×

Yoors


Inloggen
Registreren
×

Yoors


Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen...


Velen kennen die uitdrukking wel: als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Meestal willen we hiermee zeggen: dan gebeurt er dus niets!  

Een voorbeeld wat me zo even te binnen schiet is als de kinderen vragen wanneer we naar de Efteling gaan. Mijn reactie is dus: als Pasen en Pinksteren op één dag vallen. Ik ben niet zo van de pretparken, maar mijn vrouw is er (stiekem) voor aan het sparen, om toch een keer te kunnen gaan. Prima hoor, ik gun het de kinderen wel om in ieder geval een keer met papa en mama naar de Efteling te gaan en ik geniet daar dan toch ook weer van. 

Hoe dan ook, Pasen en Pinksteren zullen in het natuurlijke nooit op één en dezelfde dag vallen. Pinksteren is altijd 50 dagen na Pasen.  Met Pasen vieren we de opstanding van onze Here Jezus Christus uit de dood, de opstanding na de lijdensweg Via Dolorosa en de kruisiging op Golgotha; ofwel de schedelplaats. En met Pinksteren gedenken we de uitstorting van de Heilige Geest over alle vlees. We lezen dit in Handelingen 2:1-4 :  

Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. 

En hoewel Pasen en Pinksteren twee apart gevierde feesten zijn, komen zij toch ook weer samen in de Bijbel. Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen, in Bijbelse context, dan gebeuren er hele heftige dingen. Dan gaat de stomme zingen, de woestijn bloeien als een roos, de lamme gaat weer wandelen en de blinden gaan weer zien! 

We lezen Johannes 20:19-31

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.' Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.' Een van de twaalf, Tomas (dat betekent 'tweeling'), was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden: 'Wij hebben de Heer gezien!' zei hij: 'Alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen, en als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven.' Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar en Tomas was er nu ook bij. Terwijl de deuren gesloten waren, kwam Jezus in hun midden staan. 'Ik wens jullie vrede!' zei hij, en daarna richtte hij zich tot Tomas: 'Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen, en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof.' Tomas antwoordde: 'Mijn Heer, mijn God!' Jezus zei tegen hem: 'Omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven.' Jezus heeft nog veel meer wondertekenen voor zijn leerlingen gedaan, die niet in dit boek staan, maar deze zijn opgeschreven opdat u gelooft dat Jezus de messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. 

Op die eerste dag, dat wil zeggen: de dag dat Jezus uit de dood op stond (Pasen) blies Hij de (Pinkster-) Geest uit over de discipelen! 

Pasen en Pinksteren vallen op één dag! Bij het binnenkomen groet Jezus hen met de woorden: vrede zij u. Een normale begroeting zou je denken, maar de verwondering is groot, dat Hij daar ineens in hun midden is. Ze hadden Hem gezien aan het Kruis, ze hadden Zijn lichaam begraven in een grot en nu staat Hij daar ineens in hun midden. Het moet niet gekker worden!  

Nadat hun verwondering voorbij is, is daar die intense blijdschap: 

Hij leeft!

Hij is hier!

Hij is in ons midden!

Hij is (waarlijk) opgestaan! 

En dan schrijft Johannes nogmaals: vrede zij u. Of Jezus hiermee wil zeggen: hebben jullie wel gehoord wat ik jullie zei? Hebben jullie wel gehoord dat ik jullie al het goede toewens? Dat het jullie in alle opzichten goed mag gaan? Vrede zij u! 

Ik leef en daarom zullen jullie ook leven. Ik ben door de dood heen gekomen en daarom zullen jullie in de dood niet meer stuk lopen. Houdt goede moed, het leven komt en ligt hierin verscholen dat Jezus door de dood heen is gekomen.  

Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des Heren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Elk dal worde verhoogd en elke berg en heuvel geslecht, en het oneffene worde tot een vlakte en de rotsbodem tot een vallei. En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. ~Jesaja 40:3-5 

En met deze boodschap van verlossing en hoop, bekrachtigd door de Heilige Geest moeten de discipelen op pad gaan, om de mensen te vertellen van het Goede Nieuws dat Hij is opgestaan. 

Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.~Johannes 20:21 

Het NBG zegt het anders: Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. 

Gelijk, zoals... dat woordje houdt hier niet alleen een vergelijking in. Het wil niet alleen zeggen, dat de discipelen op dezelfde wijze door Christus worden uitgezonden als Christus door de Vader uitgezonden is. Het betekent vooral ook dat de zending van de discipelen gegrond is, gefundeerd is op de zending van Christus door de Vader. Hun zending berust op de Zijne en wordt daardoor gedragen.

Het is het werk van Christus wat voortgezet word op deze aarde, door de bekrachtiging van de Heilige Geest. Het is Hijzelf die het werk doet, door ons mensen heen. Hij draagt Zijn gemeente, Zijn bruid’.  

Het is zeker niet zo dat wij zelf dit werk maar even zullen doen. Alsof wij mensen in staat zijn om Zijn werk, het werk dat Christus begonnen is, maar even kunnen afmaken… 

De HERE zal het voor mij voleindigen. O HERE, uw goedertierenheid is tot in eeuwigheid. Laat niet varen de werken uwer handen.~Psalm 138:8  

Als Pasen en Pinksteren op één dag vallen… 

Pasen en Pinksteren vallen op één dag, wanneer u uw leven in Zijn Hand legt en bekrachtigd word door de Heilige Geest, om het werk voort te zetten wat Hij begonnen is en zal afmaken. 

Dit is wat er gebeurt: Christus maakt zijn discipelen tot getuigen van het evangelie van de vergeving van de zonden. Hij zendt hen de wereld in met de volmacht: Wie u hun zonden kwijtscheldt, die zijn ze kwijtgescholden; wie u ze toerekent, die zijn ze toegerekend. 

Wat vind je daarvan? Geeft het jou moed en kracht om door te gaan? Ik bedoel Pinksteren en Pasen die op één dag vallen, tezamen met de woorden: Houdt goede moed, want ik ben door de dood heen gekomen en daarom zal het leven tot jullie komen, jullie zonden zijn vergeven. 

Het is hetzelfde als zeggen: je zonden zijn vergeven, maar je bent nog steeds mank of in het ergste geval verlamd.  

Is dit niet juist de steen des aanstoots van het Evangelie? Ik bedoel: het is nogal gemakkelijk om te zeggen: jou zonden zijn vergeven.  Maar juist dit is de essentie van het Goede Nieuws, de Blijde Boodschap van Christus en dien gekruisigd. Afgescheept met de woorden: “uw zonden zijn vergeven”, in een wereld van angst, onzekerheid, in lijden en op de afgrond van de dood, van het sterfelijke ik. 

Maar juist dit, juist de woorden “uw zonden zijn vergeven”, zijn de geopende deur naar HET leven! Het zijn deze woorden die ons de vrijheid biedt en de mogelijkheid om het voorhangsel voorbij te gaan, om het leven te omarmen. Het leven dat Hij voor ons heeft voorbereid: 

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.~Jeremia 29:11 

Dat is de vreugde van Pasen en Pinksteren die op één dag vallen:  

Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is, de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here.~Romeinen 8:31-39 

Wie gaat staan op de belofte dat Pasen en Pinksteren op één dag zullen samenkomen in Hem, die zullen de eeuwigheid beërven en de zekerheid van de dingen die men niet ziet, toch ontvangen. 

Ik wens u een fantastische Pasen en Pinksteren (in één dag!)

Lees meer
expand_less

Meest gestemde postsexpand_less

Recente postsexpand_less

Volgersexpand_less

Collecties