Vrijwillige ouderbijdrage: Krijgen ouders het geld terug of zijn ze dit geld kwijt?


Vrijwillige ouderbijdrage

"Krijgen ouders het geld terug of zijn ze dit geld kwijt?"

Vraag van DidI'Ms world

Ik vraag me af of iemand hier al bij stil gestaan heeft?! Elk jaar leg ik door het jaar het geld voor de vrijwillige ouderbijdrage aan de kant, oftewel ik spaar er door het jaar voor zodat ik het geld aan het begin van het schooljaar bij elkaar heb. Tegenwoordig gaat het om een bedrag van 275 euro dat ik jaarlijks hiervoor betaal aan twee scholen.

Bij school 1 betaal ik het solidariteitspakket en daar zeggen zij over: "Leerlingen die kiezen voor het solidariteitspakket krijgen een leerlingenpas die toegang geeft tot al de diensten die daarbij horen." Bij deze school omschrijven zij het verder als volgt: "........ het gebruik van een atlas, een woordenboek, werkkleding, een stofjas, een veiligheidsbril, een leesboek van school, een koptelefoon etc. niet onder de gratis leermiddelen. Ook het gebruik van het open leercentrum, het studieplein of de mediatheek, zijn diensten die de school niet hoeft aan te bieden en als de school ze aanbiedt hoeft de dienst, buiten de ingeroosterde lessen om, niet gratis te zijn. Evenmin is de school verplicht, buiten de ingeroosterde lessen om, het gebruik van een computer van de school aan te bieden. Ook het gebruik van Wi-Fi, het verstrekken van drukwerk, buitenschoolse sport en schoolfeesten zijn zulke extra diensten. Gebruik van genoemde extra’s wordt afgedekt door het solidariteitspakket." Tot slot voegen zij nog toe: "Wie niet betaalt neemt niet deel, krijgt geen schoolpas en kan ook geen gebruik maken van de extra’s." Dit solidariteitspakket kost 90 euro per jaar.Ik heb altijd wel begrip gehad voor deze vrijwillige bijdrage - zeker op de middelbare school - los even van de vraag of je deze bijdrage wel vrijwillig kunt noemen. Toen ze op de basisschool zaten vond ik het een iets ander verhaal en had ik er meer moeite mee al betaalde ik wel altijd keurig. Ik vond vooral de verschillen qua bedragen op de verschillende scholen en activiteiten waarvoor het gebruikt werd vreemd (en groot) .

Bij school 2 betaal ik de vrijwillige ouderbijdrage voor het volgende: "De ouderbijdrage wordt ingezet voor de huur van een kluisje, kopieerkosten en de werkweek." Op deze school betaal ik hiervoor per kind 92,50 euro en aangezien hier 2 kinderen op zitten is het bedrag 185 euro.

Nu vraag ik me dus af wat scholen gaan doen m.b.t. de vrijwillige ouderbijdrage. Door de coronapandemie worden een heleboel diensten niet geboden gedurende een deel van het jaar. Een schooljaar duurt officieel van 1 augustus tot 31 juli maar dat klopt natuurlijk niet helemaal in werkelijke tijd aangezien dan de vakantietijd meegerekend wordt. Ik heb het eens nagekeken en voor het schooljaar 2019 -2020 hebben de leerlingen 29 weken "gebruik kunnen maken" van zaken die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen en 17 weken niet, dit is inclusief de vakanties die in een schooljaar vallen. In de 29 weken school vielen 4 weken vakantie dus effectief hebben zij dus 25 weken gebruik kunnen maken van de faciliteiten op school. In die 17 weken vielen ook 2 weken vakantie dus de rekensom klopt als je uitgaat van 39 lesweken in een schooljaar. Voor de oplettende lezer die opmerkt dat je dan op 40 weken zit ........... dat klopt maar scholen hanteren 5 voor leerlingen roostervrije dagen en dat is 1 week die er dan formeel nog vanaf gaat. Deze dagen zijn verspreid over het schooljaar. Ik ga daarom voor het gemak even uit van 40 weken. Dus 25 weken les voor corona en 15 weken na corona (waar dus geen gebruik gemaakt wordt van de faciliteiten die vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage). Je zou ook kunnen zeggen dat 1/3 deel van het schooljaar de kinderen geen gebruik hebben kunnen maken van deze faciliteiten. Daarbij moet ook rekening gehouden worden met het gegeven dat een aantal activiteiten die betaald worden uit de vrijwillige ouderbijdrage vallen in de periode van die 15 weken zoals bijvoorbeeld de werkweek, buitenschoolse sport en schoolfeesten. Waar ik mee wil aangeven dat een aanzienlijk deel van het bedrag dat ouders betalen dus niet bij de kinderen teruggekomen is d.m.v. een activiteit omdat al die zaken afgelast zijn/geen doorgang vinden.

Nu vroeg ik mij dus af wat ze hiermee gaan doen. Activiteiten zoals een werkweek, buitenschoolse sportactiviteiten en schoolfeesten waren nog niet georganiseerd toen de scholen dicht gingen. Ze waren ingepland in het rooster maar er zijn nog geen kosten voor gemaakt. Het kluisje is niet gebruikt voor eenderde deel van het jaar en die kopieerkosten ............. die komen al weken voor mijn rekening. Ik persoonlijk zou het netjes vinden als scholen dat of terugbetalen aan de ouders of voor komend schooljaar het gaan verrekenen met de nieuwe vrijwillige ouderbijdrage die ouders moeten betalen (al zou het voor ouders van examenleerlingen netjes zijn als die ongevraagd dit deel teruggestort gaan krijgen).

Ben ik nu redelijk of ben ik onredelijk als ik ervan uitga dat dit zou moeten gebeuren? In tegenstelling tot reisorganisaties of sportscholen waar mensen voor betaald hebben en daar niks voor terugkrijgen nu is de situatie voor een school niet vergelijkbaar vind ik. Dat een sportschool onderuit gaat als alle abonnementhouders hun geld terugvragen is begrijpelijk en dat die liever niet betalen snap ik ook en dat zij alternatieven verzinnen is ook niet zo gek. En dat reisorganisaties met vouchers werken snap ik ook nog wel. Maar voor scholen is dit natuurlijk anders. Het geld van die vrijwillige ouderbijdrage gaat in een potje (tenminste daar ga ik vanuit). Als kinderen niet op school zijn dan zijn er ook geen kopieerkosten bijvoorbeeld dus daar wordt geen geld aan uitgegeven. En als schoolfeesten niet doorgaan idem dito of een sportactiviteit of een werkweek. Het geld hiervoor blijft dan in dat potje zitten.

De PO-Raad heeft hier al over nagedacht (De PO-Raad is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. De vereniging behartigt de gemeenschappelijke belangen van de besturen in het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs) en zij zeggen het volgende: "Wij adviseren om de contracten die zijn gesloten te controleren en de algemene voorwaarden te bestuderen inzake bepalingen/clausules over onvoorziene omstandigheden en overmacht. Daarnaast is verstandig na te gaan of de verzekering de kosten dekt. Helaas is corona overmacht waardoor verzekeraars in veel gevallen niets zullen vergoeden, ook niet aan de bedrijven waar de schoolreizen georganiseerd zijn. Het is dus zaak om gezamenlijk te kijken naar een oplossing. OCW geeft aan dat de kosten die scholen al hebben gemaakt en niet meer vergoed krijgen van bedrijven waar de schoolreizen gepland zijn, van de Rijksbekostiging betaald kunnen worden. Er is hier sprake van bijzondere omstandigheden en overmacht. Het is in dit geval verklaarbaar en uitlegbaar dat er geen prestatie staat tegenover de gedane uitgave(n). Als een schoolbestuur nog geen kosten heeft gemaakt of de kosten kan terugkrijgen, staat het schoolbesturen vrij om de vrijwillige ouderbijdrage terug te betalen aan ouders of om er (later) andere activiteiten voor leerlingen voor te organiseren. Als scholen de kosten al hebben gemaakt en betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en deze niet kunnen terugkrijgen, dan ligt het niet in de rede dat ouders worden gecompenseerd vanuit de Rijksbekostiging."

OCW is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is een Nederlands ministerie en die betalen dus de gemaakte kosten aan scholen terug dus deze scholen lijden geen verlies. Het gaat volgens mij om het volgende "Als een schoolbestuur nog geen kosten heeft gemaakt of de kosten kan terugkrijgen, staat het schoolbesturen vrij om de vrijwillige ouderbijdrage terug te betalen aan ouders of om er (later) andere activiteiten voor leerlingen voor te organiseren." Het staat schoolbesturen dus vrij welke keuze zij maken maar het betekent ook dat er hoe dan ook een verrekening moet plaats gaan vinden. Dus ouders houdt dit even goed in de gaten! Ikzelf begrijp de volgende zin niet helemaal: "Als scholen de kosten al hebben gemaakt en betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en deze niet kunnen terugkrijgen, dan ligt het niet in de rede dat ouders worden gecompenseerd vanuit de Rijksbekostiging." Deze zin kan op 2 manieren worden uitgelegd volgens mij:

1. Scholen krijgen de kosten wel vergoed vanuit OCW maar mogen die vergoeding dan niet doorberekenen aan de ouders

2. Scholen krijgen de kosten niet vergoed vanuit OCW als de gemaakte kosten betaald zijn vanuit de vrijwillige ouderbijdrage en dus hoeven scholen de ouders ook niet te compenseren.

Of bedoelen zij 3. Scholen krijgen het niet vergoed maar ouders kunnen het ook niet vergoed krijgen via OCW? Ik vind die laatste zin absoluut niet duidelijk. Maar als iemand het weet laat mij het dan weten in een reactie onder deze blog.

Met betrekking tot het voortgezet onderwijs vond ik alleen de onderstaande informatie die afkomstig is uit het corona-onderwijsbulletin voor de VO-raad, PO-Raad, NRTO, AOB, CNV, FVoV, Ouders en Onderwijs, LAKS, Ingrado, Lesco ( wil je het hele bulletin lezen klik dan HIER)

ouderbijdrage

Eigenlijk komt het op hetzelfde neer als bij het bericht dat de PO-raad gecommuniceerd heeft. Al vind ik dat je nog eens goed zou kunnen kijken naar de omschrijving en dan met name betreffende dat "Dan ligt het niet in de rede" omdat 'Het ligt niet in de rede' betekent: 'Het is niet logisch/vanzelfsprekend'. Vanzelfsprekend heeft de volgende betekenissen: 1) Allicht 2) Automatisch 3) Bijgevolg 4) Bijwoord 5) Dus 6) Evident 7) Gemoedereerd 8) Glad 9) Glad nog al 10) Logisch 11) Logischerwijs 12) Natuurlijk 13) Onloochenbaar 14) Onontkomelijk 15) Per definitie 16) Uiteraard 17) Vaneigens 18) Vanzelf 19) Voor de hand liggend 20) Wiedes 21) Zeer waarschijnlijk. Natuurlijk hebben niet alle betekenissen van vanzelfsprekend betrekking tot deze situatie maar gaat het mijn inziens om de volgende betekenissen: Automatisch, logischerwijs, per definitie, vanzelf en zeer waarschijnlijk. Waar het om gaat is volgens mij is dat OCW dan wel zegt dat het niet in de rede ligt of dat het niet vanzelfssprekend of logisch is dat ouders worden gecompenseerd maar dat is hun visie. Wie bepaald uiteindelijk dat dit niet logisch is? Dat hebben zij bepaald en natuurlijk vinden zij dat want dat is de goedkoopste oplossing voor OCW. Het is echter maar de vraag of dit zomaar kan. Ik vind dit namelijk best onlogisch volgens de meeste betekenissen van onlogisch: 1) Inconsequent 2) Krom 3) Krom beredeneerd 4) Niet licht geredeneerd 5) Niet logisch 6) Niet overeenstemmend met de logica 7) Niet vanzelfsprekend 8) Niet volgens de logica 9) Niet voor de hand ligend 10) Niet voor de hand liggend 11) Ongerijmd 12) Onredelijk 13) Onverstandig 14) Rationeel onjuist. En ik ben dus benieuwd wat hier uiteindelijk mee gaat gebeuren .

Ik denk persoonlijk dat veel ouders deze kosten namelijk vergeten. Ze zijn betaald aan het begin van het schooljaar, het geld zijn ze toch al kwijt en ik denk dat er maar weinig ouders zijn die hierbij stil staan en die vragen zullen stellen betreffende een eventuele compensatie aangaande de vrijwillige ouderbijdrage. Nu gaat het in mijn geval dit jaar niet om extreme kosten die gemaakt zijn voor buitenlandse of inlandse reizen die ik graag gecompenseerd zou willen hebben maar als dat wel zo zou zijn dan zou ik geen genoegen nemen met "dat ligt niet in de rede". Maar ik ga het wel in de gaten houden de komende weken of de scholen hier zelf over gaan beginnen en als dat niet gebeurt dan zal ik het ook zeker aankaarten bij de scholen. De werkweken zijn niet doorgegaan en ik vind het prima als ze dat geld in het potje houden voor volgend jaar maar het gaat niet gebeuren dat ik 2x betaal en dat gaat ook op voor gebruik van kluisjes en andere zaken die dit schooljaar in die 15 weken zouden vallen. Maar ik zou het persoonlijk netjes vinden als de scholen hier zelf op inspelen en dit gaan aankaarten bij de ouders. Ik geef ze nu nog even de kans om dat te doen en wacht het voor nu dus nog even af.

Had jij hier al bij stil gestaan? En wat ga jij hiermee doen? Vind jij dat scholen moeten compenseren of vind jij dat niet nodig?