×

Yoors


Inloggen
×

YoorsChristen zijn en euthanasie

Christen zijn en euthanasie


In mijn vorige blog schreef ik al over Genetica. Kortweg kom ik tot de volgende vragen:

1) Hoe maakbaar is het leven;
2) Hoe maakbaar is ‘het Evangelie van Christus Jezus’.

Als reactie kreeg ik van Richard Zevenbergen (Zendeling in Brazilië en voorganger van een kerkgenootschap, leiden van Chi Alpha Brazilië) op dit document:

Goed artikel, vooral dat medische wetenschap OM geld draait, jammer maar waar. Dat de moderne medische wetenschap dezelfde doel einde heeft als Hitler OM een perfecte ras te kweken zonder imperfectie. Zeer gevaarlijk ook de clone wetenschap en moderne evolutie leer heeft dezelfde doel voor ogen de perfecte mens zonder tekortkomingen. Alleen ben ik niet zo zeer mee eens over de gebedsgenezing bedienen hiermee allemaal te vergelijken. Er zijn zeker in sommige gevallen verkeerde theologische onderwijs wat dwaalleer is. Maar de doel van de perfecte mens zonder zonde, ziekte en dood, is Bijbels. De verschil tussen de wereld (medische wetenschap, geld, overheid, evolutie, clone, etc) en de kerk zijn de volgende. Wereld nu bereiken / Kerk hiernamaals en ook nu in zekere mate Wereld bereiken door de handen van mensen (werken) / kerk bereiken door grande door goddelijke ingrijpen van God. Wereld door de wil van de mens, mens bepaalt wat Goed is en recht heeft OM te leven. / kerk door de wil van God, Hij bepaalt door zijn goddelijke kracht.

Na enige verduidelijking mijnerzijds, kreeg ik als laatste reactie van hem:

Ik ga hierover bidden en de bijbel onderzoeken het is een belangrijk vraagstuk.

We zijn niet gauw geneigd om na te denken over de grote vraagstukken van het leven en zeker niet als er een vergelijk word gemaakt tussen medische wetenschap, politiek(e aspiraties) en het Christendom.

Vaker dan we zouden willen worden we allemaal geconfronteerd met vragen die essentieel zijn als het gaat om het leven op deze aarde, het leven na de dood en zeker wanneer het ‘ons leven betreft met een ziekte of handicap’. Hoewel ieder persoon in zijn leven tegen de grote vragen aanlopen, willen we ze het liefst vermijden.

In de afgelopen periode zijn wij als gezin en ik in het bijzonder geconfronteerd met deze ‘levensvragen’. Vragen waar ik zelf eigenlijk nog niet over na wil denken, maar die gesteld werden en waar ik niet omheen kan gaan. En moet ik dat eigenlijk wel willen: er omheen gaan?

Drie vragen die voor mij, op dit moment het meest fundamenteel zijn is de ‘maakbaarheid van het leven’; ‘Christen zijn en euthanasie’ en de fundamenten van ‘mijn’ Christen zijn of de fundamenten van het Christen zijn in zijn algemeenheid.

Als vervolg op die notitie, rondom de maakbaarheid van het leven en de maakbaarheid van het Christen zijn, probeer ik vandaag een antwoord te zoeken op de vraag rondom Christen zijn en euthanasie. Al was het alleen maar omdat ik er zelf mee geconfronteerd ben door de artsen, die deze vraag zwart op wit op tafel hebben gelegd.

In die zoektocht, en die is nog lang niet ten einde(!), kwam ik onder meer de volgende artikelen tegen van de heer Wim van Dorp – arts en docent Geneeskunde:

https://www.eo.nl/magazines/visie/artikel-detail/euthanasie-is-een-zaak-van-geloof/
http://medischcontact.artsennet.nl/archief-6/tijdschriftartikel/58204/het-onbewezen-effect-van-euthanasie.htm

De Heer van Dorp stelt zeker belangrijke vragen omtrent deze kwestie, onder meer wanneer hij het volgende zegt:

“Het toedienen van de dodelijke medicatie bij euthanasie heeft wel iets van medisch handelen in zich, omdat het zorgvuldig moet gebeuren. Maar het gaat er bij een medische handeling ook om waarom je iets doet. In dit geval zegt men: door euthanasie wordt het lijden beëindigd. Maar – en dat is mijn hoofdargument – dat kun je op geen enkele manier wetenschappelijk bewijzen. Je kunt het alleen maar geloven. Want je praat dan over jouw beeld van het leven na dit leven, en over het karakter van de dood. Als je gelooft dat het met de dood afgelopen is, dan zou je kunnen zeggen dat door euthanasie het lijden weggenomen wordt. Ook als je gelooft in een beter leven na dit leven, kun je zeggen dat het lijden dan afgelopen is. Maar je kunt daar alleen op basis van je geloof – en niet op basis van wetenschappelijk bewijs – over spreken. En geloofskennis is een heel ander soort kennis dan de kennis waarmee een arts handelt.“

Euthanasie is dus zeer zeker een vraag die wij, als individueel Christen, eens in ons leven serieus zouden moeten overdenken. Niet in de laatste plaats omdat iedereen wel iemand kent die hiermee, gewild of ongewild, te maken mee heeft gehad en vanuit medisch perspectief deze vraag ook aan jou gesteld zou kunnen worden. Heb jij hierop voor jou al een fundamenteel antwoord gevonden? Of heb jij, net als ik hier nog jou geloofsvragen over?

Dit document zal daar zeker geen antwoord op gaan geven, daar ook ik (nog) worstel met de vraag of ik al dan niet euthanasie zou (willen) laten plegen op het moment dat ‘het lijden ondraaglijk is/word’. Is het leven op aarde niet sowieso ondraaglijk? We komen allemaal in bepaalde situaties terecht waarvan we kunnen denken: Heer dit lijden is mij ondraaglijk. Kijk alleen maar even naar de Here Jezus in Gethsemane, wanneer Hij aan de Vader vraagt:

En Hij zeide: Abba, Vader, alles is U mogelijk, neem deze beker van Mij weg. Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. ~Markus 14:36

Ook de Here Jezus vond, op dit moment in ieder geval, de last die Hij te dragen had, op zijn zachts uitgedrukt zwaar! En ook Hij stelde diezelfde vraag die ik vandaag hier probeer te beantwoorden. Die vraag, of ik in het uiterste geval zal vragen of God die beker wil wegnemen, al dan niet door menselijk ingrijpen. Wanneer die last van het leven en het lijden te zwaar word, zal ik dan diezelfde vraag kunnen stellen als de Here Jezus deed: Doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt.

Veel Christenen zullen verwijzen naar het Oude Testament, en wel naar het zesde gebod uit Exodus 20:13:

Gij zult niet doodslaan.

Maar dan gaan we toch te kort door de bocht, als we dit vers één op één stellen met euthanasie. Al was het alleen al dat dit vers mijn impliceert dat je met voorbedachten rade (bewust), of in opwelling (onbewust), de ander naar ‘het hiernamaals’ helpt, op een onethische wijze.

In het artikel van de EO, vinden we nog een citaat:

“Ook dát kun je alleen maar zeggen als je bepaalde ideeën hebt over het lijden of niet-lijden in het leven hierna. Ik ben er altijd heel terughoudend in om dit te zeggen, maar stel nu – en het is de christen niet vreemd om daarover na te denken – dat het lijden in het hiernamaals veel groter is dan het lijden hier. Dan gaat dit argument niet op. Je kunt alleen spreken van een verkorting van het lijden als je gelooft dat wat hierna komt, minder of geen lijden is. En ook dat is een geloofsvooronderstelling.“

Tegen hetgeen wat de heer Wim van Dorp hier beweert zou ik dan Openbaring willen zetten:

En God zal alle tranen van hun ogen afwissen; en de dood zal niet meer zijn; noch rouw, noch gekrijt, noch moeite zal meer zijn; want de eerste dingen zijn weggegaan. ~Openbaring 21:4

Of zoals Het Boek omschrijft:

en Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

Wanneer ik voor mezelf een conclusie zou moeten trekken, op basis van dit Schriftgedeelte, dan zal het voor mij betekenen dat ik geloof dat wat hierna komt, minder of geen lijden zal zijn. Ik ben er nog niet geheel uit wat de heer Wim van Dorp hierin geloofd, wat zijn standpunt is. Het word mij in ieder geval niet geheel duidelijk.

Van uit die veronderstelling geloof ik dus zeker dat euthanasie een manier is om verlost te worden van het lijden van de huidige tijd, met uitzicht op die wetenschap dat bij God geen lijden meer zal zijn. En dan heb ik het dus over letterlijk lijden in het lichamelijke!

Daar tegen over zet ik dan ook weer een andere Bijbeltekst:

Voor mij is het leven Christus Zelf en het sterven pure winst. ~Fillipenzen 1:21

Als Christus het leven zelf is, heeft Hij dan ook niet de laatste beslissing ‘over leven en dood’? En mag ik dan überhaupt vragen of Hij het leven zou willen bekorten? Hetzij door een natuurlijke dood, dan wel euthanasie? Het is een feit dat ook de Apostel Paulus het sterven ziet als pure winst.

Nee, het is een moeilijk onderwerp, waar ik zo niet één, twee, drie een antwoord op weet te geven. En misschien zou ik dat niet eens moeten willen doen, ook als artsen er expliciet om vragen…

Toch is het goed om deze vraag wel te stellen, al was het maar om onszelf en ons fundament in Christus te verdiepen…

Heb jij er iets zinnigs over te zeggen?

Deze notitie is zeker niet compleet en blijft, voor zover het van mij afhangt, onbeantwoord en onbevredigd. Daarom vraag ik een ieder om hier eens goed over na te denken. Wellicht vinden we een gezamenlijke oplossing, die recht doet aan het Woord van God, maar ook recht doet aan ieders individuele geloof in Christus en het leven hier op aarde CQ hiernamaals.

Dank...