BabyMassage: Een Handleiding


Even een rustig momentje, enkel voor mama en baby, dan is een massage altijd een leuke invulling.

De baby zelf kan het natuurlijk nog niet zeggen, maar in principe wordt toch algemeen aangenomen dat die er van geniet, en de mama doet dat zeker ook.

Nu kan je uiteraard eerst een half uur besteden aan het uitzoeken van net die juiste relaxcd met walvisgeluidjes, om dan tot de conclusie te komen dat je eigenlijk al een klein decennium niet meer over een cd-speler beschikt, en de laptop waar je die normaal in steekt zo een ambetant licht geeft die de rust zou kunnen verstoren.

On a brief quiet moment, just for mom and baby, a massage is always a nice activity.

It is commonly believed that, even though they can’t speak for themselves yet, babies tend to enjoy a massage as much as moms enjoy giving them.

Now you can obviously spend half an hour trying to figure out just the right relax-cd with whale sounds, to then come to the conclusion that you haven’t had a cd player for the last decade or so, and the laptop you could use a such gives an annoying backlight which might disturb the peace.

Ook kan je eerst 101 theelichtjes aansteken en overal in de kamer zetten, om dan toch even snel allemaal terug uit te blazen eens je beseft dat behalve een baby er ook nog 2 katten in de kamer zijn die al eens per ongeluk hun staart ergens in durven zwiepen, en je nog niet zo zeker bent of je brandverzekering mogelijke accidentjes hierdoor wel zou dekken.

Also you can lit 101 tea lights, placing them anywhere in the room, before quickly starting to blow them out as soon as you realize that besides the baby and you there are also two cats in the room who might accidentally sway their tails in the direction of any of those small fire hazards, and you’re not sure whether your fire insurance would cover this kind of accidents.

Maar uiteindelijk…

Het enige dat je echt nodig hebt om de baby rustig te kunnen masseren, zijn je handen en de baby. Kwestie van alles wel wat aangenamer te maken hou je de kamer lekker verwarmd, leg je een tetradoek of handdoek onder de baby, en maak je ook gretig gebruik van massage-olie. In eerste instantie om je handen mee in te smeren ter opwarming, maar vooral ook om lekker glad over de babyhuid te kunnen gaan.
Uiteraard is het aangewezen om de klauwen in te trekken tijdens het masseren – ofwel je nagels kort te knippen indien je niet over dergelijke wolverinekrachten beschikt – en ringen/horloges/armbanden uit te doen.

But eventually…
The only things you really need to give your baby a massage in peace, are the baby and your hands. To make everything a bit more comfortable you can have the room heated up nicely, you can put an extra cloth or towel under the baby, and you make liberal use of massage-oil. First to warm up your hands with it, but certainly also to be able to go over the soft baby skin nice and smooth.

Ofcourse it is advised to draw in your claws whilst massaging – or to clip your nails on forehand in case you don’t have this wolverine-like ability – and take off rings/watches/bracelets.

Buiten de standaard handelingen is het vooral handig om naar de reacties van de baby te blijven kijken, merk je dat ze een beweging extra leuk vindt, blijf die dan even doen, wordt ze onrustig bij een beweging doe dan wat anders. Er is geen moeten, geen volgorde, gewoon wat standaard bewegingen die leuk om doen zijn, en waarvan vooral genoten hoort te worden.

Hieronder wat basistechnieken ter inspiratie :-)

Beyond the standard techniques, it’s mostly handy to keep an eye on the reactions of your baby, if you notice her liking a certain movement more than others, by all means continue somewhat longer with that movement, and if there’s an action she seems to enjoy less just skip to something different. There are no have-to’s, no order, just some standard techniques which are fun to do, and most of all need to be enjoyed.

Following some basic techniques for inspiration :-)


Ligging:

Leg de baby voor je, met haar voetjes naar jou gericht, op de rug.

Placement:

Put the baby in front of you on her back, her feet aiming towards you.

 

Het lijfje:

Leg beide handen op de borstkas, strijk met volle handen naar buiten toe, en ga dan zacht terug naar het midden.

Vertrek met je vingertoppen naast het borstbeen en glij tussen de ribben uit naar buiten toe, en terug.

Vanuit de liesstreek vertrek je diagonaal met vlakke hand richting schouder, dus linkerliesarea -> rechterschouder en omgekeerd.

 Strijk dwars over het buikje met de volle hand van de onderste ribbenboog naar beneden toe en wissel af van hand.

Cirkel met je vingertoppen rond de navel in klokrichting (tegenwijzerrichting zou niet goed zijn voor de darmpjes heb ik gehoord).

Rol met je onderarm in de lies terwijl de heupjes gebogen zijn.


 The body:

 Put both hands on the chest, stroke with full hands outward and then gently back to the middle.

 Start with your fingers next to the sternum,sliding between the ribs outwards and back.

 Go with a flat hand diagonally from the groin area toward the shoulder, so from the left groin area -> right shoulder and vice versa.

 Stroke across the belly with full hand from the lower ribs bow downwardly and switch off of hand.

Circle with your fingers around the navel in a clockwise direction (counterclockwise direction would not be good for the intestines I heard).

Roll with your forearm in groins while the hips are bent

 

De armpjes & handjes:

Glij met je hand rond haar armpje over de ganse lengte van de arm van schouder naar handje, om beurten met beide handen, en dit over beide armpjes.

Doe met twee handen boven elkaar schroefbewegingen – niet te stevig eh, het blijft een baby, geen glazen bokaal die je probeert open te krijgen – van schouder naar handje.

 Neem een handje vast en wrijf afwisselend met beide duimen in de handpalm richting de vingertjes.


 The arms and hands:

Glide your hand around her arm over the entire length of the arm from shoulder to hand, alternately with both hands, and this on both arms.

 Make helical movements with both hands above the other - not too firm uh, it's still a baby, not a glass jar which you try to get open - from shoulder to hand.

 Take a little hand and rub alternately with both thumbs into the palm towards the fingers.

 

De beentjes/voetjes:

Glij met je hand in ringvorm over de ganse lengte van het beentje. Wissel af met beide handen van heup naar voetje. Dit voor beide beentjes.

Herinner je nog die gekke schroefbewegingen van bij de armpjes? Wel die kan je dus ook voor de beentjes gebruiken, van heup naar voetje. En weer – niet te stevig ;)

Het voetzooltjes masseer je met de duimen, afwisselend van de hiel naar de teentjes.

Druk met de duimen in het voetzooltje op de lijntjes van de hiel naar de grote teen, middelste teen en kleine teen.

Met je handpalm strijk je dwars over de voetzool van hiel naar teentjes.


 The legs / feet:

Slide your hand in ring shape over the entire length of the leg. Alternate with both hands from hip to foot. This for both legs.

 Do you remember the crazy helical movements with the arms? Well, you can also perform those on the legs, from hip to foot. And again - not too firm ;)

 Massage the foot soles with your thumbs, alternating from the heel to the toes.

 Put a bit of pressure with your thumbs in the foot sole on the lines of the heel to the big toe, middle toe and little toe.

 Stroke with the palm of your hand across the foot from heel to toes.

 

 Het gezichtje:

Maak cirkeltjes over het kruintje.

Met beide handen kan je van het midden van het voorhoofd masseren tot aan het kinnetje.

Ga met je duimen lichtjes over het neusje naar boven toe, verder over de wenkbrauwen richting de slapen, en weer terug.

Hetzelfde kan je doen van de neusvleugels richting de oortjes, en terug.

De oortjes kan je masseren tussen je duim en wijsvinger.

 

The face:

 Create circles over the crown.

 With both hands, you can massage from the middle of the forehead up to the chin.

Go with your thumbs lightly upward starting on the nose, beyond the eyebrows towards the temples, and back again.

 The same can be done from the nose towards the ears and back.

 The ears you can massage between your thumb and forefinger.

 

 Rugje:
(leg daarvoor eerst de baby op de buik – bijvoorbeeld dwars over je heen)

Ga volledig met hand over hand de rug over en masseer van hoofd tot stuitje.

Ga met  beide handen dwars van hoofd naar stuitje met volle hand en brede grip.

Druk met je rechterhand op het stuitje en gebruik de andere hand om accordeonmatig de huid van boven naar onder samen te drukken, en weer terug.

Hou met 1 hand de voetjes vast, en glij met de andere van aan het hoofdje over de gehele achterkant tot aan de voetjes en terug.


Baby's back:
(first put the baby on the stomach - for example across your lap)

Go completely hand over hand over the back and massage from head to tailbone.

 Go with both hands crossing from head to tailbone. Use full hands and wide grip.

 Press with your right hand on the tailbone and use the other hand to accordion-like press the skin from top to bottom together, and back again.

 Keep the feet fixed with one hand, and have the other hand sliding from the top of the head over the entire back down to the feet and back.

 Wees vooral creatief en geniet. Dit zijn enkel een paar basisdingetjes die ik hier en daar heb meegepikt op babybeurzen, babymassageinitiaties, via zelf uit te proberen, maar aan de andere kant is er sowieso maar 1 persoon die weet, aanvoelt, wat de baby het liefste heeft, en dat is de mama. Dus verscheur gerust alle boekjes en tips moest je merken dat het je kind gewoon niet ligt, en maak je eigen creatie ;-) – Die wellicht twee maand later dan ook weer verscheurd mag worden waarna je helemaal opnieuw mag beginnen – en dat is nog het leukste van al. :-)

Basically, just be creative and enjoy. These are just a few basic things that I learned here and there at baby shows, baby massage initiations, also a lot from just trying things out myself, but on the other hand, there is only one person who knows, feels, what each individual baby likes best, and that's mommy. So feel free to tear up all the books and tips should you find that your child simply doesn’t like the standards, and make your own creation ;-) – Which perhaps two months later, again may be shredded after which you can start all over again - and that's probably one of the most wonderful things about having babies :-)


Enjoy!