Jezus Christus, 100% God en 100% mens

Jezus Christus, 100% God en 100% mens

De meeste mensen hebben wel een mening over Jezus. Veel mensen geloven dat Hij een goed mens was die het navolgen waard is. Anderen geloven dat Hij helemaal niet bestaan heeft. Gelukkig zijn er ook velen, die geloven dat Hij de Zoon van God was, dat Hij stierf voor de zonden van de mensheid en 100% mens, maar ook 100% God was.

Dit geloof ik ook, op basis van Gods Woord, de Bijbel. In deze blog staat het bewijs. Jezus Christus is het Licht der wereld.

De christelijke visie: 100% mens, 100% God

Christenen geloven dat Hij niet alleen de Zoon van God is, maar ook dat Hij God zelf is. Wij geloven dat Hij de tweede Persoon van de Drie-eenheid is: Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij geloven dus dat Hij geïncarneerd is en dat Hij Zijn heiligheid voor een korte tijd afgelegd heeft en naar de aarde kwam. Jezus is 100% mens, maar ook 100% God. Dat is wat de Bijbel leert. 

Het feit dat Hij meer was dan alleen een bijzonder mens en een groot leraar die allerlei wonderen verrichtte, is het fundament van het christelijk geloof. Als Hij slechts een mens was, maar niet God, zou Hij niet kunnen sterven voor de zonden van de mensen. 

Geen mens kan wat Hij wel kon en deed voor jou en mij. Sterven voor onze zonden, onze zonden aan het kruis nagelen, opstaan uit de dood en teruggaan naar de Vader.

Alleen God kan onze zonden vergeven en ze van ons verwijderen zover het oosten van het westen is. Dat is oneindig ver. Wij kunnen andere mensen vergeven, maar niet in die zin dat ze daardoor behouden worden en na dit leven naar de hemel gaan. Alleen God kan dat door Jezus Christus. Hij ging vrijwillig de gang naar het kruis en stierf vrijwillig voor jou en mij. Niet omdat Hij het zo leuk vond om gemarteld te worden, maar om de weg naar de hemel vrij te maken voor mensen die dit aan willen nemen. 

Paulus zei in 1 Korintiërs 15:19 dat christenen de beklagenswaardigste mensen zijn als we alleen voor dit leven op Jezus vertrouwen. Dat betekent dat we geen hoop zouden hebben op eeuwig leven bij Hem in de hemel.

Wat is waarheid?

Joden geloven dat de Messias nog moet komen, moslims geloven dat God geen Zoon kan hebben en dat Jezus een belangrijke profeet was. Ook in het hindoeïsme is Hij bekend. Het christendom gelooft dus dat Hij God zelf is. Jehova’s getuigen geloven dat Hij de eerstgeborene van de schepping is.


Hoe kunnen we echter weten wat waarheid is. Dat is de vraag die Pontius Pilatus, die Jezus veroordeelde tot het kruis, ook stelde. De Bijbel geeft ons antwoord op deze belangrijke vraag. 

Zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament staan heel veel teksten die erop wijzen dat Jezus Christus 100% God en 100% mens is. Dat is voor mensen ten diepste niet te begrijpen, maar wel de waarheid.

We kunnen dit zien aan de hand van zestien termen. Met deze woorden geeft de Bijbel aan, dat Jezus èn God èn mens was. Deze woorden zijn: De eerste en de laatste, Licht, auteur van eeuwige woorden, Rechter, Ik Ben, Herder, Redder, Vergever van zonden, Gever van Leven, Schepper, Wonderen, Alomtegenwoordig, Alwetend, Almachtig, Eeuwig en Onveranderlijk. Een aantal van deze woorden komen verderop in dit artikel terug.

Wie is Jezus volgens Jehova’s Getuigen?

De Jehova’s geloven dat Jezus geboren is. Dat houdt in dat Hij in hun ogen niet God Zelf kan zijn. God kan immers niet geboren worden. Tijdens Zijn doop werd Hij volgens hen aangesteld om Leider en Koning te worden. Op dat moment zou hij ook pas de Messias of Christus worden, volgens hen. In hun bijbel staat in Mattheus 3:16-17 het volgende: “Nadat Jezus was gedoopt, kwam hij onmiddellijk omhoog uit het water; en zie! de hemelen werden geopend, en hij zag Gods geest gelijk een duif neerdalen en op hem komen. Zie! Ook kwam er een stem uit de hemelen, die zei: Dit is mijn Zoon, de geliefde, die ik heb goedgekeurd.

Let op het verschil met wat er staat in de Bijbel van de christenen: “Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: “Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind Ik vreugde”. 

De Jehova’s zien Jezus als een geestelijk schepsel, die een bijzondere band met God had, in de hemel. Ze denken dat Hij de enige persoon is die rechtstreeks door God geschapen is. 

De Jehova’s bijbel leert, dat Jezus door God gebruikt werd om alle andere dingen te scheppen. Let hier op het woord ‘dingen’. Ze lijken er dus vanuit te gaan dat Jezus een ‘ding’ was. Ook geloven ze dus dat Jezus een begin had.

God zegt van Zichzelf dat Hij de eerste en de laatste is; er is geen god buiten Mij (Jesaja 44:6b). Dit is echter ook wat Jezus van Zichzelf zegt: “Ik ben de eerste en de laatste, Ik ben degene Die leeft. Ik was dood, maar Ik leef, nu tot in eeuwigheid” (Openbaring 1:17b, 18a). Ook in Openbaring 2:8 en 22:13 staat iets dergelijks. Dit kan twee dingen betekenen: of Jezus was de grootste leugenaar die ooit geleefd heeft, of Hij sprak de waarheid. Dat laatste houdt in dat Hij God zelf is. Hier zien we dus dat Hij de eerste en de laatste is.

Wie is Jezus volgens moslims?

Jezus is volgens moslims niet de zoon van God, maar een groot profeet. Hij hoort in hun ogen bij het rijtje van de volgende grote profeten: Abraham, Mozes en David. Ze geloven dat deze personen ook moslims waren. De moslims noemen Hem ook anders, namelijk ‘Isa’.

Ze geloven niet dat Jezus aan het kruis gestorven is, iets wat christenen wel geloven. Ze denken dat iemand die sterk op Hem leek gekruisigd is en dat Jezus dus ook niet drie dagen dood is geweest. Ze geloven wel dat Hij later levend in de hemel is opgenomen, iets wat ook in de Bijbel staat.

Volgens de islam is het onmogelijk dat een mens God kan zijn. Christenen geloven dat niets onmogelijk is bij God, wat het gemakkelijker maakt het mens-zijn van Jezus gemakkelijker te accepteren. Moslims hebben in zekere zin meer gemeen met christenen dan Jehova’s getuigen. Ook moslims geloven in de maagdelijke geboorte van Jezus door de maagd Maria. 

Een interessante Bijbeltekst, die bewijst dat Jezus wel degelijk God en mens was en dat Hij de wereld geschapen heeft, is Kolossenzen 1:15-17: 

Beeld van God, de onzichtbare, is Hij, eerstgeborene van heel de schepping: in Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.

De Bijbel leert ook dat Jezus rechter is. 2 Korintiërs 5:10a: “Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen”. Over God zegt de Bijbel in o.a. Joel 3:12b: “Ik zal Mijn oordeel over hen vellen”. Ook uit deze tekst blijkt dus dat Jezus God en mens was.

Wie is Jezus volgens de Joden?

Volgens de joden kan Jezus Christus de Messias niet zijn. De profeten voorspelden volgens hen een periode van vrede en liefde na de komst van Jezus en deze is tot in de tijd waarin we nu leven, nog niet aangebroken. Het is zo dat er een periode zal zijn dat er wel alleen maar vrede zal zijn op aarde. Het duizendjarig vrederijk. Dit is na de wederkomst van Jezus op aarde.

Jezus was overigens een Jood, maar dat Hij de Messias en Zoon van God zou zijn, is voor veel joden volstrekt onacceptabel. Mijn grootvader was Jood, maar hij geloofde niet in God en leefde ook niet volgens de joodse wetten. Joden spreken overigens wel over Jezus, maar dan over de Persoon die aan het begin van onze (dus niet de Joodse) jaartelling op aarde rondgelopen heeft en jood was.

De Heer is mijn Herder

Jezus deed grote wonderen en tekenen. Hoe kunnen we dan we dan zeggen dat Hij niet God en mens was?

Vergever van zonden: “Maar bij U is vergeving” zegt de psalmist in Psalm 130:4a. In Lucas 5:20 zegt Jezus tegen iemand dat zijn zonden vergeven zijn. De Schriftgeleerden en farizeeën die dit horen staan versteld. Wie anders dan God immers kan zonden vergeven? Ze zien niet in dat Jezus Christus God in het vlees is. Johannes 1 leert ons dat ook: “In het begin was het Woord, het Woord was bij God het Woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat”. 

Over Jezus staat in Johannes 10:15b en in Mattheus 1:21b, dat Hij Zijn leven gegeven heeft voor de schapen. Johannes hoofdstuk 10 gaat in zijn geheel over de goede Herder.

We hebben het hier niet over die leuke dieren, maar over mensen. Jezus is een Herder van mensen, zoals ook van God gezegd wordt. In Psalm 23:1a staat het als volgt: De Heer is mijn Herder

Ook in Ezechiël hoofdstuk 34 zegt God van Zichzelf dat Hij herder is. Dit hoofdstuk gaat over de slechte herders en de goede Herder. Het is duidelijk dat God hier van Zichzelf spreekt als de goede Herder, zoals Jezus dat in het Nieuwe Testament doet.

Geloof jij dat Jezus Christus 100% mens en 100% God is?

Er zijn nog meer teksten die de Godheid van Jezus Christus bewijzen, maar het zou teveel zijn die hier allemaal te benoemen. Het is in ieder geval duidelijk, dat Jezus als tweede Persoon van de Drie-eenheid God in het vlees was.

Ik schrijf dit om je aan te moedigen Gods Woord te onderzoeken en het goede te behouden. Geloof jij, dat Jezus Christus 100% mens en 100% God is? Zorg dat je de hemel je thuis maakt! De redding van je ziel staat op het spel en dat is het belangrijkste wat je hebt.

Gastauteur: Rachel

 

Meer informatie lezen over het christelijk geloof?

Deze blog is geschreven door gastauteur Rachel.  

wieisJezus

Wil je ook meeschrijven,

maar ben je nog geen lid van Yoors?


Meld je dan hier aan…

Promote: support and profit

Support Flying Eagle with a promotion and this post reaches a lot more people. You profit from it by earning 50% of everything this post earns!
Comment and receive 50 YP 50
A tiny tropical fish with a sense of self.
Hello! I am the blue wrasse and would love to tell you something. - #today #scienceresearch #wrassewrasse #animalblogpost A few weeks ago, divers appeared among the beautiful reef in which I live. That was not the first time and because they always left us alone before, I just continued with my 'assignment'. That is rid of fish from parasites. We help fish in all sizes Also very large. Actually, I'm not really sure what these fish think about us. Perhaps they think that we are very social and therefore necessarily want to rid them of their inconveniences. But hi hi, we just love parasites. That is our food source . The fish who want to make a clean make it known with the movements they make, or sounds they make. Some whip their tails. Others are constantly opening their mouth. They never eat us because they are all too happy when they get rid of those parasites . So in four weeks, I was diligently brushing, so collecting my favorite fare, when I suddenly ended up in a big green mesh net . A diver was the cause of that. I was almost shocked by a bump. The creature brought me to the surface. Really a really nasty experience But again, she released me from the net into a reservoir. A little after that, we sat in a medium-sized aquarium with a small swarm . Which was confirmed on one side something in which I could see myself. At first I thought this was another cleaning fish that was challenging le wat . Because it seemed to tap my face every time. But, after a skirmish, I suddenly realized it was me. Yes waded! What an experience. I thought I did look nice. So beautiful blue, small and slim. So I did some dances for my own reflection. Whew it was quite a relief that I wasn't confronted with an aggressive fish of my own kind. Then suddenly I saw a brown spot on my skin. I knew that a diver had inflicted it on my skin. That dot looked completely like a parasite. But unfortunately it wasn't . I had to look at my bodice of hgel against a stone lying in the bin. But again, I am completely pure again. The next day she put me and the other fish in a different tank, certainly. Now the mirror was not the entire width of the widest window. But right to the much narrower. And the creature that caught me did put another dot on my body. The Netherners. It made me feel terribly small and impotent. I had never felt that kind of powerless feeling in the reef between the corals and the very big fish. Well if everyone accepts you as a fish and does you no harm, you won't think about that either. This time, of course, I knew better immediately. So I only admired a little more in that narrower mirror. Anything else you couldn't do in the aquarium and scrub off the stain they had inflicted on me . In the meantime, I was getting hungry and an awful lot of homesickness. Which caused me to crave my own hiding spot for the night and, of course, my friends, the fish in need of care. The next day we were put into another thing. This time with the mirror to the left and the same again: a dot on my body. Yes, say. That's when I really had my coming from it. But also this time, out of boredom, I did some dances in the mirror. But I really felt a bit weakened without my daily portion of fresh parasites . We did get food. But fed up that was importantnot fresh and far from tasty. And then whoopee! they transferred us into a cockpit, the whole group all of a sudden, and let go back. All right, this was in our familiar spot . Because I was afraid they would just tip us out of here I was euphorically happy when I found my hideout intact for the night. Those divers are weird snouts, huh? I've already thought silly. But, so far, still can't figure out why they did such a thing to us. It must have something to do with those mirrors. But what? But yes I have actually been happy for a long time now that I can fill my belly again and that I have my friends, the fish in need of care, back in my vicinity. Conclusion of the researchers. The blue wrasse appears to have a self-awareness. We didn't expect this at all with a fish So there will be more fish that have that. The wrasse does have a good eyesight . This must have it in order to see the tiny parasites clearly High cognitive behavior, such as recognizing yourself in the mirror, is not limited to humans, great apes, chimpanzees, dolphins, magpies and elephants Since we have repeated this sample a few times, we now know that smaller fish with a self-awareness also exist . So not all fish belong to a group of lower cognitive abilities
More14 comments