De grootste bedreiging van de mensheid/Humanity's biggest threat


Stel je een wereld voor zonder zoemende insecten, geen vogels die hun prachtige liedjes zingen, geen bomen die in de wind zwaaien, geen bloemen die pronken met hun weelderige kleuren. Geen dieren in het wild, geen natuur, geen mensen. Het is moeilijk voor te stellen, nietwaar? Gewoon een droge woeste kilometers en kilometers ver...

Imagine a world without insects buzzing around, no birds singing their beautiful songs, no trees swaying in the wind, no flowers showing off their luscious colors. No wildlife, no animals, no humans. It's hard to imagine, isn't? Just a dry wasteland going on for miles and miles...

Maar dit is wat onze prachtige planeet zal overkomen; we gaan veel sneller naar massa-extinctie dan iemand echt weet. Elke dag brengt ons dichter bij dit doemscenario.

Yet this is what our beautiful planet will face, we are heading towards mass-extinction at a much faster rate than anyone truly knows. Every day brings us closer to this doomsday scenario.

Het hoeft niet zo te zijn! Als we snel handelen kunnen we het nog steeds omdraaien, maar we moeten het NU doen, niet volgende maand, niet volgende week, niet morgen maar NU. Als je denkt "Ik ben maar één mens, wat kan ik betekenen?", dan is mijn antwoord aan jou om te delen wat ik je ga vertellen. Hoe meer mensen deze vreselijke waarheid kennen, hoe beter we een leger van waarheidszoekers en vrijheidsstrijders kunnen opbouwen. Samen zijn we sterk en kunnen we deze waanzin stoppen!

It doesn't have to be this way! If we act fast, we can still turn it around, but we have to do it NOW, not next month, not next week, not tomorrow but NOW. If you think "I'm just one human being, what can I possibly do?", my answer to you is to share what I'm about to tell you. The more people know this horrible truth, the better we can build an army of truth seekers and freedom fighters. Together we are strong and we can stop this madness!

Klimaatverandering is een door mensen gemaakt concept. Als mensen aan klimaatverandering denken, denken ze aan broeikasgassen, fabrieken, vliegtuigen, auto's en fossiele brandstoffen. Hoewel ik het ermee eens ben dat die factoren niet geweldig zijn voor onze planeet, vormen ze slechts een klein deel van het probleem. Het echte probleem wordt zichtbaar als we weer naar de hemel gaan kijken. Zie je die grote strepen die de vliegtuigen maken (ik weet zeker dat je ze ziet, ze zijn tegenwoordig moeilijk te missen!), nee dat zijn geen contrails, dat is geo-engineering. Vliegtuigen spuiten opzettelijk gifstoffen zoals aluminium en bariumsulfaat in onze kostbare atmosfeer. Dit is al meer dan een eeuw aan de gang. Weet jij wat zware metalen met je hersenen doet? Met je lichaam? Je mentale gezondheid? Ja, het is vergif. Je wordt nu vergiftigd, dag en nacht, 24/7.

Climate change is a human-made concept. When people think of climate change, they think about greenhouse gases, factories, planes, cars and fossil fuels. While I do agree that those factors are not great for our planet, they are only a tiny fraction of the problem. The real problem becomes visible if we would start looking at the sky again. See those big stripes the planes are making (I'm sure you do, they are hard to miss these days!), no those are not contrails, that's geo-engineering. Planes deliberately spraying toxins like aluminum and barium sulfate into our precious atmosphere. This has been going on for more than a century. Do you know what heavy metals do to your brain? To your body? To your psyche? Yes, it's poison. You are being poisoned right now, day and night, 24/7.

Het is niet alleen schadelijk voor ons lichaam, maar het doodt hele bossen, dieren en insecten. Mensen zijn zeer flexibel. Bomen en dieren en insecten zijn dat echter niet. Geen bomen - geen dieren - geen insecten - geen water - geen voedsel - geen mensen. Gewoon een droge woestijn. We zouden onze planeet letterlijk voor onze ogen zien verschrompelen en sterven. Ik voorspel dat deze zomer de droogste zomer in lange tijd zal zijn. Vanwege door de mens veroorzaakte klimaatverandering? Nee, vanwege door de overheid veroorzaakte klimaatverandering, onder de naam van geo-engineering. Vergeet niet om naar die strepen in de lucht te zoeken. Ze zien er 's middags uit als brede wolken, maar het zijn alles behalve wolken. Als ik 's nachts naar buiten ga met maar een klein beetje licht aan zie ik de nanodeeltjes als stof naar beneden vallen.

Not only does it harm our bodies, but it kills entire forests, animals and insects. Humans are highly adaptable. Trees and animals and insects however, are not. No trees - no animals - no insects - no water - no food - no humans. Just a dry wasteland. We would literally see our planet shrivel and die before our very eyes. I predict that this summer will be the driest summer in a long time. Because of human-made climate change? No, because of government-made climate change AKA geo-engineering. Just remember to look for those stripes in the sky. They look like broad clouds in the afternoon but they are anything but clouds. If I go outside at night with only a little light on I can see the nanoparticles falling like dust.

Denk je dat wat ik zeg onzin is? Ik wil je vragen om open-minded te zijn en je eigen onderzoek te doen. Wil je meer weten over geo-engineering? Hier is een hele goede documentaire die ik met je wil delen: The Dimming.

Think what I am saying is nonsense? I urge your to keep an open mind and to do your own research. Want to know more about geo-engineering? Here is a very good documentary that I want to share with you: The Dimming.

Je zou versteld staan ​​van de weersmanipulatie die vandaag mogelijk is. Deze mensen zijn er al decennia mee bezig, dus ze hadden alle tijd om te testen en aan te passen. De sneeuwval in Texas was bijvoorbeeld 100% door de mens veroorzaakt. Als je daar meer over wilt weten, bekijk dan dit: Texas geo-engineering.

You would be amazed by the weather manipulation that is possible today. These people have been at it for decades now, so they had plenty of time to test and alter. The snowfall in Texas, for example, was 100% man-made. If you want to know more about that, watch this: Texas geo-engineering.

Nogmaals, ik wil benadrukken dat tijd van essentieel belang is. Als je geeft om de toekomst van onze planeet (ik hoop echt dat je dat doet!), deel dit bericht dan. Het maakt me niet uit of je mijn naam noemt of niet, het enige waar ik om geef is dat steeds meer mensen de waarheid kennen en antwoorden eisen van onze regering over de hele wereld.

Again, I want to stress that time is of the essence. Please, if you care about the future of our planet (I really hope you do!) share this message. I don't care if you give me credit or not, all I care about is that more and more people know the truth and demand answers from our government all over the world.

Samen zijn we sterk en samen zullen we onze mooie planeet redden!

Together we are strong and together we will save our beautiful planet!

#geoengineering#standunited#urgent#shareworthy
87 comments