Misbruik in de kerk bestaat!


Woord vooraf: Over de achtergrond van dit verhaal

Dit verhaal is geschreven in het kader van de schrijfuitdaging van Hans van Gemert voor deze maand. Verder is het geïnspireerd door berichtgeving op Facebook, waarin Hans de Jongh misbruik in de kerk aan de kaak stelt.

Voor de goede orde, dit is in concreto geheel verzonnen door mij, de derde Hans in dit pakket. Maar helaas zou het zomaar waar gebeurd kunnen zijn… Iets waarvoor overigens niet de schuld bij God ligt, maar bij de mensen die Zijn Naam misbruiken voor hun eigen doelstellingen.

En dan nu het verhaal over Jorieke…

Op weg naar zijn zus

Vandaag gaat Jesper naar zijn zus Jorieke in het oosten van het land. Daarom pakt hij zijn fiets, rijdt naar het station en neemt daar de trein op weg naar Zwolle. Van daar zal hij met de bus naar het dorp van zijn zus gaan.

Aan het begin van dit verhaal is het goed om te weten, dat er iets niet in de haak is. De laatste maanden is bij Jorieke aan alles te zien, dat angst en depressie heftig zijn. Jorieke is depressief. Ze heeft een zeer laag zelfbeeld. Ze voelt zich vuil, besmeurd. Zo erg zelfs, daar ze haar broze (maar in mannenogen zo mooi vormgegeven) lichaam regelmatig schoonveegt met een afwasborstel. Ze moet en zal de pijn uit het verleden van zich afwassen!


Om haar te steunen gaat Jesper nu naar haar toe, vanuit de plaats waar het allemaal begonnen is.

Jorieke’s verhaal: misbruik in de kerk

Als Jesper is aangekomen, vertelt Jorieke haar broer in detail wat er gebeurd is. Waarom ze zo angstig en depressief is.

Ze vertelt hoe ze als meisje van 14 net Jezus had aangenomen in haar hart. Met haar kinderlijke geloof vertrouwde ze de mensen die zich christen noemden. En waarom zou ze ook twijfelen? Ze had Jezus nu immers in haar hart!

En de leiders in de kerk stonden natuurlijk helemaal hoog in het vaandel. Dat waren superhelden in haar ogen, die met vlag en wimpel boven alle anderen uitstaken.

Maar nu komt het moeilijkste gedeelte van het verhaal. Op een dag - die walgelijke zondag - sprak de voorganger haar aan. Hij nodigde haar uit voor een gesprek in zijn spreekkamer. En dáár ging het mis.

Joop - zo heette de voorganger - keek haar liefdevol in de ogen. Hij bracht zijn hoofd dichtbij het hare en fluisterde in haar oren: “Jij bent niet alleen mooi in Gods ogen. Hij heeft jou zo mooi gemaakt. Je ogen stralen als sterren. En als ik naar je borst kijk, denk ik aan een bloemkool. En bloemkool is mijn lievelingseten. Daar heb ik mijn laatste euro voor over.”

Hij begon Jorieke liefdevol - maar goedbeschouwd eigenlijk liefdeloos - zachtjes te strelen. Ondertussen haalde hij uit zijn broekzak een pincet en een wasknijper. De knijper zette hij op Jorieke’s neus om haar het vrij ademen te beletten. Nadat hij de korte broek van Jorieke had losgeknoopt, gebruikte hij de pincet om haar fijntjes de rolverdeling duidelijk te maken. Hij legde hiermee een dode vlieg op haar lippen.


Terwijl hij haar zogenaamd liefdevol verkrachtte, waarschuwde hij haar dit nooit met iemand te delen. Anders zou God haar door zijn prediking op het plein in de stad tot schande voor haar hele familie maken.

Op zoek naar herstel en gerechtigheid

Nu ze het verhaal zo met Jesper gedeeld heeft, begint er een glimp van licht in de ogen van Jorieke terug te komen. Het begin van herstel is daar! En daarop past wel een frisdrank met een overheerlijke walnoot, vindt Jorieke…

 

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?

Comment and receive 25 YP 25
It happened to all us when we met Yoo.rs
#imadethismeme I am sincerely loving to make original Yoo.rs memes, and I think many of us feel identified with this meme, I abandon facebook in the days of knowing Yoo.rs a place where you could freely express yourself, a non-toxic community, all of them rely on each other, and best of all they value your opinion, your quality content, and allow many people who feel frustrated by Making Poesia that was not heard , Stories that were not read, photographs to be attributedif they were amazing, they did not have the visibility that deserved, Thank you very much Yoo.rs, for giving us the "microphone"; to be able to express ourselves freely.
Comment and receive 26 YP 26
Gambling
To understand this topic I must begin by explaining well what a player is; you are a person with a gambling addiction disorder. - It is like a person addicted to drugs who needs it to feel pleased and satisfied, drugs are for them a compulsion to an irresistible desire, in the same way feels the player who seeks to play constantly and compulsively to satisfy the needs of his brain. When the gambler is deprived of gambling, he feels the same sensation as a drug addict when he cannot consume. That is why dealing with this pathology is not an easy task, like all addictions can be overcome, but we must arm ourselves with a lot of empathy, willpower and motivation to help that person who suffers from this disorder. Here are some tips that could help if we know a person who is going through this situation, but remember that there are specialized professionals to treat these cases. - - Help to understand that there is a problem that is gambling and that resembles substance addiction; Just as the drug addict says he needs drugs to feel better, the gambler needs to gamble compulsively to feel full. They must be guided to understand the situation without reproach or recrimination and thus be able to reverse the situation. It is important not to judge because we know that the person who suffers from gambling feels compelled to play to satisfy their psychological needs So we are going to inquire to know if he is aware of the situation, if he wants to change it, if he knows the damage that is done and does to his environment, if he wants a life without gambling. We achieve all this if we can make him understand that he has a problem, because if he does not understand it, unfortunately it will not be easy for him and you have to be very skillful to make him understand because many times he will deny that he can feel what happens to him with the inconveniences that he faces. It has caused gambling, such as financial, family and work problems, sleep disorders, alcohol consumption, a disorderly life ... in short, a series of situations that drag being a gambler. With all this, he must discover that he is a person with a compulsive pathology for gambling or, what is the same, is a gambler, immediately there is to give him alternatives so that his life improves trying that the time he invested in playing is used in other rewarding activities that They divert you from the game, perhaps practicing a hobby, or doing exercises, doing a sport, reading, doing some activity, being with family and friends. We can help by motivating them because we know that overcoming addictions is complicated and difficult, but by encouraging them to see how beneficial quitting gambling has been for their quality of life, it is very important to give value to the effort they have made to overcome their addiction by reaching each goal Each achievement and progress must be emphasized, no matter how small it is, it is valuable. Be his shoulder and support him because he will live stressful and distressing moments full of anxiety where he will think he cannot move on and will seek to deviate, do not point to him or recriminate him, be empathic with his pain and shake his hand; but you must be firm so that you can climb to a healthy path without addictions. Para entender este tema debo comenzar por explicar bien qué es un Ludópata; es una persona con un trastorno adictivo al juego. - Es como una persona adicta a las drogas que la necesita para sentirse de manera gratificante, las drogas son para ellos una compulsión a un deseo irresistible, de la misma manera siente el ludópata que busca jugar de manera constante y compulsiva para cubrir las necesidades de su cerebro.Cuando al ludópata se le priva del juego siente la misma sensación que un drogadicto cuando no puede consumir. Es por eso que lidiar con esta patología no es tarea fácil, como toda adicciones puede superarse, pero debemos armarnos de mucha empatía, fuerza de voluntad y motivación para ayudar a esa persona que padece este trastorno. Aquí dejo algunos consejos que podrían ayudar si conocemos a una persona atravesando esta situación, pero recuerda que existen especialistas profesionales para tratar estos casos. - Ayudar a comprender que existe un problema que es la ludopatía y que se asemeja a la adicción de sustancias; pues al igual que el drogadicto dice necesitar drogas para sentirse mejor, el ludópata necesita jugar compulsivamente para sentirse pleno. Hay que guiarlos a que entiendan la situación sin reproches ni recriminaciones y así poder revertir la situación. Es importante no juzgar porque sabemos que la persona que padece la ludopatía se siente obligada a jugar para satisfacer sus necesidades psicológicas. Entonces vamos a indagar para saber si es consciente de la situación, si desea cambiarla, si sabe el daño que se hace y le hace a su entorno, si desea una vida sin el juego y organizada. Todo esto lo logramos si podemos hacerle entender que tiene un problema, pues si no lo entiende lamentablemente no será fácil para él y hay que ser muy hábiles para hacerlo comprender pues muchas veces lo negará, necesitamos que pueda palpar lo que le sucede con los inconvenientes que le ha ocasionado jugar, como problemas económicos, familiares, laborales, trastornos de sueño, el consumo de alcohol, una vida desordenada... en fin una serie de situaciones que arrastra el ser ludópata. Él con todo esto debe descubrir que es una persona con una patología compulsiva por jugar o lo que es igual es un ludópata, inmediatamente hay darle alternativas para que su vida mejore tratando de que el tiempo que invertía en jugar sea aprovechado en otras actividades gratificantes que le desvíen del juego, quizás practicar un hobby, o hacer ejercicios, hacer algún deporte, leer, hacer alguna actividad, acompañarse de familiares y amigos. Podemos ayudar motivándolos pues sabemos que superar las adicciones es complicado y difícil, pero impulsándolos a que vean lo beneficioso que ha sido dejar el juego para su calidad de vida, es muy importante darle valor al empeño que ha puesto para superar su adicción alcanzando cada objetivo, hay que recalcar cada logro y avance por muy chico que sea es valioso. Sé su hombro y apoyo pues vivirá momentos estresantes y angustiantes llenos de ansiedad donde creerá no poder seguir adelante y buscará desviarse, no le señales ni le recrimines, sé empático con su dolor y dale la mano; pero debes ser firme para que pueda encumbrarse a un camino sano sin adicciones.