Gij zult niet oordelen


Niet oordelen...: een veel gebruikte uitspraak

Zeer veel mensen - zeker in ons land - kennen die zin maar al te goed. De zin wordt te pas en te onpas gebruikt om medemensen de les te lezen, de loef af te steken of de grond in te boren. Als mens mag je immers niet oordelen, omdat ieder mens recht heeft op een eigen mening.

oordelen

Ik wil degenen die deze zinsnede een warm hart toedragen graag uitdagen om het goede voorbeeld te geven. 'Gij zult niet oordelen' houdt volgens mij - conform de interpretatie die de meerderheid van de bevolking erop nahoudt - in, dat niemand zijn of haar medemens (ongeacht de wederzijdse huidskleur of levensvisie) de les mag lezen, de loef af mag steken of de grond in mag boren.

Helaas proef ik bij vele reacties - juist ook van de aanhangers van deze visie - een onprettige bijsmaak. Vandaar deze uitdaging.

De volledige tekst: 'opdat...' 

In mijn eigen interpretatie van deze woorden houd ik er rekening mee, dat er achter oordelen een komma geschreven staat. De zin loopt namelijk door. De volledige tekst in de Bijbel luidt: "Oordeel niet, opdat gij niet geoordeeld wordt".

En dat is andere koek. Ieder mens is gezegend met een verstand en een geweten. Ieder mens heeft dus de mogelijkheid om keuzes te maken. Serieuze keuzes, waarbij een oordeel geveld wordt. Ook je vrienden kies je; en daarbij speelt het oordelen ontegenzeggelijk een grote rol.

oordelen

Kortom, ieder mens oordeelt, maar... word je daardoor ook automatisch geoordeeld (door de Auteur van deze voorwaarde in de rechtspraak)? Degene die oorspronkelijk deze regel de wereld in geholpen heeft, is niemand minder dan God Zelf.

Voor mij persoonlijk staat vast, dat ieder die rechtmatig een beroep doet of wil doen op dit voorschrift er vanuit gaat, dat degene die deze uitspraak deed:

  • leeft of heeft geleefd,
  • belangrijk voor hem of haar is,
  • maatschappelijke autoriteit heeft en/of is.

Ik daag dan ook iedere lezer die deze uitspraak met enige regelmaat gebruikt uit tot zelfonderzoek. 'In hoeverre neem je jezelf serieus, als je uitspraken als deze doet?', is eigenlijk mijn vraag. Helaas proef ik bij vele reacties - juist ook van de aanhangers van deze visie - een onprettige bijsmaak. Vandaar deze uitdaging.

Een liefdevol oordeel 

Er wordt bij dit onderwerp wel eens een verband gelegd met de liefde.

Aan de ene kant wordt bijvoorbeeld gezegd, dat de God waar de Bijbel over gaat een God van liefde is. Daarom zou God iedereen - niemand uitgezonderd - in de hemel toelaten en is er (volgens hen) geen oordeel.

Maar dan vraag ik mij wel af, waarom er dan staat: 'opdat gij niet geoordeeld wordt'. Dat impliceert toch dat er een oordeel komt. En zo'n oordeel moet een positieve en een negatieve kant hebben. Anders heeft dat oordeel geen nut.

oordelen

Soorten liefde 

Bovendien zijn er - en daar wreekt zich de poging om de Bijbel in begrijpelijke taal te 'vertalen'- verschillende vormen van liefde. Veel mensen gaan tegenwoordig uit van de zogeheten eros liefde. De erotiek is op zichzelf natuurlijk niet slecht, maar met een beperkt gezichtsveld onthouden mensen zichzelf heel veel mooiere dingen. Dit klinkt misschien oordelend, maar toch is het hier bedoeld als een soort spiegel.

Een andere vorm van liefde - die door de meerderheid van de mensen niet of nauwelijks begrepen wordt - is de agapè liefde. Die vorm van liefde bevindt zich niet zozeer op het fysieke of materiële vlak, maar veel meer op het geestelijke. Het is goddelijke liefde; een vorm van liefde die een mens uit zichzelf simpelweg niet kan bereiken. Dankzij die vorm van liefde heeft ieder mens de kans, de mogelijkheid om de open deur naar de hemel te vinden.

Lezers, die meer van mijn blogs kennen, weten wat ik daarmee bedoel. Voor wie het niet weet: geloof in God en accepteer Zijn leiding over je leven. Oftewel, bekering en wedergeboorte is de sleutel van de hemelpoort.

Het drievoudige snoer van de liefde 

oordelen

Goddelijke, agapè liefde is absoluut een bepalende factor bij het oordelen zoals ik het zie. Een van de aspecten daarvan is 'inzicht, overzicht en doorzicht'. Oftewel, om als mens te kunnen oordelen is het goed om de zaken van meerdere kanten te bekijken en op basis daarvan je keuze te maken.

In de praktijk van alledag komt het mij voor, dat veel mensen hun keuzes maken zonder dit drievoudige zicht. Door een dergelijke beperkte visie blijken uiteindelijk bepaalde beslissingen niet de juiste. 

De uitdaging: de spiegel 

Het hartgrondig verkondigen van je mening (en de gevolgen daarvan voor en bij je medemensen) kan je echter aan- en toegerekend worden, als het niet overeenkomt met hoe de rechter het ziet. Juist vanwege het indringende belang - en dus niet om te oordelen - daag ik je (nogmaals) uit om eens goed in de spiegel van je ziel te kijken.

Kijk jezelf dus eens eerlijk en recht in de ogen en vraag je af, of je die goddelijke liefde, zoals die in de Bijbel beschreven en bedoeld is, daadwerkelijk kent en ervaart!

Het is om jou dat ik dit schrijf; uit bewogenheid voor jouw geluk en jouw zaligheid. Een 'gunfactor' pur sang!

oordelen

Wil je ook meeschrijven,
maar ben je nog geen lid van Yoors?