De mens centraal


Op de één of de andere manier- door werk, familie , vrienden , persoonlijke ervaring of nieuwsberichten- is iedereen er wel van overtuigd dat het anders moet en kan met onze economie willen we het ook voor wie na ons zal komen, menselijk en leefbaar houden.

In dit artikel wil ik kort terug kijken op een stukje economische geschiedenis om daarna vooral vooruit te kijken aan de hand van alternatieven en mogelijke oplossingen of hulpmiddelen daartoe!

Eén van mijn uitgangspunten hierbij is: Het negatieve horen we veel te vaak in de traditionele media, laat ons samen een positief verhaal brengen!

Positieve voorstellen helpen formuleren draagt veel meer bij dan het anti-, tegen- of negatieve verhaal!


Brits econoom John Maynard Keynes( 1883-1946)


"Het kapitalisme gaat uit van de merkwaardige veronderstelling, dat een economie die wordt bepaald door zelfzuchtige individuen, gedreven door eigenbelang een samenleving tot gevolg heeft, waarin de welvaart evenredig is verdeeld," zo stelde hij.

John Maynard Keynes schreef zijn belangrijkste werk naar aanleiding van de crisis in de jaren 30 van de vorige eeuw:
General Theory of Employment, Interest and Money ( Algemene theorie over werkgelegenheid, rente en geld)

Dit boek was standaardlectuur voor alle economen tot de opkomst van het neoliberalisme begin jaren 80....

Keynes legde de nadruk op de vraagzijde van de economie, daarnaast moest de overheid investeren in de economie om hierdoor herstel te stimuleren.

Wanneer de overheid een groot infrastructuur project opstart zal dit leiden tot meer werkgelegenheid, hogere consumptie en daardoor weer tot bijhorende productiviteit.

Dus als de overheid investeert wordt de vraagkant van de economie gestimuleerd.

Image title

( foto: www.quotesgram.com)

Toen kwam het neoliberalisme


Met de opkomst van het neoliberalisme werd er steeds verder gestreefd naar minder overheid in de vrije markt, waardoor we sinds de bankencrisis van 2008 merken dat ook die overheid ten prooi is gevallen aan ditzelfde neoliberalisme.

In tegenstelling tot Keynes kwam de aandacht te liggen op de aanbodzijde van de economie;
Overproduktie, overconsumptie, consumentenkredieten, leningen, woningmarktbubbels, milieuvervuiling, toenemende inkomens en vermogens ongelijkheid..., werden de belangrijkste neveneffecten.

Met alle gevolgen van dien om te beginnen voor die overheid..... doordat de nadruk vooral op het financiële aspect van de vrije neoliberale markt economie kwam te liggen, werden deze overheden gedwongen om hun maatschappij, hun sociaal weefsel kapot te besparen in de hoop hun interesten en schulden aan de 1% te kunnen terug betalen.

Wanneer er niet zal worden ingegrepen in dit economisch model stevenen we af op een catastrofe zonder weerga....


Vluchtelingen


De huidige vluchtelingenstroom ten gevolge van oorlog zal een peulschil blijken!

De vluchtelingenstroom ten gevolge economische ongelijkheid en deze veroorzaakt door klimaatverandering zal nooit geziene proporties aan nemen en zal zich niet beperken tot een beweging van Zuid naar Noord!

Deze week werd nog bericht in de media over knelpuntberoepen waarvoor duizenden vacatures na 3 maanden nog steeds niet ingevuld raken, en dit ondanks de hoge werkloosheid bij de autochtone bevolking.
Zullen we dus toch die vluchtelingen geen beetje nodig hebben, vanuit economisch standpunt bekeken?!
Zij zijn misschien wel bereid om deze vacatures in te vullen!

Nog voor die naam werd bedacht, was mijnwerker ook al een knelpuntberoep....

Met dit vluchtelingenstatement wil ik aanzetten om samen na te denken over een menswaardige economie waarbij we ook mijnsinziens iedereen nodig zullen hebben en aan bod moeten laten komen!


Wereld Economisch Forum


Een rapport van Oxfam naar aanleiding van het Wereld Economisch Forum in Davos voorspelt dat de allerrijkste 1% van de wereldbevolking in 2016 een vermogen zal hebben, dat groter is dan het vermogen van de rest van de wereldbevolking.

Volgens de organisatie is het vermogen van de rijkste 1% van de bevolking in 2014 gegroeid naar 48%, terwijl dat een jaar eerder nog 46% was. Als die groei doorzet denkt Oxfam dat het aandeel van de superrijken volgend jaar boven de 50% uitkomt.

Het gemiddelde vermogen van de rijkste 1% is US$ 2,7 miljard (ruim 2,3 miljard euro).

De 62 rijksten van deze aardbol bezitten evenveel als de 3,5 miljard armsten!


Alternatieven


We moeten terug naar een economie waarbij geld terug een middel is en geen doel op zich.

Een economie waarbij ieder mens centraal staat.

Langzaam maar zeker gaan we al die richting uit waarbij ik denk aan deel-en geefeconomie, de P2P economie , of het ontstaan van herstelcafés of LETS (Local Exchange Trading System) in Vlaanderen en Nederland

Ik zie de toekomstige economie vooral 'groeien' ( met een knipoog) naar een economie van renteloze leningen en hypotheken.

Naar een economie van lokale munten naast de bestaande Euro, waarbij de euro kan gebruikt worden voor bazooka's om de banken recht te houden en dergelijke, maar waarbij de mens daarnaast een menswaardig leven kan organiseren door een lokale plaatselijke munt, waarbij bewoners in een democratische 'volksbijeenkomst' waarde kunnen geven aan lokale producten en diensten....

Ook meer aandacht voor milieuvriendelijke en duurzame energie oplossingen zal deel uitmaken van deze nieuwe menswaardige economie.
Image title

( foto: www.slideshare.net)


Naar een economie die minder stresserend is voor de mens.

Naar een economie ook waarbij mensen meer tijd vrij hebben om meer zelfvoorzienend te worden dankzij hun moestuin.

We leven in een welvarend land maar deze welvaart is erg onevenredig verdeeld:

Echte welvaart betekent dat voeding, kleding, gezondheidszorg, wonen, energievoorziening, vervoer, recreatie, cultuur en onderwijs, van een hoge, duurzame en ecologische kwaliteit is, EN toegankelijk voor IEDEREEN!

In de huidige situatie lijkt deze welvaart enkel voorbehouden aan een minderheid!

Om nog maar te zwijgen over het groeiend aantal mensen in onze samenleving voor wie de armoedeval het onmogelijk heeft gemaakt om toegang te krijgen tot deze welvaart.

Image title


De arbeidsmarkt van morgen

We moeten ook rekening houden met een evoluerende arbeidsmarkt; in een rapport getiteld ' the future of jobs' wat ook op het Wereld economisch Forum werd besproken wordt verwacht dat door de 4de industriële revolutie 5 miljoen banen zullen verdwijnen door robotisering en digitalisering tegen 2020, waarbij voornamelijk vrouwen kwetsbaar zullen zijn.


Het basisinkomen als sokkel dankzij onze welvaart


Een mogelijke oplossing of hulp naar de economie van de toekomst kan het basisinkomen zijn;

het basisinkomen wat ik zie als een soort rode draad doorheen hogergenoemde mogelijke alternatieven.

Het onvoorwaardelijk basisinkomen dat de welvaartsgrens vormt die we voornamelijk hebben bereikt dankzij de inzet en verwezenlijkingen van onze voorouders ( migratie inbegrepen).

Dit is de nieuwe vorm voor de Sociale Zekerheid van de 21ste eeuw.

De middelen opdat iedereen een menswaardig leven kan leiden zijn ruimschoots voor handen.

Laten we ons niet beïnvloeden door onze beleidsvoerders of gezagdragers die ons nonsens willen verkopen of aanpraten door hun ridicule voorstellen om te besparen in de Sociale Zekerheid.

Dit zou de inzet moeten zijn van alle progressieve partijen en bewegingen!!!

Wanneer president Obama op een zeker ogenblik, het schuldplafond kan verhogen om de wereldeconomie van een nieuwe financiële/economische crisis te behoeden, dan kan dit mechanisme ook worden toegepast aan de onderkant!

Waarom ook geen basisinkomen in een lokale munt?


Er is genoeg voor iedereen, dus werken en drinken we samen....


Als de overheid zich terugtrekt, zullen we het samen zelf moeten doen.

Waarbij we de kennis, eigenheid, mogelijkheden en middelen van iedereen respecteren, zonder elkaar af te breken en te kleineren!

It's a long walk to freedom heeft Mandela ons nagelaten!

( kopfoto: www.fpintl.co.uk)