×

Yoors


Inloggen
×

YoorsBrabants ontvangst (út de Kempe)

Brabants ontvangst (út de Kempe)


Kèkt is wie we dòòr hebbe, jè, komt er in, goei volluk! Got ur zitte, en trekt oewe jas út!
'Tis nie wèrum zeker búhte. Ooh! Dan luste guj zeker wèl een kom koffie?!
Witte wietur dòòd is?! Gonda van dún kléne Piet.
Jè, die zat ur dòòd in dún stoel tèlleviezie te kèèke,
In inne keer dòòdgebleve. Jè, zòò ziede mèr hè, ge hèt niks te zegge.
As ge on de beurt bent, dan vatte zoe toch.
Hèdde guj ur súúker en mellek in? dan vat 't zelluf mèr hè, gu wittet te véne.