school career. I received history lessons at a fairly high level and a comprehensive and comprehensive overview of World War II with thousands of names, which had been important in preparing for freedom on May 5, 1945. As a young adult, I was never concerned with the amazement that I feel today, that almost never women names were mentioned. At least I can't remember that or it's been erased from my memory in a strange way. Yesterday in the Volkskrant there was a very extensive article about Hannie Schaft as a resistance hero described by Paul Onkenhout, who at the van Dortstraat in Haarlem where Hannie Schaft and parents had lived, but in a different time frame. He lived at number 60 (from 1967) and Hannie lived at number 20 from 1936 (1920-1945), so it saved several decades. They grew up in different times, but shared the same spaces. They attended the same elementary school, high school, the Second HBS -B, that in a later time the girls' lyceum: Lorentzceum. The writer Paul Onkenhout assumes that they also swam in the same municipal swimming facility, when he learned to swim - where Hannie Schaft stole ID cards and tried to get German soldiers to talk and stole weapons for the resistance. That's an assumption by the writer: Paul Onkenhout! The life story of Hannie Schaft. - Memorial Hannie Schaft. On April 17, 1945, a few weeks before the liberation, Hannie Schaft was executed in the dunes near Overveen and buried in the sand. The Nazis considered Hannie Schaft a terrorist. She owes that reputation to her active role in the armed resistance. She was spotted in several attacks, including Piet Faber and Zaanse police captain Ragut. The latter would be in the service of the Sicherheitspolizei and have earned well to betray people. For a long time the Sicherheitspolizei was particularly keen to catch this' Mörderin '(assassin). Jo's (Hannie) first concrete illegal resistance activity was stealing identity documents. That was in the spring of 1942, when the Jews star became obligatory and Jews were no longer allowed to cycle or travel by public transport and were not allowed to come out in the evening and at night. Jo stole identity cards from peers from the dressing room of a swimming pool and left them by her schoolmate Erna Kropveld forging for her girlfriends Sonja and Philine. Shortly afterwards, major raids in Amsterdam followed. Together with a few other students, Jo Philine and Sonja helped to find different safe houses. After that, Jo stole dozens of identity cards from swimming pools, theatres, concert halls and cafes. She did this on her own initiative and at the request of Erna Kropveld. If Erna asked, Jo delivered ID from someone with the right sex and age within hours. In addition, she collected and collected items for carried away Jewish people. Through the Red Cross she sent parcels to Westerbork and camps in Germany. In her parents' home she had set up a small room where she stored stuff she had collected from neighbors, family and acquaintances. Her (Jo) attempt in contact with the active resistance. - In response to the attack on Hendrik Bannink (WA) and a German petty officer in Haarlem, a hundred inhabitants of Haarlem were put on transport to Vught and ten Haarlem hostages from 'Jewish Communist circles' executed. On a strike call from the Resistance Council, the occupying forces reacted very repressively: more than a hundred people died; nearly a thousand people went on transport to Vught. Following such events, Jo tried to get in touch with the resistance. She finally succeeded in that in the summer of 1943. One of Jo's first assignments was to contact Truus and Freddy Oversteegen who were hiding in Twente. From that moment on, the trio worked a lot together in the resistance. They provided information on German defenses, transporting illegal newspapers and weapons, providing false I.D.'s, and bringing people in hiding to new addresses. Jo and Truus regularly went swimming in the swimming pool in Overveen to join German soldiers and their lieutenant Willy and get intelligence from them. They also stole two revolvers. Jo got shooting lessons and, mostly in pairs, committed attacks on various traitors. Over time, all Jo's life was in the service of the resistance. She was on the lookout at the attack on the Pen power plant in Velsen-Noord, smuggled ammunition boxes from IJmuiden and mapped the defences on the coast (Atlantic Wall).. The latter she did through explorations and through conversations with Germans. She could get anywhere thanks to a forged Ausweis with stamps. The life history of Hannie Schaft. - Hannie Schaft was born on September 16, 1920 in Haarlem as Jannetje, Johanna Schaft, nicksign Jo . When Jo was seven, her only sister Annie died of diphtheria in her father's arms.. Since then, her parents have been constantly worried that they would lose Jo too. As an only child, she grows up protected with her father and mother. Classmates — both in primary school and at the HBS-B and later with girls' lyceum — describe Jo (Hannie) as a retired, shy and slightly tutty girl who read a lot of books and got high grades. Friends or girlfriends she didn't have! This changed in 1938, when she went to study law at the University of Amsterdam. Jo became a member of the Amsterdam Female Student Association (AVSV), endured the hazing and soon made friends. She was a lot with Philine Polak and Sonja Frenk, two Jewish students. They studied together, ate together and took joint trips. With Annie van Calsem and Nellie Luyting she founded a new dispute called Gemma (gemmare e minoribus appentinus = uit de kleine dingen streven wij naar het grote). With them she rented an attic room in the Michelangelostraat in Amsterdam-Zuid after the summer of 1940. National Socialism was brought to her by her parents. - Jo (Hannie) got from home from values like solidarity, justice and equality. Her father was a teacher at the Rijks Kweekschool and a member of the Socialist Workerspartij (SDAP), her mother came from a socialist family of preachers. At the table, Jo witnessed the discussions about the events in the world. The ideal of a just world made her choose a study law. She specialized in international law and dreamed of going to Geneva to revive the League of Nations. The Schaft family was at an early stage aware of the danger of national socialism. They followed developments in Germany closely, and their concern grew when the NSB, related to Hitler's NSDAP, received almost eight percent of the votes in the 1935 State Election. The days of occupation and capitulation in May 1940 Jo was at home with her parents in Haarlem. Shortly after the capitulation, Bernard Ijzerdraat's' Geuzenbericht 'appeared, which called for resistance. After a few days, Jo went back to Amsterdam to visit Philine and Sonja, but also to study, because despite the occupation life continued. On July 1, she passed her candidacy exam. Jo (Hannie) talked a lot to her friends about the war. They listened to the illegal radio station Radio Orange and took some illegal magazines from the university. Jo's resistance consisted of deliberately looking the other way when she met German soldiers or shrug her shoulders when they asked her for the way. That's all they could do at that time. persecution of Jews. - In najaar 1940 begon de persecution of Jews in Nederland met de Ariërverklaring die mensen in dienst van de overheid moesten tekenen, een maand later gevolgd door het ontslag van Joden. Also several professors had to leave. A planned student strike did not come off the ground. Only months later, when 400 Jewish men had been arrested and deported at raids in Amsterdam, the first resistance became visible in the February strike (1941).. In autumn, new measures against the Jews followed. Parks, gardens, libraries, theatres and concert halls were banned. When the parents of Jo (Hannie) were taken hostage, she wanted to turn herself in, but was stopped by the famous (aunt) Truus and Freddie. The Germans held her parents hostage in the hope that the girl with the red hair that had been seen during various sabotage actions and liquidations would turn up. Jo almost did it. Because the parents were 'in picture', Jo could only look them up in secret every now and then. When the Great Love of Jo (Hannie) was arrested and tortured and murdered by the Germans, Jo changed her name to Hannie. This great love betrayed the address where Hannie would be, shortly before she had fled to another safe house. Hannie Schaft committed eight attacks on collaborators. - She committed a total of attacks on at least eight collaborators. By no means all attacks succeeded, sometimes several attempts were made by several resistance groups. Hannie participated in a failed attempt to liquidate three heads of the Haarlem detective: Inspector Fake Krist, Willemse and Smit. In addition, the resistance members, including Hannie, were injured and had to recover at another safe house. On 21 March 1945 things went wrong. A check at the wall in Haarlem North found resistance crafts in her bicycle bag. With that she was on her way to a resistance group in IJmuiden. Lieutenant Willy, with whom she had hooked up in the pool years ago, was in the neighborhood. She called him, but he pretended he didn't know her. Through the Ripperdakazerne and the Ortskommandantuur in the Haarlemmerhout she entered the House of Bewaring at the Oostvest. There they also found her FN-9mm gun in her purse. Prison guard Haverkort had the plan to free her the next day. His colleague Geert Bijl, who took over the service, was also looking for ways to get her out of prison. But by chance Emil Rühl came by, who wanted to take the arrested man to Amsterdam and recognized her as Hannie Schaft. House of detention Amsterdam and the execution. - Hannie Schaft was isolated and interrogated for days in the House of Detention on the Amstelveenseweg. It was known that she had committed the attacks on Ragut and Faber. After some time, she also confessed to the assassination of Ko Langendijk, which prevented five female hostages from being executed. From the Resistance, they tried to bribe Germans. Oberstrumbannführer Armin Hinkfusz was assured that Hannie Schaft would not be shot. There were also agreements between occupiers and resistance that both would not do any more liquidations. Yet Willy Lages of the Sicherheitspolizei gave the order to execute. On April 17, 1945, Hannie Schaft was taken out of her cell by the German Matthew Schmitz and the Dutchman Maarten Kuijper, who was notorious for his cruelty. Fellow prisoners heard her scream very loud. She was taken to Overveen by car. On a sandy road near the beach, they stopped. Kuijper and Schmitz and a Feldgendarme man took her to the execution site. Schmitz ran behind her and fired a shot to her head, but the shot injured her alone. Then Kuijper shot his machine gun until she fell dead. They hastily buried her in the dunes. Source: Volkskrant/4-5-2021/Paul Onkenhout Book: Annie Schaft - The life story of a woman in opposition to the Nazis of Ton Kors. Free Writing: Janne Marthies. Illustrations: Bol.com and #pixabay
I'm new here again
#iamnewhere My name is Rudi and after a long inactivity (apart from a few small visits) I am new here on Yoors. We are happy to create beautiful content again and participate in many challenges. I post a lot of poetry, maybe also short stories if the inspiration is there and also pictures of nature, my pet and so on...