Ben je bekeerd als je belijdenis hebt gedaan?

Ben je bekeerd als je belijdenis hebt gedaan?

Gods schepping was goed

De oorsprong van alles ligt bij God. Iedereen die zich christen noemt, zou dat moeten kunnen beamen.

God gaf de mens bij de schepping een vrije wil om te kiezen voor een liefdevolle relatie met zijn Schepper. Die liefde zou zich uiten in het blijvende verlangen om trouw te doen wat God wil. Het alternatief was dus om zijn eigen weg te gaan en af te wijken van de weg die God het beste voor hem vond.


Vervolgens kwam de duivelse verleiding, waar de mens niet tegen bestand was. De 'verboden vruchten' aan de boom zagen er ineens zo verleidelijk uit, dat Eva haar lusten niet meer kon beheersen en genoot. Zij gaf ook Adam ervan, hij at en de zondeval was een feit.

De gevolgen daarvan? Ziekte, dood, armoede en allerlei andere vloeken kwamen de wereld in. De relatie tussen de mens en God was verstoord.

Ook Gods oplossing is goed

Gods oplossing voor het probleem van de mens is te vinden in de Bijbel, in het Nieuwe Testament: Jezus Christus, Gods Zoon die mens geworden is.

Met Kerst viert heel de wereld Zijn geboorte. Zelfs onze jaartelling is hiervan afgeleid.

Jezus liep als mens - als joodse rabbi, als leraar - rond in Israël. Hij genas de zieken, wekte mensen op uit de dood en leerde hen (opnieuw) wat Gods wil werkelijk inhoudt.

Op Goede Vrijdag staan gelovigen expliciet stil bij Jezus' sterven aan het verschrikkelijke kruis op Golgotha. Op dat moment leek de duivel te gaan winnen. De oude slang beet het zaad van de vrouw in de hiel, zoals het in Genesis al voorspeld was.

Op de derde dag was de dood echter verslagen. Pasen is het feest van het nieuwe leven. Jezus is opgestaan uit de dood en heeft de angel uit satans wapenrusting gehaald. In elk geval voor hen die, als zij voor Gods troon staan, een beroep doen op Jezus als Advocaat.

Bekering: De oplossing voor de zondaar

Vanaf de zondeval is ieder mens dus een zondaar. We hebben allemaal onze eigen methoden om het net precies niet op Gods manier te doen. De mens is er een ster in om recht te praten wat (al is het soms maar een klein beetje) krom is. Geen enkel mens uitgezonderd, op die Ene na.

Ieder mens heeft nog steeds een (door God tot het uiterste gerespecteerde) vrije wil.

De gemiddelde mens heeft een lege plek in het hart. Een plek die opgevuld kan worden door God daar welkom te heten. God wil die diepgaande persoonlijke relatie, ook met jou! Hij wil dichtbij jou zijn en je leiden. Dat 'welkom heten' is in dit kader mijn vertaling van het begrip #bekering.

In Gods Woord, de Bijbel - in Johannes 1:12-13 - staat het zo: "Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in Zijn Naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God."

Mee opgroeien is niet voldoende

Maar, zeg je nu misschien, ik ben al christen vanaf mijn geboorte, ik ben Gods kind al. Ik ben zogezegd opgegroeid met de Bijbel en in de kerk. Maar dat was Nicodemus ook (in zekere zin) en hij kreeg van Jezus Zelf - in Johannes 3 - een uitgebreide preek over wedergeboorte, opnieuw geboren worden.

Zelf ben ik eerlijk gezegd blij dat ik in een christelijk gezin ben opgegroeid. Ook ik heb God al vroeg leren kennen. Maar God toonde mij duidelijk dat ik Hem zelf in mijn leven moest toelaten. Ieder mens heeft immers een persoonlijke vrije wil, dus ieder mens moet persoonlijk de (belangrijke) keuzes in zijn leven maken.

Bekeerd voor Gods troon

Als jij straks na jouw sterven voor Gods troon staat, zullen jouw keuzes in je leven - en zeker die op dit punt - Gods beslissing bepalen. Je hebt voldoende zonden op je kerfstok staan om rechtmatig veroordeeld te worden.

Wil je zèlf de straf dragen? Het is niet nodig! Jezus Christus hééft de prijs al betaald en biedt jou aan om je Advocaat te zijn. Accepteer je Hem als Pro Deo Advocaat, of voer jij zelf je rechtsgeding?

Moment van bekering, proces van geloofsbelijdenis

Bekering en wedergeboorte is niet, zoals velen denken, een proces, maar een keuzemoment. Net als de (natuurlijke) geboorte als baby vindt ook de (geestelijke) wedergeboorte niet een heel leven lang plaats. Wat erop volgt is een levenslang proces van heiliging. Dat wil zeggen, steeds dichterbij God komen in je levenshandel en -wandel. Steeds meer gehoorzamen aan wat God van jou wil.

Bij dat proces van heiliging hoort ook, dat jij je over je geloof gaat uitspreken. Je gaat je geloof belijden in woord en in daad. Je geloof belijden is dan dus niet (alleen) een moment van openbare geloofsbelijdenis in de kerk. Het is juist een uiting van wie jij bent na je bekering.

Alles wat God in en door jou heen doet maakt deel uit van dit proces. Jouw leven als geloofsbelijdenis is veel belangrijker dan het kennen en uitspreken van de woorden van een soms eeuwenoude geloofsbelijdenis. Hoe krachtig die woorden ook kunnen zijn...

Zondaarsgebed

Om de eerste stap in dit proces - de bekering - te zetten, moet een mens God om vergeving vragen van de zonden waar je berouw van hebt. Als je Hem vraagt als een ware Vader je leven in Zijn hand te nemen, zal Hij in je hart komen wonen.

Bij wijze van voorbeeld volgt hier tot besluit een gebed. Waarom zou je dit niet #bidden , als je er diep in je hart naar verlangt een kind van God te worden? Leef en belijdt je geloof (voortaan) op Gods manier!

God in de hemel, ik geloof dat Uw Zoon Jezus voor mijn zonden aan het kruis is gestorven en dat Hij is opgestaan uit de dood. Ik erken dat ik een zondaar ben en vraag U vergeving hiervoor. 

Kom in mijn hart, laat Jezus mijn Redder en Heer zijn. Ik geef mijn leven aan U. Wijs mij de Weg, Vader. In Jezus' Naam, amen!

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
More