Welke constitutie heeft Nederland daadwerkelijk?


grondwet als constitutie?

Eigenaardig is dat onze grondwet niet constitutioneel is...

In een vrij en welvarend land als Nederland kennen we de verhalen van revoluties in Europa. De grote meerderheid kent enkel de Franse revolutie en we kennen als meest bepalende gebeurtenis voor ons land, de tweede wereld oorlog. Op school wordt tot op de dag van vandaag geleerd dat we bevrijd werden door o.a. de Amerikanen en dat we al reeds een paar honderd jaar een solide grondwet hebben. Echter is er niet veel meer over van wat ooit een "constitutie" was waar vast geankerd de vrijheid van het volk en de wil van het volk leidend was voor de koers van ons land. "We zijn bevrijd maar zijn we baas over eigen land?"

vrijheid

In deze tijd waarin men (terecht) bang is voor de macht en mogelijk machtsmisbruik van onze overheid, dienen we ons af te vragen welke rechten er daadwerkelijk zijn en welke binnen de grondwet opgenomen zijn en welke verborgen worden gehouden (naar de achtergrond verdwenen zijn). De "corona" noodwet, hoe gevaarlijk is die constitutioneel? Welke macht heeft het volk ten opzichte van de regering? "We kunnen zelfs verwachten dat we juist daarom aan de vooravond staan van een grote revolutie."

vrijheid

Simpel gezegd...
Wat is de daadwerkelijk basis voor ons rechtsysteem (rechtstaat) en wie is "de baas"?

Wat kan het volk nog doen wanneer er daadwerkelijk sprake is van een technocratische totalitair machtsregime? Waar dient de grens getrokken te worden? En wanneer maakt de nood wet?

Vragen die eenvoudig beantwoord zouden moeten kunnen worden toch?

Echter is het helaas zo eenvoudig niet. We kunnen ons zelfs met recht afvragen of we daadwerkelijk wel Souverein zijn. In deze blog probeer ik uitleg te geven over een gezonde kritische zienswijze m.b.t. onze grondwettelijke rechten, de daadwerkelijke constitutie en de schijn Soevereiniteit van Nederland.

Grondwet is geen constitutie!

Meteen eentje die u aan het denken zou moeten zetten!
Op school maar zelfs wanneer we rechten studeren, leren we over het belang van onze grondwet. De kracht, de bepalende factor voor onze rechtsstaat. De basis voor onze democratische overheid structuur. Maar wanneer de grondwet niet "de" constitutie is waarop is onze staats-structuur dan gebaseerd? Zoals de VS maar ook de 52 Commonwealth landen (waar o.a. GB bij hoort) een duidelijk beschermde "constitutie" hebben, beschikt Nederland zonder dat de meeste burgers dat weten, eveneens over een "constitutie". Dat is alvast zeer goed nieuws want we kunnen die constitutie nog weleens nodig gaan hebben.
vrijheid
vrijheid

Praktische staatsstructuur en waarom deze in stand gehouden wordt

Constitutie, grondwet of EU wetgeving? "Een vrij volk of een volk ver van vrij?"

vrijheid

Onze praktische staatsstructuur. Welke aangenomen wordt als bepalende voor onze democratische rechtsstaat, bestaat uit 3 bestuurlijke lagen. "Gemeenten, Provincies en "de staat der Nederlanden". Op zich al opmerkelijk dat zowel "staat" als "koninkrijk" gebruikt wordt. Er is namelijk een diepere reden voor het verschil van deze twee benamingen omdat ze beiden van origine een andere "constitutie" (staatsstructuur) dienen. (Wellicht dat ik in een andere blog daar nog dieper op in ga). Terug naar de staatsstructuur vinden we onder de gemeenten, provincies en staat der Nederlanden respectievelijk wethouders, Gedep. Staten, Koning/ministers vervolgens daaronder gemeenteraad, provinciale staten 1e en 2e kamer. Red: Wanneer je je verdiept in de geschiedenis van de "staten" kom je tot de ontdekking dat er een verschil is in "Het Koninkrijk der Nederland" en de "Nederlandse staat".

Wanneer je vervolgens dan kijkt naar de constitutie dan komen er een hele hoop vragen bij want immers kunnen we ons dan ook afvragen wat bijvoorbeeld de grootste provincie (Noord) Brabant doet binnen de "Nederlandse staat". Maar belangrijker nog, komen we tot de ontdekking dat er met de huidige structuur geen "soevereiniteit" bestaat. Daarom bestaat deze soevereiniteit enkel bij gratie des volks wat zoveel wil zeggen als dat we allemaal samen "besloten" hebben dat een land vormen met een grondwet waaraan we ons allen houden. Maar even terug naar de EU. Omdat de soevereiniteit niet bestaat. Omdat we geen bepalende constitutie hebben maar een te modelleren "grondwet", is Nederland een van de landen welke zo makkelijk vanuit de EU te regeren is. Het is daarom ook eenvoudig te verklaren waarom we zulke enorme bijdragen leveren aan de EU en er relatief zo weinig voort terug zien.

vrijheid
vrijheid

Een eenvoudige recht voor de raap, jip & janneke conclusie: Als klein land waren we kwetsbaar en om bescherming te krijgen van grote naties hebben we onszelf "verkocht". "De rechten hebben we na de oorlog officieel overigens nooit terug gekregen". Of we het nu weten of niet of we het er nou mee eens zijn of niet. De daadwerkelijke reden voor het uit handen geven van een ooit zo krachtige "Koninklijke soevereiniteit" had eerder al te maken met de versnippering van het Koninkrijk, de staten generaal en de laffe houding van het Koningshuis voorafgaand en tijdens de 2e Wereldoorlog. Hoeveel we ook menen te kunnen vinden over ons Koningshuis, is de verbinding naar het volk en met de constitutie een die veel meer invloed biedt vanuit de bevolking dan het verder kwijtraken van de soevereiniteit aan Brussel.

"Niet normaal maken wat niet normaal is"


Dit citaat uit de toespraak van onze Koning heeft mogelijk een veel diepere betekenis. Om volledig te zijn. De toespraak voor die het wil horen, geeft mijns inziens opdracht tot verzet. Te vechten voor de vrijheden van het Nederlandse volk! Niet te zwichten voor een machtsgreep maar op te komen voor ons bestaansrecht als vrij Nederlandse burger.

Ons parlement kan tot heden nog op democratische wijze kiezen om de EU uit te stappen en te kiezen voor de eigen Soevereiniteit. Het risico is echter dat de dan nog zittende leden van de EU, Nederland op o.a. economische gronden zou kunnen gaan tegenwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan handelsverdragen e.d.. Simpel gezegd raken we onze internationale posities voor een deel kwijt wanneer we de EU verlaten.
vrijheid

Hoeveel vrijheid leveren we in als EU lidstaat?

Maar hoeveel vrijheid leveren we verder nog in wanneer we lid blijven van de EU en hoeveel van onze oude "constitutie" raken we mogelijk voorgoed kwijt wanneer de steeds groter groeiende EU macht ons Nederland in zijn macht houd?

vrijheid

Een gevecht tegen de staat, of gebruik maken van constitutie?

Of onze overheid ofwel het huidige kabinet de daadwerkelijke agressor is, valt te betwijfelen. Immers worden zij aangestuurd door een grote hogere macht welke misbruikt maak van de hiaten in ons democratische systeem. Een gevecht als zijnde een opstand waarbij geweld gebruikt wordt, is juist iets wat tegen het volk gebruikt kan worden. En waarom zouden we wanneer we kunnen aantonen dat we vanuit de daadwerkelijke constitutie alle macht hebben?!!

In de praktijk is de staats-structuur gebaseerd op de grondwet welke in 1983 stevig werd herzien omdat de grondwet al in de 60e jaren onder druk stond. Men vond veel grondwettelijke "rechten" terecht elitair en dus werd er onder grote druk, gewerkt aan een herziene versie van de "Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden". Een grondwet welke ook na 1983 geen constitutionele waarde toegekend mag worden omdat het feitelijk niet de constitutie betreft te zijn. Maar wat hebben we dan eigenlijk aan onze grondwet?
vrijheid

In elk geval is de grondwet niet onze Constitutie waarvan we op basis, een beroep kunnen doen om rechten m.b.t. onze vrijheid als volk maar ook invloed hebben op de zittende macht, het parlement als dan ook de handhaving van de wet. De constitutie omvat immers aanzienlijk meer geschreven en ongeschreven recht dan wat er in de Grondwet is vastgelegd. Sterker nog!!, De constitutie wijkt op gewichtige punt zelfs af en het is dan ook de vraag wat we nu daadwerkelijk als burgers hebben aan de grondwet anno 2020. En wanneer we aannemen dat deze in de praktijk prima zijn functie vervult, hoeveel van onze wetgeving is dan daadwerkelijk nog de "Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden"? IPV die voor EU lidstaat Nederland?

Joh, het zal allemaal wel...

Jarenlang hebben we er ons niet druk over hoeven te maken. Los van dat we bepaalde EU regels hekelden, zijn we als brave en niet-wetende burgers meegegaan in de structuren die we nu kennen. Niet wetende dat we als land en dus ook als volk onze soevereiniteit al lang zijn kwijtgeraakt. Wanneer we nu opzoek gaan naar een laatste redmiddel ten behoeven van onze vrijheid moeten we verder kijken dan het burgerlijk wetboek en verder kijken dan de "Grondwet". Te geloven in een democratie waarbij de electorale machtsposities bepalend zijn, heeft zijn geloofwaardigheid verloren. "Het maakt niet uit waar je op stemt" "ze doen toch wel waar ze zin in hebben". Het is die onvrede welke al jarenlang ettert binnen onze samenleving.
vrijheid

Maar tolerant en braaf zoals we zijn geloven we telkens opnieuw in een "nieuw politiek geluid". "Verlossers" mensen met visie welke in staat zouden zijn om ons land naar een evenwichtige, eerlijke en rechtsschapen samenleving te leiden. Hoeveel mensen geloven er anno 2020 nog in dat iemand in die missie zal slagen? Immers is onze democratie een schijndemocratie want Brussel heeft de macht...! In hoeverre is het te tolereren of zelfs praktisch wenselijk wanneer de grondwet of zelfs Europees recht de constitutie overruled? Juist.. daarom is het belangrijk om vanuit de eigen kracht ons land te ontketenen van het grote bureaucratische en technocratische EU regime.

Wanneer we kunnen stellen dat de grondwet niet hetzelfde is als onze constitutie, welke rechten hebben we dan verder nog dan het geen in de grondwet is vastgelegd? Een grondige herziening van onze grondwet vond plaats in 1983. Veel wijzigingen die destijds gemaakt werden, boden ruimte voor de latere Europese wetgevingen. Of dat een bewuste zet is geweest is iets wat ik graag aan u overlaat om over na te denken. Ondanks de ingrijpende herziening in 1983 wordt er met geen woord gerept over de Europese unie. Dat terwijl de EU wel een ingrijpende invloed heeft op regel en wetgeving binnen/op onze constitutionele inrichting. Ofwel de wijze waarop wij als democratie ons rechtsysteem en rechtstaat hebben ingericht. Wat geeft ons dan nog een veilige grond m.b.t. "vrijheid"?

vrijheid

"De constitutie maakt ons vrij"

Wanneer we stellen dat we niet langer in vrijheid leven. Wanneer we stellen dat onze overheid niet handelt in belang van het volk. Wanneer we vinden dat onze rechten in gevaar zijn, kunnen we ons beroepen op de "constitutie". We kunnen daarvoor indien noodzakelijk naar de eerste "onafhankelijkheidsverklaring" omdat daarna er nooit een nieuwe constitutie is geweest welke op basis van een daadwerkelijke rechtmatige machtsstructuur kon worden opgesteld.

Plakkaat van Verlatinghe in modern Nederlands

Hieronder een deel uit het "Plakkaat van Verlatinghe" wat de enige echte constitutie is van het verenigd Nederlandse volk.
Het is een basis waar vanuit een beroep gedaan kan worden m.b.t. het terug eisen van onze vrijheid en inspraak op macht vanuit de "overheid". Het omvat veel meer rechten en daarmee middelen om democratisch invloed te hebben op de rechtsstaat.
En andere discussie is vervolgens vast te stellen welke "adel", "vorstelijk" genoeg is om ons land te regeren en onze rechten en daarmee het volk daadwerkelijk te beschermen en te helpen in gezondheid en welvaart te leven!

De leden van de Staten-Generaal van de Verenigde Nederlanden groeten allen, die dit zullen zien of horen voorlezen, en laten weten: Het is aan ieder bekend dat een vorst, als dienaar van God, geacht wordt zijn onderdanen te beschermen tegen alle onrecht, overlast en geweld, zoals een herder zijn schapen beschermt. De onderdanen zijn niet door God geschapen om de vorst in alles wat hij beveelt onderdanig te zijn en hem als slaven te dienen. De vorst regeert bij de gratie van zijn onderdanen en moet met recht en reden over hen regeren, hen beschermen en liefhebben zoals een vader zijn kinderen liefheeft en zoals een herder met hart en ziel zijn schapen beschermt. Als een vorst zijn plichten niet nakomt, maar, in plaats van zijn onderdanen te beschermen, hen probeert te onderdrukken als slaven, dan is hij geen vorst, maar een tiran. In dat geval mogen zijn onderdanen, na beraadslaging in de Staten-Generaal, hem afzweren en een andere leider kiezen.

Dit recht hebben zij te meer als ze hun vorst niet met vreedzame middelen van zijn tirannieke neigingen hebben kunnen genezen. In dat geval hebben ze geen andere middelen om hun natuurlijke vrijheid, waarvoor men zich met hart en ziel dient in te zetten, veilig te stellen. Daar* van zijn diverse voorbeelden bekend uit andere landen en andere tijden.
In het bijzonder in ons land moeten onderdanen hun eigen vrijheid veiligstellen, aangezien zij hier altijd geregeerd zijn krachtens de eed die door de vorst bij zijn intrede wordt gezworen. De vorst wordt ook beëdigd onder de voorwaarde dat hij uit zijn ambt wordt ontheven in geval van schending van de eed. De koning van Spanje heeft na het overlijden van keizer Karel V de Nederlanden geërfd. Hij heeft zich niets aangetrokken van de diensten, die hem door ons zijn bewezen. poor deze diensten heeft hij zeer loffelijke overwinningen op zijn vijand behaald, die hem in de hele wereld een grote naam hebben bezorgd. Hij heeft eveneens de vermaningen van de keizer in de wind geslagen en heeft daarentegen gehoor gegeven aan het bevel van de Spaanse Raad.

Meer dan ooit, is het van belang dat we beseffen wat er op het spel staat. Welke rechten we kwijt kunnen raken en wat voor gevolgen zal hebben voor toekomstige generaties. Nu kunnen we nog in (beperkte) vrijheid voor ons rechten opkomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld een parlementaire anquette afdwingen. Het is tijd dat het Nederlandse volk opkomt voor onze vrijheden en verworvenheden. Te beginnen bij het terug te gaan naar het "normaal" 21-06'20 Malieveld, Den Haag 13.00 tot 17.00u.

STOP DE LOCKDOWN, VOORKOM DE SPOEDWET

TEKEN DE PETITIE (AL RUIM 200.000 MENSEN HEBBEN AL GETEKEND)
https://spoedwetnee.petities.nl/?t=Nee+tegen+de+spoedwet&fbclid=IwAR0H9jQMOEOae7np0LoxasrXE1-1out8iAqo7sTymSOElErVm0MbY2a9thA