De tegenprestatie ... voor bedrijven


De documentaire " de tegenprestatie" , over uitkeringstrekkers in Rotterdam die verplicht worden tot vrijwilligerswerk was zondagavond te zien op de Belgische TV nadat deze eerder was uitgezonden op NPO2 in oktober vorig jaar.

Voor wie deze zou gemist hebben, hierbij nog eens de link.


Ik wil het niet hebben over het feit dat iedereen die ooit gewerkt heeft eigenlijk al deze tegenprestatie heeft geleverd door iedere maand telkens ongeveer 40% van het inkomen af te dragen.....

Ook over de bullshitjob die deze ambtenaren uitvoeren zal ik het niet hebben,

evenmin over de flagrante schendingen van de privacy die gepleegd worden ten opzichte van de mensen die een uitkering aanvragen en de domme en vergaande vragenlijsten die ze daarvoor dienen in te vullen.

Om nog te zwijgen over het stigma die deze mensen opgekleefd krijgen door zich in groep in fluohesje door de stad te begeven.

Over de kostprijs van dit alles evenmin want Rutger Bregman heeft het daar al eens over gehad in zijn stuk "het failliet van de werklozenindustrie"

Dus hierover zal ik het niet hebben, temeer ook onderstaande reactie die op de Panorama FB-pagina werd geplaatst, meer dan genoeg zegt volgens mij!


Aan het woord de heer Johan van den Boogaard (een Nederlander):

"Goedemorgen mensen. Ik kom uit Nederland en heb gisteravond de uitzending van Panorama gekeken. Hier is deze al een paar keer eerder uitgezonden geweest, maar ik blijf me kwaad maken wanneer ik zie hoe ambtenaren met mensen omgaan.

Hier kennen we een grote werkloosheid van ongeveer 600.000 mensen. Er is onvoldoende werk om iedereen aan een baan te helpen. Toch wil onze overheid forceren dat iedereen die kan werken een betaalde baan heeft. Al moet men zich daarvoor in allerlei onmogelijke bochten wringen!

De participatiewet welke wij momenteel hier hebben heeft geleid tot vormen van arbeid waarbij betaalde krachten worden ontslagen en even later als ZZP'er (zelfstandige zonder personeel) weer worden ingehuurd, tegen een lager tarief.

Mensen met een inkomen op bijstandsniveau, maar zonder uitzicht op welke financiële verbetering dan ook, worden met behoud van uitkering aan het werk gezet. Weigeren ze dat, dan volgt er een strafkorting van 30% tot soms wel 100%!

Door de invoering van de participatiewet is de armoede in Nederland fors gestegen (hoewel de officiële cijfers u wellicht anders willen laten geloven!).

De cijfers wat betreft de werkloosheid in Nederland laten ook een schijnwerkelijkheid zien. Immers, iemand die volgens de nieuwe participatiewet 10 uur per week werkt, is niet meer werkloos.

De armoede in ons landje neemt hand over hand toe. Konden vroeger mensen nog met één kostwinner een gezin draaiende houden, tegenwoordig kunnen zelfs twee kostwinners de eindjes niet meer aan elkaar knopen! Huisuitzettingen vanwege betalingsachterstanden (doordat mensen onvoldoende geld hebben om de meest noodzakelijke zaken te betalen!) komen regelmatig voor. Zelfs hele gezinnen belanden in de daklozenopvang!

Ik zou de goede raad: 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald' willen geven. Of 'Bezint eer gij begint', want de invoering van een lineaire kopie van de Nederlandse participatiewet in de Belgische samenleving is een receptuur voor veel ellende!"


Image title

( foto: www.vblad.nl)


Terwijl ik de reportage aan het zien was stelde ik me de vraag welke tegenprestatie multinationale bedrijven of grote ondernemingen dan wel leveren voor het feit dat ze kunnen genieten van tal van fiscale voordelen.

te vinden op de site business.belgium.be:

Voor handelsvennootschappen

Het nominaal belastingtarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 33,99 %. Voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) met een belastbare winst van hoogstens 322 500 euro daalt het belastingtarief tot 24,98 %.

Wettelijke mechanismen maken het mogelijk om het nominaal tarief te verlagen.

Door verschillende persoons- en bedrijfsvriendelijke fiscale maatregelen behoort België tot de interessantste landen om zich te vestigen en zaken te doen.


De rulings


De Belgische belastingwetgever is zich bewust van het toenemend belang van voorafgaande rechtszekerheid voor bestaande en potentiële investeerders. Daarom biedt zij ondernemers een algemene voorafgaande rulingspraktijk.

Deze procedure is eenvoudig, gratis, snel en efficiënt. De ruling is een voorafgaande beslissing die wordt genomen binnen een termijn van drie maanden en deze beslissing is wettelijk bindend voor maximaal vijf jaar.

Recentelijk werd België met terugwerkende kracht veroordeeld door Europa voor het toekennen sinds 2004 van deze fiscale gunstmaatregel aan 36 multinationale bedrijven en moet het van Europa 700 miljoen Euro terugvorderen van deze bedrijven. Ik hoop dat dit dan ook zal gebeuren Maar vooralsnog laat mijn minister van Financiën iets anders uitschijnen!!!!


Notionele interestaftrek

Een van de meest innovatieve maatregelen is de 'notionele interestaftrek'. Dit is een belastingaftrek voor risicokapitaal waardoor de ongelijke behandeling tussen de financiering met vreemd vermogen en de financiering met eigen vermogen vermindert.

Met dit systeem kunnen bedrijven fictieve interesten (die niet in de rekeningen staan) aftrekken van hun belastbare basis. Deze fictieve interesten stemmen overeen met een specifiek percentage van hun 'gecorrigeerd' eigen vermogen.


Tax Shelter

Tax Shelter is een fiscale stimulans om de productie van audiovisuele werken en films aan te moedigen. Met dit systeem kunnen bedrijven die willen investeren in de productie van een audiovisueel werk een vrijstelling van belastingen op de gereserveerde winsten genieten en dit voor 150% van het effectief geïnvesteerde kapitaal.


Vrijstelling van roerende voorheffing op dividenden

Ook de vrijstelling van roerende voorheffing op sommige dividenden kent bij investeerders heel wat bijval. Deze nieuwe vrijstelling breidt de Europese moeder-dochter richtlijn tussen de lidstaten van de Europese Unie en Zwitserland uit tot alle landen waarmee België een dubbelbelastingverdrag heeft afgesloten, zoals Hongkong of de Verenigde Staten.

Door België als de vestigingsplaats van hun holding voor investeringen in Europa te kiezen, kunnen de bedrijfsinvesteerders van verdragslanden Europese winsten repatriëren zonder roerende voorheffing te betalen op dividenduitkeringen en zonder winstbeperking.


Verlaagde loonkosten

Het Belgisch belastingstelsel biedt ook aantrekkelijke voorwaarden voor werkgevers, met onder meer verlaagde loonkosten voor buitenlandse kaderleden en onderzoekers.

'Expat'-werknemers betekenen door hun detachering naar België werkelijke en redelijke meeruitgaven voor de werkgever, de vennootschap of de bevoegde rechtspersoon. Maar gelukkig moet diezelfde werkgever op de bezoldigingen van deze buitenlandse kaderleden geen belastingen betalen.

Er wordt ook een substantiële vrijstelling verleend van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.


Onderzoek en Ontwikkeling

Voor O&O bestaan verschillende fiscale maatregelen:

-gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

-vrijstelling van belasting van premies en kapitaal- en interestsubsidies toegekend door gewestelijke instellingen om onderzoek en ontwikkeling bij vennootschappen te ondersteunen

-belastingaftrek voor octrooi-inkomsten

- verhoogde investeringsaftrek

-belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling


Verder is er nog een fiscaal voordeel voor nacht-en ploegenarbeid en wanneer een gift wordt gedaan voor het goede doel, levert dit een fiscaal voordeel op van 40%.....


Image title

( foto: www.slideshare.net)

Hogergenoemde zijn de wettelijke maatregelen waarbij kennis van deze materie of het zich kunnen veroorloven om een boekhouder te betalen deze voordelen opleveren.

Iemand met een uitkering of een armtierig inkomen van de kleine zelfstandige lijkt me zich geen boekhouder te kunnen permitteren.....

Over de belastingontduiking naar belastingparadijzen zal ik het ook niet hebben, maar een loontrekkende of een uitkeringsgenieter moet op deze optie ook niet rekenen......

Waar zit dan de tegenprestatie voor deze bedrijven????

In productie? In tewerkstelling? In hogere lonen? In maatschappelijk engagement?

Het is lachwekkend!

"Alle dieren zijn gelijk, maar sommige dieren zijn meer gelijk dan anderen"

-Animal farm, George Orwell-

bronnen:

http://business.belgium.be/nl/investeren_in_belgie/fiscale_voordelen/

http://www.agentschapondernemen.be/maatregel/fiscaal-voordeel-bij-nacht-en-ploegenarbeid

http://www.fiscaleplanning.be/?menu=adviezen&submenu=categoriedetail&detail=26&cat=fiscaleplanning

( kopfoto: Animal farm, George Orwell www.pixshark.com)